Euroopa poolaasta / riigipõhised analüüsid

Euroopa poolaasta raames analüüsib Euroopa Komisjon liikmesriikide olukorda erinevates poliitikavaldkondades, mis on olulised aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamisel. Nende hulgas on ka haridus- ja koolituspoliitika.

Millega on tegemist?

Kuigi haridus- ja koolitussüsteemide eest vastutavad liikmesriigid, on ELil keskne roll haridussüsteemide parandamiseks ja ajakohastamiseks tehtava töö toetamisel ja täiendamisel.

Globaliseeruva ja teadmistepõhise majanduse tingimustes vajab Euroopa heade oskustega töötajaid, et olla tootlikkuse, kvaliteedi ja innovatsiooni alal konkurentsivõimeline. Eriti oluline on see praegusel kiirete tehnoloogiliste ja sotsiaalsete muutuste ajajärgul. Hiljutised märgid viitavad aga sellele, et tööjõu oskused vastavad järjest vähem tööturu tegelikele vajadustele – selline olukord suurendab töötust ning piirab majanduskasvu.

Seepärast on strateegias „Euroopa 2020“ seatud järgmised prioriteedid:

  • viia töötajate oskused kooskõlla tööturu vajadustega;
  • viia koolist väljalangejate arv alla 10% ning
  • suurendada kõrghariduse omandanute osakaalu vähemalt 40%ni.

Kuidas see toimib?

Euroopa poolaasta raames analüüsib Euroopa Komisjon liikmesriikide olukorda erinevates poliitikavaldkondades, mis on olulised aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamisel. Nende hulgas on ka haridus- ja koolituspoliitika. See võimaldab liikmesriikidel lahendada ELi, riigi ja/või piirkondlikul tasandil ilmnenud probleeme. Samuti aitab see neil hinnata vajalike reformide rakendamisel tehtud edusamme ja uusi investeerimisvajadusi.

Tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ raames avaldatakse seejärel aasta esimesel poolel (Euroopa poolaasta) riigipõhised soovitused, et aidata liikmesriikidel lahendada kõige pakilisemaid probleeme.

Peale selle esitatakse iga-aastases hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates sihttasemetel põhinev ajakohastatud analüüs olulisematest probleemidest. Ka see aitab kaasa tõenditel põhinevale poliitikakujundamisele.