EEE strateginės programos darbo grupės

Nuo 2021 m. Europos Sąjungos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo politikos srityje procese dalyvaus septynios naujos darbo grupės. 

Kiekviena darbo grupė sutelks dėmesį į vieną iš bendro intereso temų.

 • Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra
 • Mokyklos, įskaitant pogrupius:
  • Veiksmingi būdai pasiekti gerų mokymosi rezultatų
  • Švietimas aplinkos tvarumo klausimais
 • Aukštasis mokslas
 • Profesinis rengimas ir mokymas ir žalioji pertvarka
 • Suaugusiųjų mokymasis. Galimybių atvėrimas visiems
 • Skaitmeninis švietimas. Mokymasis, mokymas ir vertinimas
 • Lygybė ir vertybės švietimo ir mokymo srityje

Remdamosi „ET 2020“ darbo grupių veiklos rezultatais, dalyvaudamos naujame Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje cikle (2021–2030 m.) ir laikydamosi komunikato dėl Europos švietimo erdvės ir 2021 m. vasario mėn. Tarybos rezoliucijos, darbo grupės prisidės prie Europos švietimo erdvės įgyvendinimo. Darbo grupės tęs savo darbą iki dabartinių įgaliojimų pabaigos 2025 m. gruodžio mėn. 

Darbo grupės, vykdydamos tarpusavio mokymąsi, siekia dalytis informacija apie nacionalinės švietimo politikos reformas ir paskatinti teigiamus pokyčius visoje Europos Sąjungoje (ES). Darbo grupių veiklos rezultatai paskatins įtraukias, holistines ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi perspektyvas, taip pat bus sustiprinta švietimo, mokymo ir kitų ES politikos sričių bei finansavimo sinergija, padedanti kurti Europos švietimo erdvę. 

Daugiau informacijos apie darbo grupių narius ir dokumentus pateikiama Europos Komisijos ekspertų grupių registre. 

Pagrindiniai faktai

Darbo grupes sudaro ES valstybių narių ir kitų dalyvaujančių šalių paskirti valdžios pareigūnai. Į grupes, kurias koordinuoja Europos Komisija, taip pat skiriama suinteresuotųjų organizacijų ir socialinių partnerių atstovų. Grupės remia ES pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimą švietimo ir mokymo srityje, kad būtų skatinamos nacionalinės reformos, ir suteikia forumą keistis patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, kaip spręsti pagrindines problemas. 

Švietimo ir mokymo srityje darbo grupės pirmiausia buvo įsteigtos pagal darbo programą „Švietimas ir mokymas 2010“, siekiant švietimo ir mokymo srityje įgyvendinti atvirąjį koordinavimo metodą. Pagal strateginę programą „ET 2020“ darbo grupės buvo pagrindinis tarpusavio mokymosi forumas. 

Naujosios darbo grupės padės ES valstybėms narėms ir Komisijai įgyvendinti Europos švietimo erdvę, vykdant Skaitmeninio švietimo veiksmų planą, Europos įgūdžių darbotvarkę ir kitas ES švietimo, mokymo ir įgūdžių politikos pavyzdines iniciatyvas.
 

