Grupurile de lucru „Educație și formare 2020”

Grupurile de lucru sunt concepute pentru a ajuta statele membre ale UE să abordeze principalele provocări cu care se confruntă sistemele lor de educație și formare, precum și prioritățile comune convenite la nivel european.

Ce sunt grupurile de lucru?

Grupurile de lucru sunt instituite în cadrul procesului de cooperare politică a UE în domeniul educației și formării, în sprijinul obiectivelor comune de politică. 

Aceste grupuri sprijină procesul de elaborare a politicilor la nivelul UE și la nivel național și servesc drept cadru pentru schimbul de experiență și de bune practici cu privire la modalități de abordare a principalelor provocări cu care se confruntă sistemele de educație și formare. 

Membrii lor sunt funcționari guvernamentali numiți de statele membre ale UE și de alte țări participante. De asemenea, sunt numiți o serie de reprezentanți ai organizațiilor părților interesate și ai partenerilor sociali. 

Cele șapte grupuri de lucru au fost create în iulie 2018 și își vor continua activitatea până la expirarea mandatului actual, în iunie 2020. 

Sunt organizate pe tematici: educație și îngrijire timpurie, școli, educație și formare profesională, învățământ superior, educația adulților, valori comune și o educație favorabilă incluziunii și educația digitală (învățare, predare și evaluare). 

Pentru a consulta rapoartele de ședință, vă rugăm să accesați registrul grupurilor de experți ai Comisiei Europene. Pentru mai multe informații despre grupurile de lucru, vă rugăm să vă înscrieți pe platforma Yammer.

Acest grup de lucru discută despre modalitățile de instituire a unor sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor (ECEC) în întreaga Europă. Se bazează pe rezultatele obținute de Grupul de lucru anterior (2012-2014), care a elaborat cadrul european de calitate pentru acest sector. Principalele sale domenii prioritare sunt:

 • profesionalizarea personalului, ca element-cheie pentru crearea unei profesii atractive, durabile și competente. Această dimensiune se axează pe dezvoltarea profesională inițială și continuă, precum și pe parcursurile și perspectivele de carieră, pe diversitatea personalului (de exemplu, abordarea disparităților de gen, asigurarea diversității de origine etnică), precum și pe condițiile de muncă.
 • incluziunea socială, care se concentrează pe promovarea unei participări largi la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, care urmărește să reducă decalajele în materie de competențe dintre copiii proveniți din medii diferite (inclusiv copiii cu nevoi speciale), să îmbunătățească coeziunea socială și să sprijine învățarea limbilor străine de la o vârstă fragedă în rândul migranților nou-sosiți sau al grupurilor minoritare.

Acest grup de lucru va reflecta, de asemenea, asupra modalităților de evaluare a calității la diferite niveluri ale sistemelor ECEC.

Pentru mai multe informații cu privire la activitatea Comisiei în acest domeniu, vă rugăm să consultați pagina specifică cu informații despre educația și îngrijirea copiilor preșcolari.

Acest grup de lucru analizează guvernanța sistemelor de învățământ, pentru a asigura o educație de înaltă calitate și favorabilă incluziunii într-un spațiu european al educației. Domeniile sale de acțiune sunt: 

 • asigurarea calității: modul în care sistemul de învățământ școlar poate sprijini dezvoltarea de noi competențe în rândul tinerilor și poate promova o abordare globală în materie de școală, bazată pe implicarea tuturor participanților la viața școlară;
 • cariera de cadru didactic și de director de școală: în ce mod se pot dezvolta și sprijini cariere atractive și durabile, în special în ceea ce privește evaluarea personalului, competențele necesare, dezvoltarea profesională și rolul de director.

Mesajele-cheie ale grupurilor de lucru anterioare (2016-2018) sunt disponibile în raportul Comisiei „Idei europene pentru a îmbunătăți procesul de învățare: guvernanța sistemelor de învățământ

Pentru mai multe informații cu privire la activitatea Comisiei în domeniul educației școlare, vă invităm să consultați paginile cu informații specifice despre politica școlară.

Pentru ultimele știri, publicații, materiale video, oportunități oferite de „Erasmus+ pentru școli” precum și pentru cursurile de formare profesională, accesați portalul School Education Gateway.

Acest grup de lucru discută despre rolul și potențialul inovării, cu accent pe digitalizare, pentru a crea sisteme de educație și formare profesională (EFP) mai flexibile, durabile și de înaltă calitate. Printre altele, analizează inovarea și digitalizarea în cadrul EFP și legătura acestora cu alte domenii și, totodată, ține cont de impactul tendințelor mai ample ale inovării și digitalizării în economie și pe piața forței de muncă (de exemplu, industria 4.0, automatizarea și inteligența artificială). 

