Arbetsgrupper för utbildningsfrågor

Arbetsgrupperna hjälper EU-länderna att hantera utbildningssystemens största utmaningar och gemensamma prioriteringar.

Vad är arbetsgrupperna?

Arbetsgrupperna är ett led i EU-ländernas utbildningssamarbete för gemensamma politiska mål. 

Grupperna stöder EU:s och ländernas politiska arbete och är ett forum för utbyte av erfarenheter och bästa praxis om hur man bäst hanterar utbildningssystemens största utmaningar. 

Arbetsgrupperna består av regeringstjänstemän från EU-länderna och andra deltagande länder och företrädare för intresseorganisationer och arbetsmarknadens parter. 

De sju arbetsgrupperna bildades i juli 2018 och deras mandat löpte ut i juni 2020. 

Gruppernas fokusområden är förskola och barnomsorg, skolan, yrkesutbildning, högre utbildning, vuxenutbildning, gemensamma värden och inkluderande utbildning samt digital utbildning: inlärning, undervisning och bedömning. 

Du hittar deras mötesprotokoll i kommissionens register över expertgrupper. Om du vill veta mer om arbetsgrupperna kan du registrera dig på Yammer.

Den här arbetsgruppen diskuterar hur man kan utveckla förskola och barnomsorg av hög kvalitet i hela Europa. Man utgår bland annat från de kvalitetskriterier som den tidigare arbetsgruppen tog fram 2012–2014. Prioriterade områden:

 • Professionalisering av yrket för att göra det mer attraktivt och garantera en stabil och kompetent yrkeskår. Det handlar om både grundutbildning och fortbildning, karriärmöjligheter, mångfald bland personalen (t.ex. när det gäller kön och etnisk bakgrund) och arbetsvillkor.
 • Social inkludering för att få fler barn att gå på dagis och förskola och på så vis minska kompetensglappet mellan barn med olika bakgrund eller särskilda behov, förbättra den sociala sammanhållningen och stödja tidig språkinlärning för nyanlända barn eller barn från minoritetsgrupper.

Arbetsgruppen ska också fundera över hur verksamhetens kvalitet kan mätas på olika nivåer.

Läs mer om kommissionens initiativ för förskola och barnomsorg

Den här arbetsgruppen diskuterar skolans styrning för att bidra till inkluderande utbildning av hög kvalitet i ett europeiskt område för utbildning. Prioriterade områden: 

 • Kvalitetssäkring: hur skolan kan stödja ungdomars breda kompetensutveckling och främja en strategi som omfattar hela skolan och involverar alla som arbetar i eller för skolan.
 • Karriärutveckling för lärare och skolledare: hur man kan främja en attraktiv och hållbar karriärutveckling, särskilt när det gäller personalutvärdering, nödvändig kompetens, yrkesmässig utveckling och ledarskap.

För slutsatserna från den tidigare skolarbetsgruppen (2016–2018), se kommissionens rapport European ideas for better learning: The governance of school education systems

Läs mer om kommissionens initiativ för skolan

School Education Gateway hittar du nyheter, publikationer, videoklipp, information om skolutbyten via Erasmus+ och fortbildningskurser för lärare.

Den här arbetsgruppen diskuterar innovationens betydelse och potential, med fokus på digitalisering för att skapa mer flexibla och framtidssäkrade yrkesutbildningar av hög kvalitet. Gruppen undersöker innovation och digitalisering inom yrkesutbildningen och tittar på hur digitaliseringen i samhället och på arbetsmarknaden – t.ex. industri 4.0, automatisering och artificiell intelligens – påverkar yrkesutbildningen. 

Målet är att yrkeseleverna lättare ska få jobb och utvecklas på ett personligt plan, vilket också bidrar till företagens konkurrenskraft, hållbar tillväxt och social sammanhållning. 

Prioriterade områden: 

 • Införa innovativa undervisningsmetoder.
 • Stärka nyckelkompetenser genom att anpassa läroplaner, utbildningsprogram och regler till snabbt föränderliga arbetsmarknader.
 • Skapa nya lärmiljöer och organisationsutveckling inom utbildningsinstitutioner och företag.
 • Se till att modern teknik för lärande används inom yrkesutbildningarna.
 • Främja proaktiva och flexibla yrkesutbildningssystem och strategier för smart specialisering och samarbete genom industrikluster.
 • Främja kvalitet och excellens inom yrkesutbildningen.
 • Förbättra styrning och finansiering genom kostnadsdelning och investeringar i infrastruktur.
 • Stödja studieutbyten, utlandsjobb och internationalisering av yrkesutbildningen.

Om du vill veta mer kan du registrera dig på Yammer och följa #ET2020VET på Twitter.

Den här arbetsgruppen diskuterar hur den högre utbildningen kan förbättras och ge studenterna förutsättningar att anpassa sig till förändringar på arbetsmarknaden och i samhället. Målet är också att öka innovationskapaciteten i Europa och bidra till hållbar tillväxt och inkluderande samhällen. 

Arbetsgruppen följer upp prioriteringarna från EU:s förnyade agenda för högre utbildning och meddelandet Stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur.
Prioriterade områden: 

Den här arbetsgruppen diskuterar hur man kan utveckla en modern vuxenutbildning som ger alla möjlighet att omskola sig och skaffa sig den kompetens som behövs på arbetsmarknaden och i samhället. Prioriterade områden: 

 • Uppmuntra till kompetenshöjning och/eller omskolning. 
 • Stödja en kultur av kontinuerligt lärande på arbetsplatsen (i både den privata och offentliga sektorn).

Läs mer på Epale – webbplattformen för vuxenutbildning i Europa.

Den här arbetsgruppen diskuterar politiska lösningar i frågor som omfattas av Parisförklaringen från 2015 om att främja medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning. Gruppen främjar också själv gemensamma värden, särskilt mot bakgrund av rådets rekommendation om att främja gemensamma värden, inkluderande utbildning och den europeiska dimensionen i undervisningen

Prioriterade områden:

 • Främja gemensamma värden och interkulturell kompetens, bland annat medborgarutbildning och digitalt medborgarskap.
 • Stödja inkluderande utbildning för alla.
 • Främja en europeisk dimension i utbildningen.
 • Hjälpa utbildningspersonal att främja mångfald och skapa en öppen lärmiljö.

Om du vill veta mer kan du registrera dig på Yammer.

Den här arbetsgruppen diskuterar digitala färdigheter och en meningsfull och innovativ användning av digital teknik i utbildningen. Gruppen undersöker hur utbildningssystemen bäst kan hjälpa människor att anpassa sig till förändringarna i samhället och digitaliseringen på arbetsmarknaden. Man främjar också god praxis och gemensamma politiska lösningar. 

Prioriterade områden (i enlighet med handlingsplanen för digital utbildning):

 • Bättre använda digital teknik för undervisning, lärande och bedömning.
 • Utveckla relevanta digitala färdigheter.
 • Förbättra utbildningen genom bättre analyser och prognoser.

Arbetet är inriktat på följande områden:

 • Övervakning och mätning av genomslaget
 • Lärarutbildning, praktik och studenternas inlärning
 • Bedömning och erkännande
 • Paradigmskifte och hållbar förändring
 • Digital utbildning till stöd för livslångt lärande
 • Partnerskap (privata och ideella sektorn) och samarbete