Europos semestras ir šalių analizė

Per Europos semestrą Europos Komisija atlieka šalių įvairių politikos sričių analizę, padėdama valstybėms narėms siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Analizuojama ir švietimo bei mokymo politika.

Bendroji informacija

Už švietimo ir mokymo sistemas atsakingos valstybės narės, o ES tenka svarbus vaidmuo remti ir papildyti jų pastangas tobulinti ir modernizuoti švietimo sistemas.

Dabar, kai ekonomika globalizuota ir grindžiama žiniomis, Europai reikia kvalifikuotos darbo jėgos, kad ji galėtų konkuruoti produktyvumu, kokybe ir inovacijomis. Tai dar svarbiau sparčių technologinių ir visuomenės pokyčių laikais. Tačiau naujausi duomenys rodo, kad vis didėja darbuotojų įgytų įgūdžių ir įgūdžių, kurių reikia darbo rinkoje, neatitiktis. Tai vienas iš veiksnių, lemiančių nedarbo didėjimą ir ribojančių ekonomikos augimą.

Todėl, laikantis strategijos „Europa 2020“ tikslų, prioritetai yra:

  • suderinti įgūdžių pasiūlą su darbo rinkų poreikiais,
  • sumažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių skaičių iki mažiau kaip 10 %,
  • pasiekti, kad aukštąjį išsilavinimą įgyjančių asmenų dalis padidėtų bent iki 40 %.

Kaip tai veikia?

Per Europos semestrą Europos Komisija atlieka šalių įvairių politikos sričių analizę, padėdama valstybėms narėms siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Analizuojama ir švietimo bei mokymo politika. Todėl valstybės narės gali spręsti uždavinius, nustatytus ES, nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmenimis. Analizė taip pat padeda joms įvertinti pažangą, padarytą įgyvendinant būtinas reformas, ir investicijų poreikius.

Įgyvendinant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją „Europa 2020“ pirmąjį metų pusmetį (per Europos semestrą) pateikiamos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos. Taip siekiama padėti valstybėms narėms spręsti skubiausius uždavinius.

Be to, metiniame Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje remiantis lyginamaisiais standartais pateikiama naujausia uždavinių analizė. Tai taip pat padeda formuoti faktiniais duomenimis grindžiamą politiką.