Politika v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Činnosti EU mají dodat studiu, výuce, výzkumu a tvorbě politiky v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezinárodní rozměr.

Přehled

Vzdělávání a kultura jsou nezbytné pro rozvoj inkluzivnější, soudržnější a konkurenceschopnější Evropy. Během tzv. sociálního summitu v Göteborgu v roce 2017 představila Evropská komise svou vizi pro rok 2025 nazvanou Evropský prostor vzdělávání – prostor, v němž bude zaručen volný pohyb studentů: „Kontinent, kde se stal samozřejmostí studijní či pracovní pobyt v jiném členském státě a kde je běžné, že lidé kromě své mateřštiny ovládají ještě dva další jazyky. Kontinent, kde lidi pojí silný pocit evropské identity, s vědomím evropského kulturního dědictví i evropské rozmanitosti.“

Evropská komise proto v současné době realizuje tři klíčové priority, které podpoří mobilitu a výměnné pobyty studentů:

 1. síť evropských univerzit
 2. automatické vzájemné uznávání diplomů
 3. evropská studentská karta

Proč je vysokoškolské vzdělávání důležité?

Vysokoškolské vzdělávání a jeho vazba na výzkum a inovace hrají zásadní roli v rozvoji jednotlivců i celé společnosti. Zároveň se na univerzitách formuje vysoce kvalifikovaná pracovní síla a nová generace angažovaných občanů, které Evropa potřebuje k vytváření pracovních míst, hospodářského růstu a prosperity.

Instituce vysokoškolského vzdělávání jsou rovněž důležitými partnery při uskutečňování strategie Evropské unie pro obnovení a udržení hospodářského růstu. V rámci strategie Evropa 2020 byl stanoven cíl dosáhnout do roku 2020 toho, aby vysokou školu nebo její ekvivalent absolvovalo 40 % mladých Evropanů.

Jak podporuje vysokoškolské vzdělávání Evropská unie?

K tomu, aby se vzdělávání stalo hnací silou hospodářského rozvoje, je zapotřebí značných a trvalých investic. Orgány členských států jsou i nadále odpovědné za způsob organizace a realizace vysokoškolského vzdělávání v jejich zemích. Činnosti EU mají dodat studiu, výuce, výzkumu a tvorbě politiky v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezinárodní rozměr.

Prostřednictvím programů Erasmus+Horizont 2020 podporuje Evropská unie mezinárodní výměnné programy pro studenty, akademické a výzkumné pracovníky a strukturovanou spolupráci mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání a veřejnými orgány v různých zemích.

Cílem je vytvářet pro pracovníky v oblasti vysokoškolského vzdělávání nové příležitosti, aby se mohli od sebe navzájem učit, a to i díky přeshraničním projektům, a spolupracovat na společných projektech zaměřených na rozvoj kvality výuky a studia, provádět výzkum na špičkové úrovni a podporovat inovace.

Co v této oblasti dělá Evropská komise?

Evropská komise úzce spolupracuje s tvůrci politik na rozvoji politik v oblasti vzdělávání v jednotlivých zemích EU, a to v souladu se strategií Vzdělávání a odborná příprava 2020 (ET2020). Obnovená evropská agenda pro vysokoškolské vzdělávání, kterou Komise přijala v květnu 2017, stanoví čtyři klíčové cíle evropské spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání:

 1. řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a podpořit excelenci v oblasti rozvoje dovedností
 2. budovat inkluzivní a propojené systémy vysokoškolského vzdělávání
 3. zajistit, aby vysokoškolské vzdělávací instituce přispívaly k inovacím
 4. podpořit účelnost a efektivitu systémů vysokoškolského vzdělávání.

Na podporu dosažení těchto cílů navrhuje Komise přijmout konkrétní opatření na úrovni EU, která se především budou opírat o různé součásti programů Erasmus+ a Horizont 2020. Evropská komise zejména podporuje:

 • výměnu osvědčených politických opatření mezi zeměmi prostřednictvím pracovní skupiny pro vysokoškolské vzdělávání v rámci ET 2020
 • tzv. boloňský proces, jenž slouží k internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání v Evropě prostřednictvím větší mobility, snazšího uznávání kvalifikací a zjednodušených mechanismů zajišťování kvality
 • rozvoj a využívání nástrojů sloužících k mobilitě a uznávání kvalifikací, jako je systém ECTS a tzv. dodatek k diplomu, s cílem zvýšit transparentnost a usnadnit výměnné pobyty studentů v Evropě.

V rámci Evropského prostoru vzdělávání zahájila Evropská komise nedávno řadu dalších iniciativ:

 • Koncept sítí evropských univerzit přináší významnou změnu v postupech vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím integrovaných učebních plánů a mobility, čímž se zlepšuje kvalita, excelence a inovace.
 • Navrhované doporučení Rady o automatickém vzájemném uznávání maturitních a vysokoškolských diplomů pomáhá odstraňovat překážky mobility studentů v Evropě.
 • Budoucí evropská studentská karta usnadní bezpečnou výměnu informací o studentech, sníží administrativní zátěž vysokoškolských institucí a poslouží jako konkrétní příklad nově vznikajícího Evropského prostoru vzdělávání.