Ομάδες εργασίας ΕΚ 2020

Σκοπός των ομάδων εργασίας είναι να βοηθούν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τις κυριότερες προκλήσεις των συστημάτων τους εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να ανταποκρίνονται στις κοινές προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τι είναι οι ομάδες εργασίας;

Οι ομάδες εργασίας συγκροτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής για θέματα συνεργασίας της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η οποία στηρίζει κοινούς στόχους πολιτικής. 

Οι ομάδες συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο και παρέχουν ένα φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Τα μέλη των ομάδων εργασίας είναι κρατικά στελέχη που διορίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες συμμετέχουσες χώρες. Στις ομάδες διορίζονται επίσης εκπρόσωποι οργανώσεων ενδιαφερόμενων μερών και κοινωνικών εταίρων. 

Οι επτά ομάδες εργασίας συγκροτήθηκαν τον Ιούλιο του 2018 με θητεία διάρκειας έως τον Ιούνιο του 2020. 

Οι ομάδες οργανώνονται γύρω από τα ακόλουθα θέματα: Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα Σχολεία Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Τριτοβάθμια εκπαίδευση Εκπαίδευση ενηλίκων Κοινές αξίες και εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και Ψηφιακή Εκπαίδευση: μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση. 

Για τις εκθέσεις των συνεδριάσεων, συμβουλευτείτε το μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα Yammer.

Η εν λόγω ομάδα εργασίας εξετάζει τρόπους ανάπτυξης ποιοτικών συστημάτων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (ΠΕΦ) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βασίζεται στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την προηγούμενη ομάδα εργασίας (2012-2014), η οποία ανέπτυξε το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τον εν λόγω τομέα. Οι κυριότεροι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:

 • επαγγελματοποίηση του προσωπικού, βασικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός ελκυστικού, βιώσιμου και ικανού επαγγέλματος. Αυτό το μέρος των εργασιών επικεντρώνεται τόσο στην αρχική όσο και στη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, τις διαδρομές και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας, την πολυμορφία του προσωπικού (π.χ. αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων, διασφάλιση της ποικιλομορφίας του εθνοτικού υπόβαθρου), καθώς και τις συνθήκες εργασίας.
 • κοινωνική ένταξη, η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση της ευρείας συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, με στόχο τη μείωση του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ παιδιών διαφορετικού υπόβαθρου (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με ειδικές ανάγκες), τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και την υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών από νεοαφιχθέντες μετανάστες ή μειονοτικές ομάδες.

Η ομάδα εργασίας θα εξετάσει επίσης τον τρόπο μέτρησης της ποιότητας στα διάφορα επίπεδα των συστημάτων ΠΕΦ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της Επιτροπής στον τομέα αυτό, συμβουλευτείτε τη σελίδα για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

Η εν λόγω ομάδα εργασίας εξετάζει τη διακυβέρνηση των συστημάτων σχολικής εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης σε έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Οι τομείς εστίασης είναι οι εξής: 

 • διασφάλιση ποιότητας: πώς μπορεί το σύστημα σχολικής εκπαίδευσης να στηρίξει την ανάπτυξη ευρύτερων ικανοτήτων στους νέους και να προωθήσει μια συνολική προσέγγιση σχολείου, με βάση τη συμμετοχή όλων των ατόμων που συμμετέχουν στη σχολική ζωή·
 • σταδιοδρομίες εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων: πώς μπορούν να αναπτυχθούν και να στηριχθούν ελκυστικές και βιώσιμες σταδιοδρομίες - ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση του προσωπικού, τις απαιτούμενες ικανότητες, την επαγγελματική εξέλιξη και την ηγετική ικανότητα.

Για τα βασικά μηνύματα πολιτικής της προηγούμενης ομάδας εργασίας για τα σχολεία (2016-18), βλ. την έκθεση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκές ιδέες για καλύτερη μάθηση: διακυβέρνηση των συστημάτων σχολικής εκπαίδευσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της Επιτροπής στον τομέα της πολιτικής για τη σχολική εκπαίδευση, συμβουλευθείτε τις σελίδες για τη σχολική πολιτική.

Για τις τελευταίες ευρωπαϊκές ειδήσεις, δημοσιεύσεις, βίντεο, ευκαιρίες σχολείων Erasmus+ και μαθήματα επαγγελματικής εξέλιξης της Ακαδημίας εκπαιδευτικών, επισκεφθείτε την Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης.