Ši darbo grupė padės valstybėms narėms įgyvendinti 2019 m. Tarybos rekomendaciją dėl aukštos kokybės ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų ir jos pagrindinį komponentą – ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros ES kokybės sistemą. Ji daugiausia rems tarpusavio mokymąsi, grindžiamą šia priemone, kontrole ir kokybės vertinimu, ir vykdys tolesnę veiklą, remdamasi „ET 2020“ darbo grupės, kuri daugiausia dėmesio skyrė įtraukčiai, darbuotojų profesionalizavimui ir COVID-19 pandemijos valdymui ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sektoriuje, veiklos rezultatais.
Ši darbo grupė sieks skatinti, kad visi besimokantys asmenys pasiektų geresnių rezultatų pagrindinių įgūdžių srityje ir sėkmingai užbaigtų švietimo ir mokymo kryptis; vykdys švietimą žaliosios pertvarkos tikslais; rūpinsis pedagogų kompetencijos ir motyvacijos didinimu. 
Darbo grupę sudaro du pogrupiai, dirbantys i) veiksmingų būdų pasiekti gerų mokymosi rezultatų ir ii) švietimo aplinkos tvarumo klausimais temomis. 
 • Veiksmingų būdų pasiekti gerų mokymosi rezultatų pogrupis rems būsimos Tarybos rekomendacijos dėl veiksmingų būdų pasiekti gerų mokymosi rezultatų įgyvendinimą ir tolesnius veiksmus, skatindamas abipusį mokymąsi ir keitimąsi geriausios patirties pavyzdžiais, be kita ko, su gerove mokykloje susijusiais klausimais. 
 • Švietimo aplinkos tvarumo klausimais pogrupis rems tolesnius veiksmus, susijusius su Tarybos rekomendacija dėl švietimo aplinkos tvarumo klausimais, ir skatins tarpusavio mokymąsi ir mainus, kaip švietimas gali padėti pereiti prie ekologiškesnės ir tvaresnės Europos, įskaitant tvarumo kompetencijos ugdymą.
Ši darbo grupė rems valstybių narių ir kitų dalyvaujančių šalių reformas, kad būtų kuo labiau padidintas aukštojo mokslo sistemų potencialas. Tai apims aukštojo mokslo sektoriaus pertvarkos skatinimą, absolventų rengimą kintančios visuomenės ir darbo rinkų sąlygoms ir, galiausiai, indėlį kuriant stipresnę Europą, stiprinant Europos inovacijų pajėgumus, kad iki 2025 m. būtų sukurta Europos švietimo erdvė, kaip numatyta pagal būsimą Europos universitetų strategiją. Darbo grupė sieks palankesnių sąlygų aukštojo mokslo įstaigų švietimo ir mokslinių tyrimų bei inovacijų paskirčių sinergijai Europos švietimo erdvėje ir Europos mokslinių tyrimų erdvėje, kartu užtikrindama suderinamumą su Europos aukštojo mokslo erdve.
Pagrindinis šios darbo grupės tikslas – sudaryti sąlygas techniniams mainams, kurie padės valstybėms narėms įgyvendinti principus ir tikslus, apibrėžtus: 
Šis darbas atitinka Europos žaliąjį kursą ir Europos socialinių teisių ramstį, taip pat Europos įgūdžių darbotvarkės 6 veiksmą ir Tarybos rezoliucijos dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos siekiant Europos švietimo erdvės ir vėliau (2021–2030 m.) 2 ir 5 prioritetus.
Pagrindinis šios darbo grupės tikslas – sudaryti sąlygas mainams ir darbui, kurie padės valstybėms narėms įgyvendinti 2020 m. Europos įgūdžių darbotvarkės veiksmus: suaugusiųjų perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą, taip galimybių jiems suteikimą tęsti mokymąsi visą gyvenimą. Ji taip pat rems gebėjimų stiprinimą, kad būtų įgyvendinta 2016 m. Tarybos rekomendacija dėl įgūdžių tobulinimo krypčių – naujų galimybių suaugusiesiems. Šis darbas taip pat atitinka Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planą. Darbo grupė daugiausia dėmesio skirs nacionalinėms įgūdžių strategijoms, įgūdžiams visam gyvenimui ir suaugusiųjų mokymosi finansavimui. Bus laikomasi holistinio požiūrio į suaugusiųjų mokymąsi, siekiant aprėpti visą suaugusiųjų populiaciją ir visų rūšių įgūdžius, kad suaugusiesiems būtų padedama gerai jaustis darbo rinkoje ir visuomenėje.

Šios darbo grupės tikslas – padėti valstybėms narėms įgyvendinti politikos reformas pagal 2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planą, daugiausia dėmesio skiriant aukštos kokybės ir įtraukaus skaitmeninio švietimo skatinimui ES, kartu atsižvelgiant į skaitmeninę pertvarką ir COVID-19 pandemijos poveikį ir įgytą patirtį. Orientuodamasi į abu Skaitmeninio švietimo veiksmų plano strateginius prioritetus, grupė, vykdydama tarpusavio mokymosi veiklą, nagrinės du pagrindinius klausimus:

 • kaip galima skatinti itin veiksmingą skaitmeninio švietimo ekosistemą?
 • kaip galima gerinti skaitmeninei pertvarkai būtinus skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus?

Europos Komisijos ekspertų grupių registras. Skaitmeninio švietimo: mokymosi, mokymo ir vertinimo darbo grupė 
 

Ši darbo grupė daugiausia dėmesio skirs struktūrinėms reformoms, skirtoms skatinti lygybę švietimo ir mokymo srityje. Ji remsis ES vertybėmis (įskaitant kovą su radikalizacija, pilietiškumo ugdymą ir mokymą, europinį švietimo aspektą, dezinformaciją ir pabėgėlių bei migrantų įtraukimą į švietimą ir mokymą). Ji taip pat nagrinės atitinkamas su lygybe susijusias sritis, atsižvelgdama į dvejopą požiūrį į įtraukų švietimą visiems, kartu orientuodamasi į konkrečias gyventojų grupes. Bus naudojami tiek į grupes orientuoti metodai (pvz., lyčių lygybė, kova su rasizmu, romų lygybė, migrantų kilmės asmenys, LGBTIQ asmenys ir neįgalieji), tiek kompleksiniai visuomenei naudingi ir visoms diskriminuojamoms ir nepalankioje padėtyje esančioms grupėms svarbūs klausimai, pavyzdžiui, kova su segregacija švietimo srityje, įvairovės valdymas ir savo vietos turėjimo jausmo visą gyvenimą trunkančio mokymosi perspektyvoje kūrimas.