O educație favorabilă incluziunii

Comisia Europeană a adoptat trei propuneri menite să contribuie la crearea, prin intermediul educației și culturii, a unor societăți favorabile incluziunii și bazate pe coeziune.

Despre ce este vorba?

În decembrie 2017, Consiliul European, Parlamentul European și Comisia Europeană au aprobat adoptarea pilonului european al drepturilor sociale. Acordul subliniază importanța dimensiunii sociale, educaționale și culturale a politicilor UE pentru a reuni cetățenii europeni în vederea construirii viitorului nostru comun.

Primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale prevede că orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, favorabilă incluziunii și de înaltă calitate, pentru a dobândi și menține competențe care îi permit să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă.

Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale cooperării în domeniul educației și formării la nivelul UE. Raportul comun din 2015 al Comisiei Europene și al Consiliului European privind punerea în aplicare a așa-numitei strategii „ET2020” a stabilit „educația favorabilă incluziunii, egalitatea, echitatea, nediscriminarea și promovarea competențelor civice” ca domeniu prioritar pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării.

Strategia Europa 2020 și ET2020 au stabilit două obiective principale legate de educația favorabilă incluziunii, care să fie realizate la nivel european până în 2020:

În contribuția sa la summitul social de la Göteborg din noiembrie 2017, Comisia Europeană și-a prezentat viziunea privind crearea unui spațiu european al educației. Această inițiativă subliniază valoarea unei educații de bună calitate, incluzive, încă din copilărie, în ceea ce privește asigurarea coeziunii sociale, a mobilității sociale și a unei societăți echitabile. Această viziune a fost susținută într-o comunicare a Comisiei, în care se afirmă că unul dintre obiectivele spațiului european al educației ar trebui să fie sprijinirea statelor membre în îmbunătățirea caracterului incluziv al sistemelor lor de educație și formare.

În urma propunerilor Comisiei, au fost deja adoptate mai multe inițiative de politică:

În mai 2018, Comisia a adoptat o propunere pentru un nou program Erasmus, care prevede dublarea bugetului acestui program. Dat fiind faptul că actualul program Erasmus+ permite deja ca milioane de tineri europeni să studieze, să se formeze sau să învețe în străinătate, noul program ar urma să se adreseze unui număr și mai mare de persoane, din toate mediile sociale.

Cum pot fi atinse obiectivele

Progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește garantarea unei educații favorabile incluziunii sunt monitorizate prin intermediul Semestrului european și al Monitorului educației și formării. De asemenea, Monitorul educației și formării furnizează dovezi cu privire la rolul educației în combaterea inegalităților și promovarea incluziunii sociale.

De asemenea, Comisia a pus în aplicare o gamă largă de măsuri în acest domeniu:

  • instituirea unui grup de lucru de experți privind promovarea valorilor comune și a educației favorabile incluziunii, care a elaborat un compendiu on-line de bune practici în acest domeniu
  • o inițiativă care implică „modele de rol” pozitive pentru promovarea incluziunii sociale și prevenirea excluderii și a radicalizării violente în rândul tinerilor
  • un set de instrumente pentru persoanele care lucrează cu tineri expuși riscului de marginalizare
  • acordarea unui premiu european pentru incluziunea socială prin sport.

În plus, programul Erasmus+ sprijină inițiative și activități care urmăresc elaborarea unor politici și practici inovatoare la nivel local, care să acorde prioritate incluziunii sociale.

Ce urmează?

Comisia sprijină, de asemenea, următoarele acțiuni:

  • extinderea setului european de instrumente școlare, o platformă on-line pentru școli și profesori - acesta oferă exemple de bune practici și resurse pentru introducerea unor abordări colaborative în școli, pentru a îmbunătăți caracterul incluziv și pentru a oferi șanse egale
  • extinderea platformei eTwinning, care urmărește să conecteze profesori și clase din toată Europa și să sprijine programe de formare pentru profesorii care predau cursuri de educație civică
  • stimulente pentru ca instituțiile de învățământ superior să recunoască voluntariatul și să elaboreze programe care combină conținutul academic cu angajamentul civic
  • implementarea Corpului european de solidaritate, o nouă inițiativă a Uniunii Europene care le oferă tinerilor șansa de a face voluntariat sau de a se implica în proiecte, în propria țară sau în străinătate, cu impact la nivel de comunitate și pe plan regional
  • testarea și punerea în funcțiune a unei noi inițiative de schimburi virtuale Erasmus+ care le va permite tinerilor din Europa și din țările din sudul Mediteranei să facă schimb de opinii și idei prin videoconferințe structurate și facilitate, cu scopul de a spori sensibilizarea interculturală și toleranța.