Om politikken for videregående uddannelse

EU's uddannelsesaktiviteter skal bibringe studier, undervisning, forskning og uddannelsespolitiske beslutninger en yderligere international dimension.

Oversigt

Uddannelse og kultur er vigtige elementer for at opbygge et mere rummeligt, samhørigt og konkurrencedygtigt Europa. På det sociale topmøde i Göteborg i 2017 fremlagde Europa-Kommissionen sin vision for 2025 om et europæisk uddannelsesområde, som sikrer fri bevægelighed for de lærende: "Et kontinent, hvor det at tilbringe en periode i en anden medlemsstat – for at studere, lære eller arbejde – er blevet standarden, og hvor det at tale to andre sprog ud over ens modersmål er blevet normen. Et kontinent, hvor folk har en stærk identitetsfølelse som europæere og fornemmelse af Europas kulturarv og dets mangfoldighed".

For at bygge videre på denne vision inden for videregående uddannelse arbejder Europa-Kommissionen i øjeblikket på tre overordnede prioriteter, som vil forbedre mobiliteten og studenterudvekslinger for alle:

  1. Et netværk af europæiske universiteter
  2. Automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser
  3. Et europæisk studiekort

Hvorfor er det vigtigt med videregående uddannelse?

Videregående uddannelser og deres forbindelse til forskning og innovation spiller en afgørende rolle i den enkeltes og samfundets udvikling og i sikringen af højtuddannet arbejdskraft og engagerede borgere, som Europa har brug for for at skabe beskæftigelse, økonomisk vækst og velstand.

De højere læreanstalter er meget vigtige partnere for EU i gennemførelsen af strategien for styrkelse og fastholdelse af bæredygtig vækst. Europa 2020-strategien indeholder et mål om, at 40 % af alle unge europæere skal have en videregående uddannelse senest i 2020.

Hvordan støtter EU videregående uddannelser i Europa?

Der er behov for vedvarende og omfattende investeringer for at gøre uddannelse til en drivkraft for udvikling. Det er stadig myndighederne i de enkelte medlemslande, der har ansvaret for den måde, de videregående uddannelser organiseres og udbydes på. EU's uddannelsesaktiviteter skal bibringe studier, undervisning, forskning og uddannelsespolitiske beslutninger en yderligere international dimension.

Via programmerne Erasmus+ og Horisont 2020 støtter EU udlandsophold for studerende, akademiske medarbejdere og forskere og fremmer et struktureret samarbejde mellem højere læreanstalter og offentlige myndigheder i forskellige lande.

Målet med dette er at skabe mulighed for, at folk inden for de videregående uddannelser kan udveksle viden på tværs af landegrænserne og samarbejde om projekter om god læring og undervisning, udføre fremragende forskning og styrke innovationen.

Hvad gør Europa-Kommissionen?

Kommissionen arbejder tæt sammen med beslutningstagerne for at støtte udviklingen af politikker for videregående uddannelse i EU-landene i tråd med strategien for uddannelse og erhvervsuddannelse 2020 (ET2020). Den fornyede EU-dagsorden for videregående uddannelser, som blev vedtaget af Kommissionen i maj 2017, fastlægger fire centrale mål for det europæiske samarbejde om videregående uddannelse:

For at opfylde disse mål foreslår Kommissionen specifikke initiativer på EU-niveau, primært med udgangspunkt i de forskellige spor inden for Erasmus+ og Horisont 2020. Særligt støtter Europa-Kommissionen:

  1. håndtering af fremtidige uoverensstemmelser mellem efterspurgte og udbudte færdigheder og tilskyndelse til udvikling af færdigheder af højeste kvalitet
  2. opbygning af inkluderende og indbyrdes forbundne videregående uddannelsessystemer
  3. sikring af, at videregående uddannelsesinstitutioner bidrager til innovation
  4. støtte til effektive videregående uddannelsessystemer.

For at opfylde disse mål foreslår Kommissionen specifikke initiativer på EU-niveau, primært med udgangspunkt i de forskellige spor inden for Erasmus+ og Horisont 2020. Særligt støtter Europa-Kommissionen:

Seneste har Europa-Kommissionen i forbindelse med det europæiske uddannelsesområde taget en række yderligere initiativer:

  • projektet med netværk af "Europauniversiteter", som skaber store ændringer inden for den videregående uddannelsespraksis gennem integrerede undervisningsplaner og mobilitet og fremmer dermed kvalitet, ekspertise og innovation
  • den foreslåede henstilling fra Rådet om gensidig anerkendelse af beviser for videregående uddannelse og ungdomsuddannelsesbeviser, som hjælper med at fjerne hindringer for studentermobilitet inden for Europa
  • det kommende europæiske studiekort, som vil forbedre sikker udveksling af oplysninger om studerende og mindske den administrative byrde for de videregående uddannelsesinstitutioner og dermed være et konkret eksempel på det europæiske uddannelsesområde, der er ved at opstå.