Europejski semestr / analiza sytuacji w poszczególnych krajach

W ramach europejskiego semestru Komisja Europejska przeprowadza analizę sytuacji w poszczególnych krajach w różnych obszarach polityki i tym samym wspiera państwa członkowskie w dążeniu do osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Analiza ta obejmuje również politykę w zakresie kształcenia i szkolenia.

Informacje podstawowe

Mimo że to państwa członkowskie odpowiadają za swoje systemy kształcenia i szkolenia, Unia Europejska ma do odegrania ważną rolę, polegającą na wspieraniu i uzupełnianiu działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu ulepszenia i unowocześnienia swoich systemów edukacji.

W globalnej gospodarce opartej na wiedzy Europa potrzebuje wykwalifikowanej siły roboczej, by móc konkurować pod względem wydajności, jakości i innowacyjności z innymi regionami świata. Ma to jeszcze większe znaczenie w czasach szybkich zmian technologicznych i społecznych. Najnowsze badania wskazują jednak na to, że umiejętności pracowników są coraz mniej dopasowane do potrzeb rynku, co przyczynia się do wzrostu bezrobocia i hamuje wzrost gospodarczy.

W związku z tym, zgodnie z celami strategii „Europa 2020”, obecne priorytety to:

  • dostosowanie umiejętności do rynków pracy,
  • ograniczenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 proc.,
  • zwiększenie odsetka osób z wyższym wykształceniem do co najmniej 40 proc.

Jak to działa?

W ramach europejskiego semestru Komisja Europejska przeprowadza analizę sytuacji w poszczególnych krajach w różnych obszarach polityki i tym samym wspiera państwa członkowskie w dążeniu do osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Analiza ta obejmuje również politykę w zakresie kształcenia i szkolenia. Pomaga ona państwom członkowskim stawić czoła wyzwaniom określonym na szczeblu unijnym, krajowym lub regionalnym. Pomaga również w ocenie postępów we wdrażaniu niezbędnych reform, a także potrzeb inwestycyjnych.

Następnie zgodnie ze strategią „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w pierwszej połowie roku wydawane są zalecenia dla poszczególnych krajów (w ramach europejskiego semestru), które pomagają im w rozwiązaniu najpilniejszych problemów.

Ponadto co roku w Monitorze Kształcenia i Szkolenia przedstawiana jest, w oparciu o zestaw wskaźników, zaktualizowana analiza wyzwań. Pomaga to również w kształtowaniu polityki opartej na faktach.