Pracovné skupiny ET 2020

Pracovné skupiny sú vytvorené tak, aby pomáhali členským štátom EÚ pri riešení kľúčových výziev ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj spoločných priorít dohodnutých na európskej úrovni.

Čo sú to pracovné skupiny?

Pracovné skupiny sa zriaďujú ako súčasť spolupráce EÚ na úrovni politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na podporu spoločných politických cieľov. 

Tieto skupiny podporujú tvorbu politiky na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni a predstavujú fórum na výmenu skúseností a najlepších postupov o spôsoboch riešenia hlavných výziev, ktorým čelia systémy vzdelávania a odbornej prípravy. 

Členmi pracovných skupín sú štátni úradníci vymenovaní členskými štátmi EÚ a inými zúčastnenými krajinami. Do skupín je vymenovaných aj viacero zástupcov organizácií zainteresovaných strán a sociálnych partnerov. 

V júli 2018 bolo vytvorených sedem pracovných skupín, ktoré budú pokračovať vo svojej práci až do skončenia ich súčasného mandátu v júni 2020. 

Skupiny sú organizované na základe týchto tematických oblastí: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, školy, odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávanie dospelých, spoločné hodnoty a inkluzívne vzdelávanie a digitálne vzdelávanie: štúdium, výučba a hodnotenie. 

Správy zo zasadnutí nájdete v Registri expertných skupín Európskej komisie. Ďalšie informácie o pracovných skupinách získate po registrácii na platforme Yammer.

Táto pracovná skupina diskutuje o tom, ako vytvoriť vysokokvalitné systémy vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) v celej Európe. Vychádza z výsledkov, ktoré dosiahla predchádzajúca pracovná skupina (2012 – 2014), ktorá vypracovala európsky rámec kvality pre tento sektor. Jej hlavnými prioritnými oblasťami sú:

 • profesionalizácia zamestnancov ako kľúčový prvok vytvárania atraktívnej, udržateľnej a kompetentnej profesie. Táto časť práce sa zameriava na počiatočný aj kontinuálny profesijný rozvoj, kariérne dráhy a príležitosti, rozmanitosť zamestnancov (napr. riešenie rodových rozdielov, zabezpečenie rozmanitosti etnického pôvodu), ako aj na pracovné podmienky.
 • Sociálne začlenenie, ktoré sa zameriava na podporu širokej účasti na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve, ktorého cieľom je zmenšiť rozdiely v zručnostiach medzi deťmi rôzneho pôvodu (vrátane detí s osobitnými potrebami), zlepšiť sociálnu súdržnosť a podporiť výučbu jazykov od útleho veku u detí z novo prichádzajúcich skupín migrantov alebo z menšinových skupín.

Pracovná skupina sa bude takisto zaoberať spôsobmi merania kvality na rôznych úrovniach systémov VSRD.

Viac informácií o práci Komisie v tejto oblasti nájdete na stránke o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve.

Táto pracovná skupina sa zaoberá riadením systémov školského vzdelávania s cieľom rozvíjať vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie v rámci európskeho vzdelávacieho priestoru. V súčasnosti sa zameriava na tieto oblasti: 

 • Zabezpečenie kvality: ako môže systém školského vzdelávania podporovať rozvoj rozsiahlych kompetencií mladých ľudí a presadzovať celoškolský prístup založený na aktívnej účasti všetkých ľudí zapojených do školského života;
 • Kariéra učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl: ako rozvíjať a podporovať atraktívne a udržateľné kariéry, najmä pokiaľ ide o hodnotenie zamestnancov, požadované spôsobilosti, profesijný rozvoj a schopnosť vedenia.

Kľúčové politické posolstvá predchádzajúcej pracovnej skupiny pre školy (2016 – 2018) sa nachádzajú v správe Komisie s názvom Európske myšlienky pre lepšie vzdelávanie: riadenie školských vzdelávacích systémov. 

Viac informácií o práci Komisie zameranej na politiku v oblasti školského vzdelávania nájdete na stránkach o školskej politike.

Najnovšie európske aktuality, publikácie, videá, príležitosti pre školy v rámci programu Erasmus+ a kurzy profesijného rozvoja v rámci programu Teacher Academy nájdete na portáli School Education Gateway.

Táto pracovná skupina sa zaoberá úlohou a potenciálom inovácie so zameraním na digitalizáciu s cieľom vytvoriť pružnejšie, udržateľnejšie a kvalitnejšie systémy odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Zahŕňa to preskúmanie inovácií a digitalizácie v rámci systémov OVP a ich prepojenie s inými cestami, ale zároveň to odzrkadľuje vplyv širších trendov inovácie a digitalizácie v hospodárstvach a na trhoch práce zameraných na OVP (napr. Priemysel 4.0, automatizácia, umelá inteligencia). 

