Radne skupine u okviru ET 2020.

Radne skupine osmišljene su kako bi državama članicama EU-a pomogle u suočavanju s glavnim izazovima u njihovim sustavima obrazovanja i osposobljavanja te u provedbi zajedničkih prioriteta dogovorenih na europskoj razini.

Što su radne skupine?

Radne skupine osnovane su kao dio EU-ove političke suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja, čime se podupiru zajednički ciljevi politika. 

Te skupine podupiru donošenje politika na razini EU-a i na nacionalnoj razini te pružaju forum za razmjenu iskustava i najbolje prakse za svladavanje glavnih izazova s kojima se suočavaju sustavi obrazovanja i osposobljavanja. 

Članovi radnih skupina vladini su dužnosnici koje imenuju države članice EU-a i druge zemlje sudionice. U te se skupine imenuju i predstavnici organizacija dionika i socijalnih partnera. 

U srpnju 2018. osnovano je sedam radnih skupina, koje će nastaviti s radom do isteka mandata u lipnju 2020. 

Skupine su usmjerene na sljedeće teme: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, škole, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, zajedničke vrijednosti i uključivo obrazovanje te digitalno obrazovanje: učenje, poučavanje i vrednovanje. 

Izvješća sa sastanaka dostupna su u registru stručnih skupina Europske komisije. Za dodatne informacije o radnim skupinama registrirajte na platformi Yammer.

Ta radna skupina raspravlja o tome kako razviti visokokvalitetne sustave ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Europi. Njezin rad temelji se na rezultatima prethodne radne skupine (2012. – 2014.), koja je razvila europski okvir za kvalitetu u tom sektoru. Prioritetna su joj sljedeća područja:

 • profesionalizacija osoblja kao važan element stvaranja privlačne, održive i kompetentne struke. Taj dio rada usmjeren je na početno i trajno stručno usavršavanje, mogućnosti i prilike za razvoj karijere, raznolikost osoblja (npr. uklanjanje rodnih razlika, zastupljenost osoblja različitog etničkog podrijetla) te radne uvjete.
 • socijalna uključenost usmjerena na promicanje širokog sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju kako bi se smanjile razlike u vještinama među djecom različitog podrijetla (uključujući djecu s posebnim potrebama), poboljšala socijalna kohezija i djecu novopristiglih migranata ili iz manjinskih skupina podržalo u ranom učenju jezika.

Radna skupina razmotrit će i načine za mjerenje kvalitete sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na različitim razinama.

Za više informacija o radu Komisije u tom području posjetite stranicu o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Ta radna skupina raspravlja o upravljanju sustavima za odgoj i opće obrazovanje radi razvoja visokokvalitetnog i uključivog obrazovanja u cijelom europskom prostoru obrazovanja. Trenutačno je usmjerena na sljedeća područja: 

 • osiguravanje kvalitete: kako sustav odgoja i općeg obrazovanja može poduprijeti razvoj širokih kompetencija kod mladih i promicati pristup na razini cijele škole, koji se temelji na sudjelovanju svih osoba uključenih u školsku zajednicu
 • karijere učitelja/nastavnika i ravnatelja: kako razvijati i podupirati atraktivne i održive karijere, posebno u pogledu ocjenjivanja osoblja, potrebnih kompetencija, stručnog usavršavanja i rukovoditeljskih sposobnosti.

Glavne poruke prethodne radne skupine za škole (2016. – 2018.) u pogledu politike možete pronaći u izvješću Komisije Europske ideje za bolje učenje: upravljanje sustavima odgoja i općeg obrazovanja

Više informacija o radu Komisije u području politike odgoja i općeg obrazovanja potražite na stranicama o politici školstva.

Najnovije europske vijesti, publikacije, videozapise, mogućnosti za škole u okviru programa Erasmus+ i tečajeve za stručno usavršavanje sa stranice Teacher Academy pronaći ćete na portalu School Education Gateway.

Ta radna skupina raspravlja o ulozi i potencijalu inovacija, s naglaskom na digitalizaciji za oblikovanje fleksibilnijih, održivijih i visokokvalitetnih sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. To uključuje ispitivanje inovacija i digitalizacije unutar strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njihove povezanosti s drugim vrstama obrazovanja, ali i odražava šire trendove inovacija i digitalizacije u gospodarstvima i na tržištima rada kad je riječ o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (npr. industrija 4.0, automatizacija, umjetna inteligencija). 

