Европейски семестър / Анализ по страни

По време на европейския семестър Европейската комисия извършва анализ по държави в различни области на политиката, за да помогне на държавите членки да постигнат интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Този анализ включва политиката в областта на образованието и обучението.

За какво става въпрос?

Страните членки отговарят за системите за образование и обучение, а ЕС играе важна роля, като подпомага и допълва техните усилия за подобряване и модернизиране на образователните системи.

В условията на глобализирана и основана на знанията икономика Европа се нуждае от квалифицирана работна сила, за да може да се конкурира успешно по производителност, качество и новаторство. В още по-голяма степен това важи за периоди на бързи технологични и социални промени. По последни данни обаче се наблюдава все по-голямо несъответствие между уменията на хората в работоспособна възраст и уменията, които се търсят на пазара на труда. Това допринася за безработицата и ограничава растежа.

В съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ приоритетите са:

  • съобразяване на уменията с нуждите на трудовия пазар;
  • намаляване на дела на преждевременно напускащите училище под 10%; както и
  • увеличаване на дела на завършилите висше образование до поне 40 %.

Как става това?

По време на европейския семестър Европейската комисия извършва анализ по държави в различни области на политиката, за да помогне на държавите членки да постигнат интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Този анализ включва политиката в областта на образованието и обучението. Това позволява на държавите членки да отговорят на установените предизвикателства на европейско, национално и/или регионално равнище. То също така им помага да оценяват напредъка в изпълнението на необходимите реформи, както и нуждите от инвестиции.

В контекста на стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места през първата половина на годината (европейския семестър) се публикуват специфични за всяка страна препоръки, чиято цел е да се помогне на страните от ЕС да се справят с най-неотложните предизвикателства.

Освен това всяка година в рамките на Обзора на образованието и обучението се прави актуален анализ на предизвикателствата въз основа на набор от критерии. Това също допринася за основано на факти създаване на политики.