HK 2020 töörühmad

Töörühmad aitavad ELi liikmesriikidel tegeleda haridus- ja koolitussüsteemide peamiste probleemide ning Euroopa tasandil kokku lepitud ühiste prioriteetidega.

Mida töörühmad endast kujutavad?

Töörühmad luuakse ELi hariduse ja koolituse valdkonna poliitilise koostööprotsessi raames, mis toetab ühiseid poliitikaeesmärke. 

Rühmad toetavad poliitika kujundamist ELi ja liikmesriikide tasandil ning pakuvad foorumit kogemuste ja parimate tavade vahetamiseks selle kohta, kuidas lahendada haridus- ja koolitussüsteemide ees seisvaid peamisi probleeme. 

Töörühmade liikmed on ELi liikmesriikide ja teiste osalevate riikide poolt ametisse nimetatud valitsusametnikud. Rühmadesse määratakse ka mitmed sidusrühmade organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite esindajad. 

Seitse töörühma loodi 2018. aasta juulis ja nad jätkavad oma tööd kuni oma praeguste volituste lõppemiseni 2020. aasta juunis. 

Rühmad keskenduvad järgmistele teemadele: alusharidus ja lapsehoid; koolid; kutseharidus ja -õpe: kõrgharidus; täiskasvanuõpe; ühised väärtused ja kaasav haridus ning digiõpe: õppimine, õpetamine ja hindamine. 

Koosolekute aruannetega tutvumiseks vaadake palun Euroopa Komisjoni eksperdirühmade registrit. Lisateabe saamiseks töörühmade kohta registreeruge palun Yammeri platvormil.

Töörühm arutab, kuidas arendada kvaliteetseid alushariduse ja lapsehoiu süsteeme kogu Euroopas. Töö tugineb kõnealuse sektori jaoks Euroopa kvaliteediraamistiku välja töötanud eelmise töörühma (2012–2014) saavutatud tulemustele. Peamised prioriteetsed valdkonnad on järgmised.

 • Töötajate professionaalsuse suurendamine, mis on oluline ligitõmbava, jätkusuutliku ja suurt pädevust nõudva kutseala loomiseks. Töö selles osas keskendutakse nii esmasele kui ka pidevale kutsealasele arengule, karjäärivalikutele ja -võimalustele, töötajate mitmekesisusele (nt soolise ebavõrdsuse vähendamine, etnilise päritolu mitmekesisuse tagamine) ning töötingimustele.
 • Sotsiaalne kaasatus rõhuga laialdase osalemise edendamisel alushariduses ja lapsehoius ja mille eesmärk on vähendada oskuste erinevusi eri taustaga laste (sealhulgas erivajadustega laste) vahel, parandada sotsiaalset ühtekuuluvust ja toetada äsja saabunud sisserändajatest või vähemusrühmadest pärit laste varajast keeleõpet.

Töörühm arutab ka seda, kuidas mõõta kvaliteeti alushariduse ja lapsehoiu süsteemide eri tasanditel.

Lisateavet komisjoni töö kohta selles valdkonnas leiate alushariduse ja lapsehoiu lehelt.

Töörühm arutab kooliharidussüsteemide juhtimist, et arendada kvaliteetset ja kaasavat haridust kogu Euroopa haridusruumis. Praegu keskendutakse järgmistele valdkondadele. 

 • Kvaliteeditagamine: kuidas saab kooliharidussüsteem toetada noorte laia pädevuse arendamist ja edendada kogu kooli hõlmavat lähenemisviisi, mis põhineb kõigi koolielus osalevate inimeste kaasamisel;
 • Õpetaja ja koolijuhi karjäär: kuidas arendada ja toetada atraktiivset ja jätkusuutlikku karjääri, eelkõige seoses töötajate hindamise, nõutavate pädevuste, ametialase arengu ja juhtimissuutlikkusega.

Eelmise koolide töörühma (2016–2018) peamiste poliitiliste sõnumite kohta vt komisjoni aruanne European ideas for better learning: The governance of school education systems

Lisateavet komisjoni töö kohta koolihariduspoliitika valdkonnas leiate koolipoliitika lehekülgedelt.

Värskemad Euroopa uudised, väljaanded, videod, Erasmus+ koolivõimalused ja õpetajate akadeemia kutsealase arengu kursused leiate veebisaidilt School Education Gateway.

Töörühm arutab innovatsiooni rolli ja potentsiaali, keskendudes digiteerimisele, et luua paindlikumad, jätkusuutlikumad ja kvaliteetsemad kutsehariduse ja -koolituse süsteemid. Uuritakse kutsehariduse ja -koolituse valdkonna innovatsiooni ja digiüleminekut ning selle seost teiste võimalustega, samas arutatakse ka majanduse ja tööturu innovatsiooni ja digiülemineku laiemate suundumuste mõju kutseharidusele ja -koolitusele (nt tööstus 4.0, automatiseerimine, tehisintellekt). 

