ET 2020 darba grupas

Darba grupas izveidotas ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm risināt lielākās to izglītības un apmācības sistēmās pastāvošās problēmas, kā arī strādāt pie ES līmenī noteiktajām kopīgajām prioritātēm.

Kas ir darba grupas?

Izglītībā un apmācībā īstenojot atvērto koordinācijas metodi (sadarbības stratēģijas ET 2020 ietvaros), Komisija un dalībvalstis sadarbojas darba grupās.

Tās izveidotas ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm risināt lielākās to izglītības un apmācības sistēmās pastāvošās problēmas, kā arī strādāt pie ES līmenī noteiktajām kopīgajām prioritātēm.

Kāda ir to loma?

Darba grupu galvenais uzdevums ir palīdzēt dalībvalstīm, lai tās, izmantojot savstarpējas mācīšanās iespējas, varētu labāk veidot savu politiku un apzināt labu praksi izglītības un apmācības jomā.

Savu pilnvaru robežās šīm darba grupām jāsasniedz tādi rezultāti, kas saistīti ar ET2020 mērķiem.