Ευρωπαϊκό εξάμηνο/ Ανάλυση ανά χώρα

Κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί ανά χώρα αναλύσεις για διάφορους τομείς πολιτικής, στηρίζοντας τα κράτη μέλη στην επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Στους τομείς αυτούς συγκαταλέγονται η εκπαίδευση και η κατάρτιση.

Περί τίνος πρόκειται;

Αν και κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για το δικό του σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο στηρίζοντας και συμπληρώνοντας τις προσπάθειες των κρατών μελών για βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών τους συστημάτων.

Σε μια παγκοσμιοποιημένη και βασισμένη στη γνώση οικονομία, η Ευρώπη χρειάζεται καλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική από την άποψη της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο σε καιρούς ταχέων τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, παρατηρείται αυξανόμενη αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και των αναγκών της αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας και τον περιορισμό της ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται:

  • ευθυγράμμιση των δεξιοτήτων με τις αγορές εργασίας·
  • μείωση κάτω από το 10% του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· και
  • αύξηση του ποσοστού των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 40% τουλάχιστον.

Πώς λειτουργεί;

Κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί ανά χώρα αναλύσεις για διάφορους τομείς πολιτικής, στηρίζοντας τα κράτη μέλη στην επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Στους τομείς αυτούς συγκαταλέγονται η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Η διαδικασία αυτή δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν προκλήσεις που ανακύπτουν σε ενωσιακό, εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο. Τα βοηθά επίσης να αξιολογούν, αφενός, την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και, αφετέρου, τις επενδυτικές τους ανάγκες.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το πρώτο εξάμηνο του έτους (το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ) εκδίδεται μια σειρά ειδικών ανά χώρα συστάσεων με σκοπό να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών προκλήσεων.

Επιπλέον, κάθε χρόνο η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παρέχει μια επικαιροποιημένη ανάλυση των προκλήσεων, με βάση ένα σύνολο δεικτών αξιολόγησης. Αυτό συμβάλλει επίσης στη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων.