An t-oideachas ionchuimsitheach

Ghlac an Coimisiún Eorpach trí thogra reachtaíochta a bheidh ina gcúnamh le sochaithe comhtháite ionchuimsitheacha a thógáil tríd an oideachas agus tríd an gcultúr.

Cad chuige é?

I mí na Nollag 2017, d'fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach Colún Eorpach na gceart sóisialta. Cuirtear i bhfios leis an gcomhaontú an tábhacht a bhaineann le gnéithe sóisialta, gnéithe oideachais agus gnéithe cultúrtha bheartais an Aontais chun daoine san Eoraip a thabhairt le chéile chun ár dtodhchaí choiteann a thógáil.

Is éard a deir an chéad phrionsabal i gColún Eorpach na gceart sóisialta “go bhfuil ceart ag cách ar oideachas, ar oiliúint agus ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil atá ar ardcháilíocht agus cuimsitheach d'fhonn na scileanna a fháil agus a choinneáil a chuireann ar a gcumas páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí agus bainistiú fónta a dhéanamh ar athruithe sa mhargadh oibre”.

Tá sé ar cheann de na cuspóirí straitéiseacha don chomhar san oideachas agus san oiliúint ar leibhéal an Aontais cothromas, comhtháthú sóisialta agus saoránacht ghníomhach a chur chun cinn. Tá sé leagtha amach i dTuarascáil Chomhpháirteach 2015 ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir le cur chun feidhme na straitéise ET2020 go bhfuil ‘an t-oideachas ionchuimsitheach, an comhionannas agus an cothromas, an neamh-idirdhealú agus cur chun cinn na n-inniúlachtaí sibhialta' ina réimse tosaíochta sa chomhar Eorpach i gcúrsaí oideachais agus oiliúna.

Tá dhá phríomhsprioc leagtha amach sna straitéisí Eoraip 2020 agus ET2020 lena dtugtar faoin oideachas cuimsitheach atá le baint amach ar fud na hEorpa faoi 2020:

I mí na Samhna 2017, ag Cruinniú Mullaigh Sóisialta Göteborg, leag an Coimisiún Eorpach amach an fhís atá aige maidir le Limistéar Oideachais Eorpach. Cuirtear béim sa tionscnamh sin ar an luach atá le hoideachas cuimsitheach ardcháilíochta – ón óige ar aghaidh – maidir leis an obair ullmhúcháin chun comhtháthú sóisialta, soghluaisteacht shóisialta agus sochaí chothrom a leagan amach. Tugadh tacaíocht bhreise don fhís sin i dTeachtaireacht ón gCoimisiún inar tugadh le fios gur cheart go mbeadh sé ar chuspóirí an Limistéir Eorpaigh Oideachais tacú le Ballstáit chun feabhas a chur ar ionchuimsitheacht a gcóras oideachais agus oiliúna.

I bhfianaise tograí ón gCoimisiún, glacadh roinnt tionscnamh beartas:

I mí Bealtaine 2018, ghlac an Coimisiún togra nua maidir le clár Erasmus nua, togra a mhéadaíonn buiséad an chláir. Ó tharla go gcuireann an clár Erasmus atá ann cheana ar a gcumas do na milliún duine óg san Eoraip dul i mbun staidéir, oiliúna nó foghlama thar lear, táthar ag súil leis go mbainfidh líon níos mó daoine leas as – agus gurb as gach cúlra sóisialta do na daoine sin.

Conas a dhéantar sin?

Trí phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh agus tríd an bhFaireachán ar Oideachas agus Oiliúint a dhéantar faireachán bliantúil ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag na Ballstáit maidir le hoideachas ionchuimsitheach a bhaint amach. An Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint a chuireann fianaise ar fáil ar ról an oideachais chun dul i ngleic le héagothromaíocht agus le cur chun cinn an chuimsithe shóisialta.

Tá raon leathan gníomhaíochtaí curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún sa réimse seo, na nithe seo thíos mar shampla:

  • Grúpa Oibre ar Chur Chun Cinn na saoránachta agus na luachanna coiteanna a chur ar bun, grúpa a bhfuil bailiúchán dea-chleachtas ar líne curtha ar fáil acu sa réimse seo;
  • tionscnamh a bhfuil ‘samhlacha dea-chleachtais’ ina chuid de ar mhaithe leis an gcuimsiú sóisialta a chur chun cinn agus leis an eisiamh agus an radacú foréigneach a chosc i measc daoine óga;
  • sraith straitéisí d'oibrithe óige a bhíonn ag plé le daoine óga atá i mbaol a n-imeallaithe;
  • Gradam Eorpach i leith Cuimsiú Sóisialta sa Spórt.

Thairis sin, tacaíonn an clár Erasmus+ le tionscnaimh agus gníomhaíochtaí chun beartais agus cleachtais nuálacha a thabhairt chun cinn i measc na ngnáthdhaoine agus tús áite a thabhairt don chuimsiú sóisialta dá réir sin.

Cad é an chéad chéim eile?

Tá an Coimisiún ag obair faoi láthair ar na forbairtí seo a leanas:

  • cur leis an tSraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna, ardán nua ar líne do scoileanna agus do mhúinteoirí. Cuireann an tsraith straitéisí samplaí den dea-chleachtas agus acmhainní ar fáil le go dtabharfar isteach modhanna comhoibríocha sna scoileanna, le go bhfeabhsófar an cuimsiú agus le go dtabharfar deiseanna comhionanna do chách;
  • cur leis an ardán ar líne eTwinning - rud a nascann múinteoirí agus seomraí ranga lena chéile ar fud na hEorpa, chomh maith le tacaíocht do chúrsaí oiliúna do mhúinteoirí faoin oideachas saoránachta;
  • spreagadh d'institiúidí ardoideachais le creidiúintí a thabhairt amach chun obair dheonach agus curaclaim a fhorbairt ina bhfuil idir ábhar acadúil agus rannpháirtíocht sa saol poiblí;
  • an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh, a chur chun feidhme, rud a thugann deiseanna do dhaoine óga obair nó obair dheonach a dhéanamh, ina dtír féin nó ar an gcoigríoch, chun leasa pobail agus daoine ar fud na hEorpa;
  • tionscadal nua de chuid Erasmus+ Malartú Fíorúil a chuirfidh ar chumas daoine óga san Eoraip agus i ndeisceart na Meánmhara tuairimí agus smaointe a mhalartú trí chomhdhálacha gréasáin struchtúrtha éascaithe chun feasacht agus caoinfhulaingt idirchultúrtha a fheabhsú.