Korkeakoulupolitiikka

EU:n toimilla lisätään kansainvälinen ulottuvuus korkea-asteen opiskeluun, opetukseen, tutkimukseen ja koulutuspolitiikan laatimiseen.

Yleistä

Koulutus ja kulttuuri ovat keskeisiä tekijöitä, joiden avulla voidaan parantaa EU:n yhtenäisyyttä, osallistavuutta ja kilpailukykyä. Euroopan komissio esitti Göteborgin sosiaalialan huippukokouksessa vuonna 2017 vision koulutus- ja kulttuurialan kehityksestä vuoteen 2025. Siinä asetetaan tavoitteeksi eurooppalainen koulutusalue, jossa ”on tavallista viettää aikaa toisessa maassa opiskelemassa, oppimassa tai työskentelemässä, jossa suurin osa ihmisistä puhuu oman äidinkielensä lisäksi kahta muuta kieltä ... ja jossa ihmiset tiedostavat voimakkaasti eurooppalaisen identiteettinsä, kulttuuriperintönsä ja sen monimuotoisuuden.”

Komissio edistää korkea-asteen liikkuvuutta ja opiskelijavaihtoja ensisijaisesti seuraavien hankkeiden avulla:

  1. Euroopan korkeakouluverkosto
  2. tutkintojen automaattinen vastavuoroinen tunnustaminen
  3. eurooppalainen opiskelijakortti

Korkeakoulutus yhteiskunnan rakentajana

Korkea-asteen koulutus, jolla on yhteys tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, on keskeisen tärkeää niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin kehittymisen kannalta. Se synnyttää henkistä pääomaa ja huippuosaajia, joita EU:ssa tarvitaan työpaikkojen, talouskasvun ja vaurauden luomiseen.

Korkea-asteen oppilaitokset voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, miten EU onnistuu kestävää kasvua edistävän strategiansa toteuttamisessa. Eurooppa 2020 -strategiassa on asetettu tavoite, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä EU:n nuorista aikuisista 40 prosentilla on oltava korkeakoulututkinto.

EU:n toimet korkeakoulutuksen alalla

Korkeakoulutukseen on investoitava riittävästi ja jatkuvasti, jotta se tukisi kehitystä mahdollisimman hyvin. Kukin EU-maa on vastuussa omasta korkea-asteen koulutusjärjestelmästään ja korkeakouluopetuksen tarjonnasta. EU:n toimilla lisätään kansainvälinen ulottuvuus korkea-asteen opiskeluun, opetukseen, tutkimukseen ja koulutuspolitiikan laatimiseen.

Erasmus+ -ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa EU tukee opiskelijoiden, akateemisen henkilöstön ja tutkijoiden kansainvälisiä vaihto-ohjelmia sekä korkeakoulujen ja viranomaisten jäsenneltyä yhteistyötä eri maissa.

Tavoitteena on luoda korkea-asteen koulutukseen osallistuville uusia mahdollisuuksia oppia toisiltaan yli kansallisten rajojen ja osallistua yhteishankkeisiin, joissa kehitetään hyviä oppimis- ja opetuskäytänteitä, tehdään huipputason tutkimusta ja edistetään innovointia.

Komission toimet

Euroopan komissio tekee tiiviisti yhteistyötä kansallisten päättäjien kanssa ja tukee EU-maiden korkeakoulupolitiikan kehittämistä eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) mukaisesti. Komission toukokuussa 2017 hyväksymässä EU:n uudessa korkeakoulutussuunnitelmassa määritetään eurooppalaisen korkeakoulutusyhteistyön päätavoitteet:

Tavoitteiden saavuttamiseksi komissio on ehdottanut erityisiä EU-tason toimia, joita tuetaan pääasiassa Erasmus+ ‑ohjelmasta ja Horisontti 2020 ‑ohjelmasta.

  1. ehkäistään tulevia kohtaanto-ongelmia työmarkkinoilla ja edistetään yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen kehittämistä
  2. luodaan osallistavia ja verkostoituneita korkeakoulutusjärjestelmiä
  3. varmistetaan, että korkea-asteen oppilaitokset antavat panoksensa innovointiin
  4. tuetaan tehokkaita ja toimivia korkeakoulutusjärjestelmiä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi komissio tukee seuraavia EU-tason toimia pääasiassa Erasmus+ ‑ohjelmasta ja Horisontti 2020 ‑ohjelmasta:

Seuraavat uudemmat aloitteet liittyvät eurooppalaisen koulutusalueen perustamiseen: