ET2020-werkgroepen

Er worden werkgroepen opgezet om de EU-lidstaten te helpen bij het aanpakken van de belangrijkste problemen van hun onderwijs- en opleidingsstelsels, alsmede de gezamenlijk op Europees niveau overeengekomen prioriteiten.

Wat zijn werkgroepen?

De werkgroepen zijn opgericht als onderdeel van de beleidssamenwerking van de EU op het gebied van onderwijs en opleiding ter ondersteuning van de gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen. 

De groepen ondersteunen de beleidsvorming op nationaal en EU-niveau en bieden een forum voor de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken in verband met de aanpak van de belangrijkste uitdagingen waarmee de onderwijs- en opleidingsstelsels worden geconfronteerd. 

De leden van de werkgroepen zijn overheidsambtenaren die door de EU-lidstaten en andere deelnemende landen worden aangewezen. In de groepen zijn ook een aantal vertegenwoordigers van belanghebbendenorganisaties en sociale partners opgenomen. 

De zeven werkgroepen zijn in juli 2018 opgericht en zetten hun werkzaamheden verder tot hun mandaat in juni 2020 afloopt. 

De groepen zijn rond de volgende thema’s georganiseerd: onderwijs en opvang voor jonge kinderen; scholen; beroepsonderwijs en -opleiding; hoger onderwijs; volwasseneneducatie; gemeenschappelijke waarden en inclusief onderwijs; en digitaal onderwijs: leren, lesgeven en beoordelen. 

Voor notulen, zie het register van deskundigengroepen van de Europese Commissie. Voor meer informatie over de werkgroepen kunt u zich registreren op het Yammer-platform.

Deze werkgroep bespreekt de manier waarop onderwijs en opvang voor jonge kinderen van hoge kwaliteit kan worden ontwikkeld in heel Europa. Hij bouwt voort op de resultaten van de vorige werkgroep (2012-2014), die het Europees kwaliteitskader voor deze sector heeft ontwikkeld. De belangrijkste prioriteiten van deze werkgroep zijn:

 • professionalisering van het personeel als sleutel om het beroep aantrekkelijk, duurzaam en adequaat te maken. Deze werkzaamheden zijn niet alleen gericht op initiële en voortgezette beroepsontwikkeling, loopbaantrajecten en -mogelijkheden, diversiteit van het personeel (bv. dichten van de genderkloof, zorgen voor diversiteit in de etnische achtergrond), maar ook op de arbeidsomstandigheden.
 • Sociale inclusie is gericht op het bevorderen van een brede deelname aan onderwijs en opvang voor jonge kinderen en heeft als doel de vaardighedenkloof tussen kinderen met verschillende achtergronden (waaronder kinderen met bijzondere behoeften) te verkleinen, de sociale samenhang te verbeteren en taalonderwijs vanaf jonge leeftijd voor kinderen van nieuwkomers of uit minderheidsgroepen te ondersteunen.

De werkgroep zal ook nagaan hoe de kwaliteit op verschillende niveaus van de OOJK-stelsels kan worden gemeten.

Meer informatie over de werkzaamheden van de Commissie op dit gebied vindt u op de pagina over onderwijs en opvang voor jonge kinderen.

Deze werkgroep bespreekt het bestuur van schoolonderwijsstelsels om inclusief onderwijs van hoge kwaliteit te ontwikkelen in een Europese onderwijsruimte. De huidige aandachtsgebieden van deze werkgroep zijn: 

 • kwaliteitsborging: hoe het schoolonderwijsstelsel de brede competentieontwikkeling van jongeren kan ondersteunen en een schoolbrede aanpak kan bevorderen op basis van de inzet van alle bij het schoolleven betrokken personen;
 • loopbanen van leerkrachten en schoolleiders: hoe aantrekkelijke en duurzame loopbanen ontwikkelen en ondersteunen, met name op het gebied van personeelsbeoordeling, vereiste competenties, professionele ontwikkeling en leiderschapscapaciteit.

Zie voor de belangrijkste beleidsboodschappen van de vorige werkgroep Scholen (2016-18) het verslag van de Commissie over Europese ideeën voor beter leren: beheer van de schoolonderwijsstelsels

Meer informatie over de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van schoolonderwijsbeleid vindt u op de webpagina’s over schoolbeleid.

Voor het laatste Europese nieuws, publicaties, filmpjes, Erasmus+-mogelijkheden voor scholen en cursussen voor professionele ontwikkeling van leerkrachten kunt u terecht op de School Education Gateway.

Deze werkgroep bespreekt de rol en het potentieel van innovatie, met de nadruk op digitalisering, om flexibelere, duurzamere en kwaliteitsvollere stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding tot stand te brengen. Dit omvat het onderzoeken van innovatie en digitalisering binnen beroepsonderwijs en -opleiding en het verband daarvan met andere trajecten, maar weerspiegelt ook het effect van bredere trends van innovatie en digitalisering in de economieën en arbeidsmarkten op beroepsonderwijs en -opleiding (bv. industrie 4.0, automatisering, kunstmatige intelligentie). 