V konečnom dôsledku je cieľom zvýšiť zamestnateľnosť a osobný rozvoj mladých študentov a ľudí v produktívnom veku v oblasti OVP, prispieť ku konkurencieschopnosti podnikov, ako aj k udržateľnému rastu a sociálnej súdržnosti. 

Jej hlavnými prioritnými oblasťami sú: 

 • Vytvorenie inovatívnych učebných štýlov pre učiteľov a školiteľov
 • Posilnenie kľúčových kompetencií prispôsobením učebných plánov a/alebo programov odbornej prípravy a predpisov, ktoré reagujú na rýchlo sa meniace trhy práce
 • Vytváranie nových vzdelávacích prostredí a organizačného rozvoja v inštitúciách odbornej prípravy a v podnikoch
 • Zabezpečenie využívania moderných vzdelávacích technológií v oblasti OVP a vyššieho OVP
 • Podpora proaktívnych a flexibilných systémov OVP podporujúcich stratégie pre inteligentnú špecializáciu a spoluprácu prostredníctvom priemyselných klastrov
 • Podpora kvality a excelentnosti v oblasti OVP
 • Posilnenie riadenia a financovania prostredníctvom rozdelenia nákladov a investovania do infraštruktúry
 • Podpora vzdelávacej mobility v rámci OVP, kariéry bez hraníc a internacionalizácie OVP

Ak potrebujete ďalšie informácie, zaregistrujte sa na platforme Yammer a sledujte #ET2020VET na Twitteri.

Táto pracovná skupina diskutuje o tom, ako maximalizovať poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania, pripraviť absolventov na meniace sa trhy práce aj meniace sa spoločnosti. Jej cieľom takisto je zvýšiť inovačnú kapacitu Európy a prispieť k udržateľnému rastu a inkluzívnym spoločnostiam. 

Pracovná skupina nadväzuje na priority stanovené v novom programe EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie a v oznámení o posilňovaní európskej identity vzdelávaním a kultúrou.
Jej hlavnými prioritnými oblasťami sú: 

Táto pracovná skupina diskutuje o možnostiach politiky v oblasti rozvoja moderných systémov vzdelávania dospelých, ktoré podporujú neustále zvyšovanie úrovne zručností a preškoľovanie jednotlivcov, ktoré sú potrebné na to, aby mohli prosperovať na dnešnom trhu práce a v spoločnosti. Jej hlavnými prioritnými oblasťami sú: 

 • Podnecovanie jednotlivcov, aby si zvyšovali úroveň zručností a/alebo sa preškolili 
 • Podpora rozvoja kultúry kontinuálneho vzdelávania na pracovisku (súkromného aj verejného)

Viac informácií nájdete na Elektronickej platforme vzdelávania dospelých v Európe (EPALE).

Táto pracovná skupina diskutuje o politických riešeniach kľúčových otázok, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Parížskej deklarácie o podpore občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania, ktorá sa uskutočnila v roku 2015. Skupina okrem toho presadzuje spoločné hodnoty, najmä vzhľadom na odporúčanie Rady o presadzovaní spoločných hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a európskeho rozmeru výučby

Jej hlavnými prioritnými oblasťami sú:

 • Podpora spoločných hodnôt a medzikultúrnych kompetencií vrátane občianskej výchovy a digitálneho občianstva
 • Podpora inkluzívneho vzdelávania pre všetkých študentov
 • Podnecovanie európskeho rozmeru vzdelávania a odbornej prípravy
 • Podpora pedagogických pracovníkov pri propagácii rozmanitosti a vytváraní otvoreného vzdelávacieho prostredia

Ak potrebujete ďalšie informácie, zaregistrujte sa na platforme Yammer.

Táto pracovná skupina diskutuje o zmysluplnom a inovatívnom využívaní digitálnych technológií vo vzdelávaní a v odbornej príprave a o rozvoji digitálnych kompetencií. Skúma sa v nej, ako môžu vzdelávacie systémy čo najlepšie reagovať na zmeny v spoločnosti a na trhu práce vyvolanom digitálnou transformáciou, podporuje osvedčené postupy a spoločný rozvoj politických riešení. 

V súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania sú jej hlavné prioritné oblasti:

 • Lepšie využívanie digitálnych technológií na výučbu, učenie sa a hodnotenie
 • Rozvoj príslušných digitálnych kompetencií a zručností
 • Zdokonaľovanie vzdelávania lepšou analýzou a predikciou údajov

Pracovná skupina zameriava svoju činnosť na tieto kľúčové tematické oblasti:

 • Monitorovanie a meranie vplyvu
 • Vzdelávanie učiteľov, prax a vzdelávanie študentov
 • Hodnotenie a uznávanie
 • Paradigma a udržateľná zmena
 • Digitálne vzdelávanie podporujúce celoživotné vzdelávanie
 • Partnerstvá (súkromné, s tretím sektorom) a spolupráca