Inkluderande utbildning

EU-kommissionen har antagit tre förslag som ska bidra till inkluderande och sammanhållna samhällen genom utbildning och kultur.

Vad handlar det om?

I december 2017 antog Europeiska rådet, Europaparlamentet och kommissionen en europeisk pelare för sociala rättigheter. Där betonar man hur EU:s insatser för sociala frågor, utbildning och kultur bidrar till att föra européerna samman och bygga vår gemensamma framtid.

Enligt den första principen i den europeiska pelaren för sociala rättigheter ska alla ha rätt till god och inkluderande utbildning och livslångt lärande för att behålla och tillägna sig de färdigheter som behövs för att kunna delta fullt ut i samhället och klara omställningar i arbetslivet.

Utbildningssamarbetet i EU ska främja jämlikhet, social sammanhållning och aktivt medborgarskap. Prioriterade samarbetsområden är inkluderande utbildning, jämlikhet, lika möjligheter, likabehandling och främjande av medborgerliga kompetenser (se rådets och kommissionens rapport från 2015 om nya prioriteringar för det europeiska utbildningssamarbetet inom Utbildning 2020).

Europa 2020-strategin och Utbildning 2020 har två centrala mål för 2020 när det gäller inkluderande utbildning:

På det sociala toppmötet i Göteborg i november 2017 presenterade EU-kommissionen sin vision om ett europeiskt område för utbildning. Kommissionen betonar värdet av en inkluderande utbildning av god kvalitet – ända från barndomen – för att lägga grunden till social sammanhållning, social rörlighet och ett jämlikt samhälle. Den här visionen befästes i ett meddelande där kommissionen säger att ett av målen för det europeiska utbildningsområdet bör vara att hjälpa EU-länderna att göra utbildningssystemen mer inkluderande.

Flera EU-initiativ har redan antagits efter förslag från kommissionen:

I maj 2018 föreslog kommissionen ett nytt Erasmusprogram med en dubbelt så stor budget. Det nuvarande programmet Erasmus+ hjälper redan miljontals unga att studera eller praktisera utomlands, så det nya programmet väntas nå ut till ännu fler människor från alla samhällsgrupper.

Hur går det till?

EU-ländernas framsteg när det gäller inkluderande utbildning följs inom den europeiska planeringsterminen och i Utbildningsöversikten, som också ger exempel på hur utbildningen bidrar till jämlikhet och social inkludering.

Kommissionen driver flera initiativ:

  • En arbetsgrupp för främjande av gemensamma värderingar och inkluderande utbildning har sammanställt bästa praxis i ett kompendium på nätet.
  • Ett initiativ om goda förebilder ska främja social inkludering och förebygga utestängning och våldsbejakande radikalisering bland unga.
  • En verktygslåda ska hjälpa personer som arbetar med unga som riskerar att marginaliseras.
  • Ett europeiskt pris för social inkludering med hjälp av idrott.

Erasmus+ stöder dessutom initiativ för att utveckla innovativa strategier och metoder på gräsrotsnivå, särskilt om de bidrar till social inkludering.

Vad blir nästa steg?

Kommissionen arbetar också med att

  • utveckla European Toolkit for Schools, en webbplattform för skolor och lärare med exempel på bra praxis och resurser för att införa samarbetsstrategier som gör att alla blir delaktiga och får lika möjligheter
  • utvidga skolplattformen eTwinning som knyter samman lärare och klasser i EU och stödja kurser för lärare i medborgarutbildning
  • uppmuntra lärosäten att ge högskolepoäng för frivilligarbete och ta fram läroplaner som kombinerar akademiska studier med samhällsengagemang
  • genomföra Europeiska solidaritetskåren som ger unga möjlighet att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar lokalsamhället och regionen
  • införa ett nytt initiativ för virtuellt utbyte inom Erasmus+ där unga i Europa och länderna vid södra Medelhavet kan utbyta åsikter och idéer via webbkonferenser för att öka sin interkulturella medvetenhet och bli mer toleranta.