Krajnji je cilj poboljšati zapošljivost i osobni razvoj mladih učenika i osoba radne dobi u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te povećati konkurentnost poduzećâ, održivi rast i socijalnu koheziju. 

Prioritetna su joj sljedeća područja: 

 • oblikovanje inovativnih stilova poučavanja za nastavno osoblje
 • jačanje ključnih kompetencija prilagodbom nastavnih programa i/ili programa osposobljavanja i propisima koji reagiraju na promjene na tržištima rada
 • stvaranje novih okruženja za učenje i unapređenje organizacije u ustanovama i poduzećima za osposobljavanje
 • osiguravanje upotrebe modernih tehnologija učenja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i višem strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • poticanje proaktivnih i fleksibilnih sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji podupiru strategije pametne specijalizacije i suradnju putem industrijskih klastera
 • promicanje kvalitete i izvrsnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • poboljšanje upravljanja i financiranja dijeljenjem troškova i ulaganjem u infrastrukturu
 • potpora mobilnosti u svrhu učenja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, karijerama bez granica i internacionalizaciji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Za više informacija registrirajte se na platformi Yammer i pratite #ET2020VET na Twitteru.

Ta radna skupina raspravlja o tome kako osigurati što kvalitetnije visoko obrazovanje i kako one koji su diplomirali pripremiti za promjene na tržištima rada i u društvima. Cilj joj je i povećati europski kapacitet za inovacije i doprinos održivom rastu i uključivim društvima. 

Rad te skupine temelji se na prioritetima utvrđenima u obnovljenom programu EU-a za visoko obrazovanje i u Komunikaciji „Obrazovanjem i kulturom jačati europski identitet”.
Prioritetna su joj sljedeća područja: 

Ta radna skupina raspravlja o opcijama politika za razvoj modernih sustava obrazovanja odraslih kojima se podupire stalno usavršavanje i prekvalifikacija osoba radi napretka na današnjem tržištu rada i u društvu. Prioritetna su joj sljedeća područja: 

 • poticanje pojedinaca na usavršavanje i/ili prekvalifikaciju 
 • potpora razvoju kulture kontinuiranog učenja na radnom mjestu (i u privatnom i u javnom sektoru).

Za više informacija posjetite e-Platformu za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE).

Ta radna skupina raspravlja o političkim rješenjima glavnih pitanja obuhvaćenih Pariškom deklaracijom iz 2015. o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snošljivosti i nediskriminacije putem obrazovanja. Skupina promiče i zajedničke vrijednosti, posebno s obzirom na Preporuku Vijeća o promicanju zajedničkih vrijednosti, uključivog obrazovanja i europske dimenzije poučavanja

Prioritetna su joj sljedeća područja:

 • promicanje zajedničkih vrijednosti i međukulturnih kompetencija, uključujući građanski odgoj i digitalno građanstvo
 • potpora uključivom obrazovanju za sve učenike
 • promicanje europske dimenzije obrazovanja i osposobljavanja
 • potpora obrazovnom osoblju u promicanju raznolikosti i stvaranju otvorenog okruženja za učenje.

Za više informacija registrirajte se na platformi Yammer.

Ta radna skupina raspravlja o svrsishodnoj i inovativnoj upotrebi digitalnih tehnologija u obrazovanju i osposobljavanju te o razvoju digitalnih kompetencija. Ispituje kako obrazovni sustavi mogu najbolje odgovoriti na promjene u društvu i na tržištu rada potaknute digitalnom transformacijom te promiče dobru praksu i zajednički razvoj političkih rješenja. 

U skladu s Akcijskim planom za digitalno obrazovanje, prioritetna su joj sljedeća područja:

 • bolje iskorištavanje digitalne tehnologije za učenje, poučavanje i vrednovanje
 • razvoj relevantnih digitalnih kompetencija i vještina
 • poboljšanje obrazovanja boljom analizom podataka i predviđanjem.

Rad te skupine usmjeren je na sljedeće glavne teme:

 • praćenje i mjerenje učinka
 • obrazovanje nastavnika, praksu i znanje učenika
 • vrednovanje i priznavanje
 • održive promjene sustava
 • digitalno obrazovanje kojim se podupire cjeloživotno učenje
 • partnerstva (privatni, treći sektor) i suradnju.