Beartas ardoideachais

Is chun gné idirnáisiúnta bhreise a thabhairt don staidéar, don mhúinteoireacht, don taighde agus don cheapadh beartas san ardoideachas atá gníomhaíochtaí an Aontais ceaptha.

Forléargas

Tá an t-oideachas agus an cultúr ríthábhachtach chun Eoraip atá níos cuimsithí, níos comhtháite agus níos iomaíche a fhorbairt. In 2017, ag Cruinniú Mullaigh Sóisialta Göteborg, leag an Coimisiún Eorpach amach an fhís atá aige do 2025 maidir le Limistéar Oideachais Eorpach ina ráthófaí saorghluaiseacht foghlaimeoirí: “Mór-roinn ina bhfuil sé anois ina ghnáth-nós seal a chaitheamh i mBallstát eile - chun críocha staidéir, foghlama agus oibre - agus anuas ar mháthair-theanga an duine, is norm é dhá theanga eile a labhairt. Mór-roinn ina bhfuil braistint láidir ag daoine ar a bhféiniúlacht féin mar Eorpaigh, ar oidhreacht chultúrtha na hEorpa agus ar an éagsúlacht lena mbaineann.”

Chun an obair sin a thabhairt ar aghaidh i réimse an ardoideachais, tá an Coimisiún Eorpach ag obair faoi láthair ar thrí phríomhthosaíocht lena gcuirfear le soghluaisteacht agus malartuithe mac léinn do chách:

 1. Líonra d’Ollscoileanna Eorpacha
 2. Aitheantas frithpháirteach uathoibríoch ar dhioplómaí
 3. Cárta Mac Léinn Eorpach

Cén fáth a bhfuil tábhacht leis an ardoideachas?

Mar gheall ar an mbaint atá aige le taighde agus le nuálaíocht tá ról ríthábhachtach ag an ardoideachas i bhforbairt an duine aonair agus na sochaí. Is ríthábhachtach a ról freisin i soláthar caipitil dhaonna atá an-oilte agus i soláthar na saoránach lánpháirteach atá de dhíth ar an Eoraip chun poist, fás eacnamaíoch agus rachmas a chruthú.

D'éagmais na n-institiúidí ardoideachais níorbh fhéidir straitéis an Aontais Eorpaigh, mar atá fás inbhuanaithe fadtéarmach a spreagadh, a chur i gcrích. Tá sé leagtha síos mar sprioc sa straitéis Eoraip 2020 go mbeidh cáilíocht ardoideachais ag 40% d’aos óg na hEorpa faoi 2020.

Cén tacaíocht a thugann an tAontas Eorpach don ardoideachas san Eoraip?

Tá gá le hinfheistíocht leanúnach shubstainteach chun go mbeidh an t-oideachas ina spreagadh don fhorbairt. Is ar údaráis na mBallstát atá an fhreagracht as an dóigh a n-eagraítear agus a gcuirtear ar fáil an t-ardoideachas ina dtíortha féin. Is chun gné idirnáisiúnta bhreise a thabhairt don staidéar, don mhúinteoireacht, don taighde agus don cheapadh beartas san ardoideachas atá gníomhaíochtaí an Aontais ceaptha.

Leis na cláir Erasmus+ agus Fís 2020, tacaíonn an tAontas Eorpach le malartuithe idirnáisiúnta do mhic léinn, do lucht acadúil agus do lucht taighde, agus tacaíonn sé le comhar struchtúrtha idir institiúidí ardoideachais agus údaráis phoiblí i dtíortha difriúla.

Is é an aidhm atá ann deiseanna nua a chur ar fáil do dhaoine in ardoideachas foghlaim ó chéile ó thír go chéile agus oibriú le chéile ar thionscadail chomhpháirteacha chun dea-chleachtais foghlama agus mhúinteoireachta a fhorbairt, taighde ardchaighdeáin a dhéanamh agus an nuálaíocht a chur chun cinn.

Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún Eorpach?

Oibríonn an Coimisiún Eorpach i ndlúthchomhar le lucht déanta beartais chun tacú le forbairt beartas ardoideachais i dtíortha an Aontais i gcomhréir leis an straitéis Oideachas agus Oiliúint 2020 (ET2020). I gclár oibre athnuaite an Aontais maidir leis an ardoideachas, a ghlac an Coimisiún i mí na Bealtaine 2017, aithnítear ceithre phríomhchuspóir a bheith ag an gcomhar Eorpach san ardoideachas:

D’fhonn cabhrú le gach ceann de na cuspóirí sin a bhaint amach, molann an Coimisiún bearta sonracha a dhéanamh ar leibhéal an Aontais, agus snáitheanna éagsúla de na cláir Erasmus+ agus Fís 2020 mar phríomhthaca acu. Tacaíonn an Coimisiún Eorpach leis an méid seo a leanas go háirithe:

 1. Dul i ngleic le mí-oiriúintí scileanna a d'fhéadfadh a bheith ann sa todhchaí agus barr feabhais i bhforbairt scileanna a chur chun cinn
 2. Córais ardoideachais a chur ar bun atá cuimsitheach agus nasctha
 3. Deimhin a dhéanamh de go dtacaíonn institiúidí ardoideachais leis an nuálaíocht
 4. Tacú le córais ardoideachais atá éifeachtach agus éifeachtúil.

D’fhonn cabhrú le gach ceann de na cuspóirí sin a bhaint amach, molann an Coimisiún bearta sonracha a dhéanamh ar leibhéal an Aontais, agus snáitheanna difriúla de na cláir Erasmus+ agus Fís 2020 mar phríomhthaca acu. Tacaíonn an Coimisiún Eorpach leis an méid seo a leanas go háirithe:

 • malartú dea-chleachtas beartais idir tíortha éagsúla trí mheitheal ardoideachais ET2020;
 • Próiseas Bologna, a ceapadh chun idirnáisiúnú an ardoideachais san Eoraip a chur chun cinn trí bhíthin níos mó soghluaisteachta, trí bhíthin aitheantas níos éasca ar cháilíochtaí agus trí bhíthin sásraí dearbhaithe cáilíochta cuíchóirithe;
 • uirlisí soghluaisteachta agus aitheantais, amhail an Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna (ECTS) agus an Forlíonadh Dioplóma, a fhorbairt agus a úsáid chun trédhearcacht agus malartuithe saoráidí a mhéadú san Eoraip.

Le déanaí, tá roinnt tionscnaimh bhreise déanta ag an gCoimisiún Eorpach i gcomhthéacs an Limistéir Oideachais Eorpaigh:

 • a bhuí le coincheap an Líonra d’Ollscoileanna Eorpacha déantar athrú nach beag ar chleachtais ardoideachais trí bhíthin curaclaim chomhtháite agus soghluaisteachta, rud a chothóidh ardchaighdeáin, barr feabhais agus nuálaíocht;
 • beidh an moladh beartaithe ón gComhairle maidir le haitheantas frithpháirteach uathoibríoch ar dhioplómaí ardoideachas agus scoile ina chúnamh chun bacainní ar shoghluaisteacht mac léinn laistigh den Eoraip a bhaint;
 • a bhuí leis an gCárta Mac Léinn Eorpach atá le tabhairt isteach, beidh sé níos éasca faisnéis faoi mhic léinn a mhalartú ar bhealach slán agus laghdófar an t-ualach riaracháin atá ar institiúidí ardoideachais, rud a bheidh ina shampla soiléir den Limistéar Oideachais Eorpach atá ag teacht chun cinn.