Приобщаващо образование

Европейската комисия прие три предложения, за да подпомогне изграждането на приобщаващи и сплотени общества чрез образование и култура.

За какво става въпрос?

През декември 2017 г. Европейският съвет, Европейският парламент и Европейската комисия подкрепиха приемането на Европейския стълб на социалните права. Тяхното съгласие подчертава важността на социалните, образователните и културните измерения на политиките на ЕС за обединяването на европейците с цел съвместно изграждане на общото ни бъдеще.

Първият принцип на Европейския стълб на социалните права гласи, че „всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, с цел да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда“.

Насърчаването на равенството, социалното сближаване и активното гражданско участие е една от стратегическите цели за сътрудничество в областта на образованието и обучението на равнище ЕС. В съвместния доклад за 2015 г. на Европейската комисия и Европейския съвет относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“), стратегията на ЕС в тези области включва „приобщаващо образование, равенство, справедливост, недискриминация и насърчаване на гражданските компетентности“ като нова приоритетна област за европейско сътрудничество в образованието и обучението.

В стратегията „Европа 2020“ и стратегическата рамка Образование и обучение 2020 са определени две основни цели във връзка с постигането на приобщаващо образование в Европа до 2020 г.:

В своя принос към социалната среща на върха в Гьотеборг през ноември 2017 г. Европейската комисия изложи визията си за европейско пространство за образование. В тази инициатива се акцентира върху значението на качественото и приобщаващо образование — още от детството — за поставянето на основите на социално сближаване, социална мобилност и справедливо общество. Тази визия бе подкрепена по-нататък в съобщение на Комисията, в което се посочва, че една от целите на европейското пространство за образование следва да бъде оказването на подкрепа на държавите членки за подобряване на приобщаващия характер на техните системи за образование и обучение.

Вследствие на предложения на Комисията вече са приети няколко инициативи по отношение на политиките:

През май 2018 г. Комисията прие предложение за нова програма „Еразъм“ с два пъти по-висок бюджет. Въпреки че настоящата програма „Еразъм+“ вече дава възможност на милиони млади европейци да учат и да се обучават в чужбина, очакванията са новата програма да достигне до още по-голям брой хора от всякакви социални групи.

Как се постига това?

Напредъкът на страните членки към приобщаващо образование се следи чрез европейския семестър и Обзора на образованието и обучението. Обзорът на образованието и обучението също така предоставя данни за ролята на образованието в борбата с неравенствата и насърчаването на социалното приобщаване.

Комисията е реализирала широк кръг действия в тази област, например:

  • създаване на експертна работна група за насърчаване на общите ценности и приобщаващото образование, която изготви онлайн сборник с добри практики в тези области;
  • инициатива, включваща положителни ролеви модели за насърчаване на социалното приобщаване и за предотвратяване на изключване и радикализация, която води до насилие, сред младите хора;
  • набор от инструменти за младежки работници, които работят с млади хора, изложени на риск от маргинализация;
  • европейска награда за социално приобщаване чрез спорт.

Освен това чрез програмата Еразъм+ се подкрепят инициативи и дейности за разработване на новаторски политики и практики на най-близко до гражданите равнище, които допринасят за социално приобщаване.

Какво предстои?

Комисията работи по следните действия:

  • разширяване на Европейския инструментариум за училищата — онлайн платформа за училищата и учителите. Той предлага примери за добри практики и ресурси за въвеждането на подходи за сътрудничество в училищата с цел подобряване на приобщаването и предоставяне на равни възможности;
  • разширяване на онлайн платформата eTwinning, чрез която се осъществява връзка между учители и класни стаи в цяла Европа и се предлагат курсове за обучение на учители, посветени на гражданското образование;
  • предоставяне на стимули за висшите учебни заведения да начисляват кредити за доброволчество и да разработват учебни програми, които съчетават академично съдържание с гражданска ангажираност;
  • Европейски корпус за солидарност — нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина за благото на общностите и регионите в Европа;
  • пилотна фаза и по-нататъшно изпълнение на новата инициатива за виртуален обмен по програма „Еразъм+“, в рамките на която младите хора в Европа и южното Средиземноморие ще могат да обменят мнения и идеи по време на структурирани и модерирани уеб конференции, за да се повишат междукултурната осведоменост и толерантността.