Evropský semestr / Rozbor situace jednotlivých zemí

Během evropského semestru provádí Komise analýzu situace jednotlivých zemí v různých oblastech politiky a snaží se členské státy podporovat na cestě k dosažení inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu. Sem patří i politika vzdělávání a odborné přípravy.

O co jde?

Odpovědnost za vzdělávací systém sice nesou jednotlivé členské země, ale Evropská komise jim v zájmu kvalitnějšího a modernějšího vzdělávání poskytuje podporu.

V dnešní globalizované společnosti založené na znalostech potřebuje Evropa zajistit dostatečnou kvalifikaci své pracovní síly, aby mohla co do produktivity, kvality a inovací obstát v konkurenčním boji s ostatními ekonomikami. V dnešní době rychlých technologických a společenských změn to platí dvojnásob. Z výsledků nedávného průzkumu však vyplývá, že mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu je rostoucí nepoměr, což přispívá ke zvýšení nezaměstnanosti a brzdí hospodářský růst.

Podle současných priorit, které jsou v souladu s cíli strategie Evropa 2020, je třeba:

  • sladit nabízené dovednosti s požadavky trhu práce,
  • snížit počet osob, které předčasně opouštějí vzdělávací systém, na méně než 10 % a
  • zvýšit podíl univerzitních absolventů na minimálně 40 %.

Jak podpora EU funguje?

Během evropského semestru provádí Komise analýzu situace jednotlivých zemí v různých oblastech politiky a snaží se členské státy podporovat na cestě k dosažení inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu. Sem patří i politika vzdělávání a odborné přípravy. Členské státy tak mají možnost zabývat se problémy zjištěnými na celoevropské, státní i regionální úrovni. Mohou posoudit, do jaké míry se jim podařilo zrealizovat nezbytné reformy a zajistit požadované investice.

V kontextu strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost se vždy v první polovině roku (v rámci procesu nazvaného evropský semestr) vypracovávají doporučení pro jednotlivé členské země, které jim mají pomoci vypořádat se s nejzávažnějšími problémy.

Kromě toho je každoročně vydávána zpráva s názvem „Monitor vzdělávání a odborné přípravy“, která obsahuje aktualizovanou analýzu stávajících problémů vypracovanou na základě souboru referenčních hodnot. Výsledky budou vzaty v úvahu při tvorbě příslušné politiky.