Ten slotte is het de bedoeling de inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van jonge lerenden en mensen in de werkende leeftijd in beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren, bij te dragen aan het concurrentievermogen van bedrijven, aan duurzame groei en sociale cohesie. 

De belangrijkste prioriteiten van deze werkgroep zijn: 

 • innovatieve onderwijsmethoden vaststellen voor leerkrachten en opleiders
 • sleutelcompetenties versterken door aanpassing van de leerplannen en/of opleidingsprogramma’s en regelgeving die inspelen op snel veranderende arbeidsmarkten
 • nieuwe leeromgevingen en organisatorische ontwikkelingen creëren in opleidingsinstellingen en bedrijven
 • zorgen voor het gebruik van moderne leertechnologieën in beroepsonderwijs en -opleiding en hoger beroepsonderwijs en -opleiding
 • proactieve en flexibele stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding bevorderen ter ondersteuning van slimme specialisatiestrategieën en samenwerking tussen industrieclusters
 • kwaliteit en excellentie in beroepsonderwijs en -opleiding bevorderen
 • governance en financiering versterken door middel van kostendeling en investering in infrastructuur
 • leermobiliteit in beroepsonderwijs en -opleiding, loopbanen zonder grenzen en de internationalisering van beroepsonderwijs en -opleiding ondersteunen

Voor meer informatie kunt u zich registreren op het Yammer-platform en # ET2020VET op Twitter volgen.

Deze werkgroep bespreekt de manier waarop kwaliteitsvoller hoger onderwijs kan worden aangeboden dat afgestudeerden voorbereidt op veranderende arbeidsmarkten en samenlevingen. Het doel van deze werkgroep is ook de innovatiecapaciteit van Europa te verhogen en bij te dragen tot duurzame groei en inclusieve samenlevingen. 

De werkgroep volgt de prioriteiten op die zijn vastgesteld in de vernieuwde EU-agenda voor hoger onderwijs en in de mededeling “De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur”.
De belangrijkste prioriteiten van deze werkgroep zijn: 

Deze werkgroep bespreekt beleidsopties voor de ontwikkeling van moderne stelsels voor volwasseneneducatie ter ondersteuning van de voortdurende bij- en omscholing van personen die nodig is om op de huidige arbeidsmarkt en in de samenleving te gedijen. De belangrijkste prioriteiten van deze werkgroep zijn: 

 • personen in staat stellen bij- en/of omscholing te volgen 
 • de ontwikkeling ondersteunen van een cultuur van permanent leren op de werkplek (zowel in de particuliere als in de openbare sector)

Voor meer informatie kunt u terecht op het elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa.

Deze werkgroep bespreekt beleidsoplossingen voor belangrijke kwesties in het toepassingsgebied van de Verklaring van Parijs van 2015 over het bevorderen, via het onderwijs, van burgerschap en de gemeenschappelijke waarden vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie. De groep bevordert ook gemeenschappelijke waarden, met name in het licht van de aanbeveling van de Raad inzake de bevordering van gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie van lesgeven

De belangrijkste prioriteiten van deze werkgroep zijn:

 • gemeenschappelijke waarden en interculturele competenties bevorderen, waaronder burgerschapsvorming en digitaal burgerschap
 • inclusief onderwijs voor alle lerenden ondersteunen
 • een Europese dimensie van onderwijs en opleiding bevorderen
 • personeel in het onderwijs ondersteunen bij het stimuleren van diversiteit en het creëren van een open leeromgeving

Voor meer informatie kunt u zich registreren op het Yammer-platform.

Deze werkgroep bespreekt het doelgerichte en innovatieve gebruik van digitale technologieën in onderwijs en opleiding, en de ontwikkeling van digitale competenties. De werkgroep onderzoekt hoe onderwijsstelsels het best kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving en een door de digitale transformatie aangedreven arbeidsmarkt. De werkgroep bevordert goede praktijken en de gezamenlijke ontwikkeling van beleidsoplossingen. 

In overeenstemming met het actieplan voor digitaal onderwijs zijn de belangrijkste prioriteiten van deze werkgroep:

 • beter gebruik maken van digitale technologie voor leren, lesgeven en beoordelen
 • relevante digitale competenties en vaardigheden ontwikkelen
 • onderwijs verbeteren aan de hand van betere gegevensanalyse en prognoses

De werkgroep concentreert zich op de volgende kernthema’s:

 • effect monitoren en meten
 • leerkrachtenopleiding, praktijk en leerprestaties
 • beoordeling en erkenning
 • paradigmaverschuiving en duurzame verandering
 • digitaal onderwijs ter ondersteuning van een leven lang leren
 • partnerschappen (particulier, non-profitsector) en samenwerking