Η εν λόγω ομάδα εργασίας εξετάζει τον ρόλο και τις δυνατότητες της καινοτομίας, με έμφαση στην ψηφιοποίηση για τη δημιουργία πιο ευέλικτων, βιώσιμων και ποιοτικών συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Αυτό συνεπάγεται την ανάλυση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στο πλαίσιο της ΕΕΚ και τη σύνδεσή της με άλλες διαδικασίες, αλλά αντικατοπτρίζει επίσης τον αντίκτυπο των ευρύτερων τάσεων της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στις οικονομίες και τις αγορές εργασίας στην ΕΕΚ (π.χ. βιομηχανία 4.0, αυτοματοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη). 

Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της προσωπικής εξέλιξης των νέων εκπαιδευομένων και των ατόμων σε ηλικία εργασίας της ΕΕΚ, ώστε να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή. 

Οι κυριότεροι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής: 

 • δημιουργία καινοτόμων τρόπων διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές
 • ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων με την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και/ή των προγραμμάτων κατάρτισης και των κανονισμών που ανταποκρίνονται στις ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας
 • δημιουργία νέων μαθησιακών περιβαλλόντων και οργανωτικών εξελίξεων σε ιδρύματα κατάρτισης και επιχειρήσεις
 • διασφάλιση της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης στην ΕΕΚ και στην ανώτερη ΕΕΚ
 • προώθηση προορατικών και ευέλικτων συστημάτων ΕΕΚ που υποστηρίζουν έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης και συνεργασία μέσω βιομηχανικών συνεργατικών σχηματισμών
 • προώθηση της ποιότητας και της αριστείας στην ΕΕΚ
 • ενίσχυση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης μέσω επιμερισμού του κόστους και επενδύσεων σε υποδομές
 • στήριξη της μαθησιακής κινητικότητας της ΕΕΚ, της σταδιοδρομίας χωρίς σύνορα και της διεθνοποίησης της ΕΕΚ

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφείτε στην πλατφόρμα Yammer και ακολουθήστε το #ET2020VET στο Twitter.

Η εν λόγω ομάδα εργασίας εξετάζει τρόπους μεγιστοποίησης της παροχής ποιοτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να προετοιμάζονται οι απόφοιτοι για τις μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας και τις μεταβαλλόμενες κοινωνίες. Αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της ικανότητας της Ευρώπης για καινοτομία και στη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και σε κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. 

Η ομάδα εργασίας βασίζεται στις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο ανανεωμένο θεματολόγιο της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ανακοίνωση για την ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.
Οι κυριότεροι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής: 

Η εν λόγω ομάδα εργασίας εξετάζει επιλογές πολιτικής για την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων που στηρίζουν τη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση ατόμων, στοιχεία απαραίτητα για την ευημερία των ατόμων στη σημερινή αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Οι κυριότεροι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής: 

 • ενδυνάμωση των ατόμων ώστε να προχωρούν σε αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους ή/και την επανειδίκευσή τους 
 • υποστήριξη της ανάπτυξης μιας νοοτροπίας συνεχούς μάθησης στον χώρο εργασίας (τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE).

Η εν λόγω ομάδα εργασίας συζητά λύσεις πολιτικής για βασικά ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δήλωσης του Παρισιού του 2015 για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης. Η ομάδα προωθεί επίσης κοινές αξίες, ιδίως υπό το πρίσμα της σύστασης του Συμβουλίου για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας

Οι κυριότεροι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:

 • προώθηση κοινών αξιών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, μεταξύ άλλων της αγωγής του πολίτη και της ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη
 • στήριξη της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους εκπαιδευομένους
 • προώθηση μιας ευρωπαϊκής διάστασης εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • στήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού όσον αφορά την ενθάρρυνση της πολυμορφίας και τη δημιουργία ενός ανοικτού μαθησιακού περιβάλλοντος

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφείτε στην πλατφόρμα Yammer.

Η εν λόγω ομάδα εργασίας εξετάζει τη στοχευμένη και καινοτόμο χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων. Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις αλλαγές της κοινωνίας και σε μια αγορά εργασίας που καθοδηγείται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προωθεί τις ορθές πρακτικές και την από κοινού ανάπτυξη λύσεων πολιτικής. 

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, οι κύριοι τομείς προτεραιότητάς του είναι οι εξής:

 • καλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση
 • ανάπτυξη σχετικών ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
 • βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω καλύτερης ανάλυσης δεδομένων και προβλέψεων

Η ομάδα εργασίας επικεντρώνει τις εργασίες της στα ακόλουθα βασικά θέματα:

 • παρακολούθηση και μέτρηση των επιπτώσεων
 • εκπαίδευση εκπαιδευτικών, πρακτική άσκηση και μάθηση σπουδαστών
 • αξιολόγηση και αναγνώριση
 • πρότυπα και βιώσιμη αλλαγή
 • ψηφιακή εκπαίδευση που υποστηρίζει τη διά βίου μάθηση
 • συμπράξεις (ιδιωτικός, τρίτος τομέας) και συνεργασία