За политиката в областта на висшето образование

Дейностите на ЕС имат за цел да придадат допълнително международно измерение на ученето, преподаването, изследванията и разработването на политики в областта на висшето образование.

Преглед

Образованието и културата са от голямо значение за изграждането на една по-приобщаваща, сплотена и конкурентоспособна Европа. На социалната среща на върха в Гьотеборг през 2017 г. Европейската комисия изложи визията си за създаване до 2025 г. на европейско пространство за образование, в което свободното движение на учащите се е гарантирано: „Континент, където ученето или работата в друга държава членка се е превърнало в нещо общоприето и където владеенето на два чужди езика, освен майчиния език, е норма. Континент, където хората имат силно чувство за своята идентичност като европейци, за европейското културно наследство и неговото многообразие“.

За да даде тласък на работата в областта на висшето образование, Европейската комисия в момента работи по три ключови приоритета, които ще доведат до увеличаване на мобилността и обмените на учащи се за всички:

  1. Мрежа от европейски университети
  2. Автоматично взаимно признаване на дипломи
  3. Европейска студентска карта

Защо висшето образование има значение?

Висшето образование и неговите връзки с научните изследвания и иновациите играят важна роля за личностното и общественото развитие и за осигуряване на висококвалифициран човешки капитал, както и на ангажирани граждани, от които Европа се нуждае, за да създава работни места, икономически растеж и просперитет.

Институциите за висше образование са ключови партньори в осъществяването на стратегията на Европейския съюз за напредък и поддържане на устойчивия растеж. В стратегията „Европа 2020“ бе определена цел до 2020 г. 40% от младите европейци да имат висше образование.

По какъв начин Европейският съюз подкрепя висшето образование в Европа?

Необходими са устойчиви и значителни инвестиции, за да се превърне образованието в двигател на развитието. Органите в държавите членки продължават да носят отговорност за начина, по който висшето образование се организира и провежда в техните държави. Дейностите на ЕС имат за цел да придадат допълнително международно измерение на ученето, преподаването, изследванията и разработването на политики в областта на висшето образование.

Чрез програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“ ЕС подкрепя международния обмен на студенти, преподаватели и научни работници, а също и структурираното сътрудничество между висшите учебни заведения и публичните органи в различни страни.

Целта е да се създадат нови възможности в областта на висшето образование за хората, за да се учат те един от друг през националните граници и да работят заедно по съвместни проекти за добро обучение и преподаване, висококачествени научни изследвания и насърчаване на иновациите.

Какво прави Европейската комисия?

Европейската комисия работи в тясно сътрудничество със създателите на политики за подпомагане на разработването на политики за висше образование в страните от ЕС съгласно стратегията „Образование и обучение 2020“. В обновената програма на ЕС за висшето образование, приета от Комисията през май 2017 г., са определени четири ключови цели за европейско сътрудничество в областта на висшето образование:

В помощ на постигането на всяка от тези цели Комисията предлага конкретни действия на равнище ЕС, подкрепени предимно чрез различните направления на програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“. По-специално Комисията подкрепя:

  1. преодоляване на бъдещите несъответствия между уменията и изискванията на пазара на труда и насърчаване на върхови постижения при развитието на уменията
  2. изграждане на приобщаващи и свързани системи за висше образование
  3. гарантиране, че институциите за висше образование допринасят за иновациите
  4. подкрепа за ефективни системи за висше образование.

В помощ на постигането на всяка от тези цели Комисията предлага конкретни действия на равнище ЕС, подкрепени предимно чрез различните направления на програмите „Еразъм + „и „Хоризонт 2020“. По-специално Комисията подкрепя:

Наскоро Европейската комисия предприе редица инициативи в контекста на европейското пространство за образование:

  • концепцията за мрежи от европейски университети води до значителна промяна на практиките в областта на висшето образование чрез интегрирани учебни програми и мобилност, като по този начин се стимулират качеството, високите постижения и иновациите;
  • предложената препоръка на Съвета относно автоматично взаимно признаване на дипломите за висше образование и на удостоверенията на ниво средно образование помага за премахване на пречките пред мобилността на учащите се в Европа;
  • бъдещата европейска студентска карта ще улесни безопасния обмен на информация за учащите се и ще доведе до намаляване на административната тежест за институциите за висше образование, като послужи за пример за формиращото се европейско пространство за образование.