Arbetsgrupper för utbildningssamarbetet i EU

Sedan 2021 finns det sju nya arbetsgrupper som bidrar till EU-ländernas samarbete i utbildningsfrågor.

Arbetsgrupperna fokuserar på följande områden:

 • Förskola och barnomsorg
 • Skolan, inklusive två undergrupper:
  • Vägar till en framgångsrik skolgång
  • Utbildning för en hållbar miljö
 • Högre utbildning
 • Yrkesutbildning och den gröna omställningen
 • Vuxenutbildning: möjligheter för alla
 • Digital utbildning: lärande, undervisning och bedömning
 • Jämlikhet och värden inom utbildning och praktik

Arbetsgrupperna är ett led i det europeiska utbildningssamarbetet under 2021–2030 och bygger vidare på tidigare arbetsgruppers resultat. De ska bidra till att förverkliga det europeiska området för utbildning, i enlighet med kommissionens meddelande och rådets resolution från februari 2021. De sju arbetsgrupperna ska arbeta fram till december 2025 då deras mandat löper ut. 

Arbetsgruppernas uppgift är att utbyta information om ländernas utbildningsreformer och inspirera till positiva förändringar i hela EU. Deras arbete kan bidra till ett inkluderande, holistiskt och livslångt lärande och stärka samverkanseffekterna mellan EU:s olika initiativ och finansieringsprogram för att förverkliga det europeiska området för utbildning. 

Information om arbetsgruppernas medlemmar, mötesprotokoll och andra handlingar hittar du i kommissionens register över expertgrupper. 

Bakgrund

Arbetsgrupperna består av myndighetsföreträdare från EU-länderna och andra deltagande länder och företrädare för intresseorganisationer och arbetsmarknadens parter. EU-kommissionen fungerar som samordnare. Grupperna bidrar till viktiga EU-initiativ inom utbildning för att främja nationella reformer och är ett forum för utbyte av erfarenheter och bästa praxis om hur man bäst hanterar svåra utmaningar. 

De första arbetsgrupperna tillsattes inom programmet Utbildning 2010 för att genomföra den öppna samordningsmetoden för utbildningsfrågor. För strategin Utbildning 2020 var arbetsgrupperna det främsta forumet för ömsesidigt lärande. 

De nya arbetsgrupperna ska hjälpa EU-länderna och kommissionen att förverkliga det europeiska området för utbildning i linje med handlingsplanen för digital utbildning, den europeiska kompetensagendan och andra EU-initiativ för utbildning och kompetens.
 

Den här arbetsgruppen ska hjälpa länderna att genomföra rådets rekommendation från 2019 om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet, särskilt när det gäller kvalitetsramen. Gruppen ska i första hand stödja erfarenhetsutbyte på grundval av mätningar, övervakning och utvärdering av kvaliteten och ska följa upp den tidigare arbetsgruppens arbete med inkludering, professionalisering av yrket och pandemihanteringen inom förskola och barnomsorg.
Den här arbetsgruppen ska bidra till bättre grundläggande färdigheter och till att alla elever går klart skolan. Den ska också främja utbildning för den gröna omställningen och ökad kompetens och motivation inom läraryrket. 
Arbetsgruppen består av två undergrupper för 1) vägar till en framgångsrik skolgång och 2) utbildning för en hållbar miljö. 
 • Undergruppen för vägar till en framgångsrik skolgång ska hjälpa länderna att genomföra och följa upp rådets kommande rekommendation om vägar till en framgångsrik skolgång genom att främja ömsesidigt lärande och utbyte av bästa praxis, bland annat när det gäller välbefinnande i skolan. 
 • Undergruppen för utbildning för en hållbar miljö ska stödja uppföljningen av rådets rekommendation om utbildning för en hållbar miljö och främja ömsesidigt lärande och utbyte om hur skolan kan stödja hållbarhetskompetens och omställningen till ett grönare och mer hållbart Europa.
Den här arbetsgruppen ska stödja ländernas reformer för att maximera den högre utbildningens potential. Det handlar bland annat om att reformera den högre utbildningen, rusta studenterna för förändringar i samhället och på arbetsmarknaden, öka innovationskapaciteten i EU och bidra till ett europeiskt område för utbildning senast 2025, i linje med den kommande EU-strategin för universiteten. Arbetsgruppen ska underlätta synergieffekter mellan lärosätenas utbildnings-, forsknings- och innovationsuppdrag inom ramen för det europeiska området för utbildning och det europeiska forskningsområdet.
Den här arbetsgruppen ska hjälpa länderna att arbeta för principerna och målen i 
Arbetet är i linje med EU:s gröna giv, den europeiska pelaren för sociala rättigheter, åtgärd 6 i den europeiska kompetensagendan samt prioriteringarna 2 och 5 i rådets resolution om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet inför och bortom ett europeiskt område för utbildning (2021–2030).
Den här arbetsgruppen ska hjälpa EU-länderna att genomföra den europeiska kompetensagendan från 2020 som går ut på att erbjuda vuxna kompetensutveckling och omskolning och uppmuntra dem till livslångt lärande. Den ska också stödja kapacitetsuppbyggnad för att genomföra rådets rekommendation från 2016 om kompetenshöjningsvägar: nya möjligheter för vuxna. Arbetet ligger också i linje med handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Arbetsgruppen fokuserar på nationella kompetensstrategier, färdigheter för livet och finansiering av vuxenutbildning och tar ett helhetsgrepp på vuxenutbildningen för att täcka in alla vuxna och alla typer av färdigheter. Målet är att alla ska hitta sin plats på arbetsmarknaden och i samhället.

Den här arbetsgruppen ska stödja ländernas politiska reformer enligt handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027 och särskilt främja bra digital utbildning för alla i EU, samtidigt som man tar hänsyn till den digitala omställningen och följderna och lärdomarna av coronapandemin. Arbetsgruppen ska försöka hitta svar på följande två frågor:

 • Hur kan vi bidra till ett högpresterande ekosystem för digital utbildning?
 • Hur kan vi förbättra människors digitala färdigheter för den digitala omställningen?

Registret över expertgrupper – arbetsgruppen för digital utbildning 
 

Den här arbetsgruppen fokuserar på strukturreformer för att främja jämlikhet inom utbildningen och utgår från EU:s värden, bland annat insatser mot radikalisering, medborgarutbildning, den europeiska dimensionen i utbildning, desinformation och inkludering av flyktingar och migranter i utbildningen. Gruppen ska även undersöka andra områden som är relevanta för jämlikhet med ett tudelat mål i åtanke: en inkluderande utbildning för alla och riktade insatser för särskilda grupper. Insatserna för särskilda grupper kan gälla jämställdhet, antirasism eller lika möjligheter för romer, invandrare, hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättning. Man ska också ta itu med övergripande frågor som påverkar hela samhället och alla diskriminerade och missgynnade grupper. Här handlar det om att bekämpa segregering inom utbildningen, främja mångfald och få fler att inse vikten av livslångt lärande.