Lõppeesmärk on parandada noorte õppijate ja tööealiste inimeste tööalast konkurentsivõimet ja isiklikku arengut kutsehariduse ja -koolituse kaudu, et aidata kaasa ettevõtete konkurentsivõimele ning jätkusuutlikule majanduskasvule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele. 

Peamised prioriteetsed valdkonnad on järgmised. 

 • Õpetajatele ja koolitajatele uuenduslike õpetamisstiilide loomine
 • Võtmepädevuste tugevdamine, kohandades õppekavasid ja/või koolitusprogramme ja eeskirju, et need vastaksid kiiresti muutuvatele tööturgudele
 • Uute õpikeskkondade loomine ja organisatsiooniline areng koolitusasutustes ja ettevõtetes
 • Kaasaegse õppetehnoloogia kasutamise tagamine kutsehariduses ja -koolituses ning kõrgema tasandi kutsehariduses ja -koolituses
 • Proaktiivsete ja paindlike kutseharidus- ja -koolitussüsteemide edendamine, mis toetavad aruka spetsialiseerumise strateegiaid ja koostööd tööstusklastrite kaudu
 • Kvaliteedi ja tipptaseme edendamine kutsehariduses ja -koolituses
 • Juhtimise ja rahastamise tugevdamine kulude jagamise ja taristusse investeerimise kaudu
 • Kutsehariduse ja -koolituse valdkonna õpirände, piirideta karjääri ning kutsehariduse ja -koolituse rahvusvahelistumise toetamine

Lisateabe saamiseks registreeruge palun Yammeri platvormil ja jälgige #ET2020VETi Twitteris.

Töörühm arutab, kuidas maksimeerida kvaliteetse kõrghariduse pakkumist, valmistades koolilõpetajaid ette tööturgude ja ühiskonna muutumiseks. Eesmärgiks on ka suurendada Euroopa innovatsioonisuutlikkust ning aidata kaasa jätkusuutlikule majanduskasvule ja toetada kaasavat ühiskonda. 

Töörühm võtab järelmeetmeid seoses prioriteetidega, mis on kindlaks määratud ELi uues kõrghariduse tegevuskavas ning teatises Euroopa identiteedi tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu.
Peamised prioriteetsed valdkonnad on järgmised. 

Töörühm arutab poliitikavalikuid selliste kaasaegsete täiskasvanuhariduse süsteemide väljatöötamiseks, mis toetavad inimeste oskuste pidevat täiendamist ja ümberõpet, mis on vajalikud edu saavutamiseks tänapäeva tööturul ja ühiskonnas. Peamised prioriteetsed valdkonnad on järgmised. 

 • Üksikisikute võimestamine oskuste täiendamiseks ja/või ümberõppeks 
 • Töökohas (nii era- kui ka avalikus sektoris) pideva õppimise kultuuri arendamise toetamine

Lisateabe saamiseks külastage Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonda (EPALE).

Töörühm arutab poliitilisi lahendusi põhiküsimustes, mis kuuluvad 2015. aasta Pariisi deklaratsiooni (kodanikuaktiivsuse ning vabaduse, sallivuse ja mittediskrimineerimise ühiste väärtuste edendamise kohta hariduse kaudu) kohaldamisalasse. Töörühm edendab ka ühiseid väärtusi, pidades eelkõige silmas nõukogu soovitust, mis käsitleb ühiste väärtuste, kaasava hariduse ja õpetamise Euroopa mõõtme edendamist

Peamised prioriteetsed valdkonnad on järgmised.

 • Ühiste väärtuste ja kultuuridevaheliste pädevuste, sealhulgas kodanikuhariduse ja digitaalse kodakondsuse edendamine
 • Kõigi õppijate kaasava hariduse toetamine
 • Hariduse ja koolituse Euroopa mõõtme edendamine
 • Haridustöötajate toetamine mitmekesisuse edendamisel ja avatud õpikeskkonna loomisel

Lisateabe saamiseks registreeruge palun Yammeri platvormil.

Töörühm arutab digitehnoloogia sihipärast ja uuenduslikku kasutamist hariduses ja koolituses ning digipädevuste arendamist. Ta uurib, kuidas haridussüsteemid saaksid kõige paremini reageerida ühiskonna ja tööturu muutustele, mis on tingitud digiüleminekust, ning edendab häid tavasid ja poliitiliste lahenduste ühist väljatöötamist. 

Vastavalt digiõppe tegevuskavale on selle peamised prioriteetsed valdkonnad järgmised.

 • Digitehnoloogia parem kasutamine õpetamisel, õppimise ja hindamisel
 • Asjakohaste digipädevuste ja -oskuste arendamine
 • Hariduse parandamine parema andmeanalüüsi ja prognoosimise kaudu

Töörühm keskendub oma töös järgmistele põhiteemadele.

 • Mõju jälgimine ja mõõtmine
 • Õpetajaharidus, praktika ja õpitulemused
 • Hindamine ja tunnustamine
 • Paradigma ja jätkusuutlikud muutused
 • Digitaalne haridus, mis toetab elukestvat õpet
 • Partnerlus (erasektor, kolmas sektor) ja koostöö