Obiectivul final este de a spori capacitatea de inserție profesională și dezvoltarea personală a tinerilor și a persoanelor de vârstă activă în cadrul EFP, pentru a contribui la competitivitatea întreprinderilor, precum și la creșterea durabilă și coeziunea socială. 

Principalele sale domenii prioritare sunt: 

 • crearea unor stiluri inovatoare de predare pentru profesori și formatori
 • consolidarea competențelor-cheie prin adaptarea conținutului și/sau a programelor și a reglementărilor în materie de formare la evoluția rapidă a piețelor forței de muncă
 • crearea de noi medii de învățare și dezvoltare organizațională în instituțiile de formare și în întreprinderi
 • garantarea utilizării tehnologiilor moderne de învățare în EFP și în EFP de nivel superior
 • promovarea unor sisteme de EFP proactive și flexibile care să sprijine cooperarea și strategiile de specializare inteligentă prin intermediul clusterelor industriale
 • promovarea calității și excelenței în EFP
 • consolidarea guvernanței și a finanțării prin partajarea costurilor și investiții în infrastructură
 • sprijinirea mobilității în EFP, a carierelor fără frontiere și a internaționalizării EFP.

Pentru mai multe informații, vă invităm să vă înscrieți pe platforma Yammer și să ne urmăriți pe Twitter (#ET2020VET).

Acest grup de lucru analizează cum se poate optimiza oferta de învățământ superior de calitate, pentru a pregăti absolvenții pentru o piață a forței de muncă și o societate în schimbare. De asemenea, acesta dorește să extindă capacitatea de inovare a Europei și contribuția ei la o creștere durabilă și la societăți favorabile incluziunii. 

Grupul de lucru se bazează pe prioritățile identificate în agenda reînnoită a UE pentru învățământul superior și în comunicarea privind consolidarea identității europene prin educație și cultură.
Principalele sale domenii prioritare sunt: 

Acest grup de lucru discută opțiunile de politică pentru dezvoltarea unor sisteme moderne de învățare în rândul adulților care sprijină perfecționarea și recalificarea continuă a persoanelor vizate, ceea ce este necesar pentru a prospera pe piața forței de muncă de astăzi și în societate. Principalele sale domenii prioritare sunt: 

 • abilitarea cetățenilor să urmeze cursuri perfecționare și/sau de recalificare 
 • sprijinirea dezvoltării unei culturi a învățării continue la locul de muncă (pe plan privat și public).

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați platforma electronică pentru educația adulților în Europa (EPALE).

Acest grup de lucru abordează soluții de politică cu privire la aspecte-cheie care fac obiectul Declarației de la Paris din 2015 privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune de libertate, toleranță și nediscriminare prin educație. Grupul promovează, de asemenea, valori comune, în special în lumina recomandării Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării

Principalele sale domenii prioritare sunt:

 • promovarea valorilor comune și a competențelor interculturale, inclusiv educația civică și cetățenia digitală
 • sprijinirea educației incluzive pentru toți cursanții
 • promovarea unei dimensiuni europene a educației și formării
 • sprijinirea personalului din domeniul educației în încurajarea diversității și crearea unui mediu deschis de învățare.

Pentru mai multe informații, vă invităm să vă înscrieți pe platforma Yammer.

Acest grup de lucru discută despre utilizarea specifică și inovatoare a tehnologiilor digitale în educație și formare, precum și despre dezvoltarea competențelor digitale. Acesta examinează modul în care sistemele de învățământ pot răspunde cel mai bine la schimbările societale și la o piață a forței de muncă vizată de transformarea digitală și promovează bunele practici și dezvoltarea în comun de soluții în materie de politică. 

În conformitate cu Planul de acțiune pentru educația digitală, principalele sale domenii prioritare sunt:

 • o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare, învățare și evaluare
 • dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale relevante
 • îmbunătățirea educației cu ajutorul unei analize mai bune a datelor și al unei viziuni prospective.

Acest grup de lucru își axează activitatea în special pe:

 • monitorizarea și măsurarea impactului
 • formarea cadrelor didactice, practica și învățarea în rândul studenților
 • evaluare și recunoaștere
 • o schimbare de paradigmă și o schimbare durabilă
 • educația digitală în sprijinul învățării de-a lungul vieții
 • parteneriate (sectorul privat, sectorul terțiar) și colaborare.