Pracovní skupiny ET 2020

Pracovní skupiny mají členským zemím pomoci při řešení hlavních problémů jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy a rovněž při dosahování společných priorit dohodnutých na evropské úrovni.

Co jsou pracovní skupiny?

Tyto pracovní skupiny byly zřízeny v rámci procesu politické spolupráce EU na společných cílech v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

Podporují tvorbu politik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni a slouží jako fórum pro sdílení zkušeností a osvědčených postupů, které se týkají řešení klíčových výzev, jimž systémy vzdělávání a odborné přípravy čelí. 

Členové pracovních skupin jsou vládní úředníci jmenovaní jednotlivými členskými státy EU a dalšími zúčastněnými zeměmi. Dále v pracovních skupinách působí zástupci organizací zúčastněných stran a sociálních partnerů. 

Uvedených 7 pracovních skupin bylo vytvořeno v červenci 2018 a jejich činnost bude pokračovat až do skončení platnosti jejich současného mandátu v červnu 2020. 

Skupiny jsou rozděleny podle těchto témat: předškolní vzdělávání a péče; školní vzdělávání; odborné vzdělávání a příprava; vysokoškolské vzdělávání; vzdělávání dospělých; společné hodnoty a inkluzivní vzdělávání; a digitální vzdělávání: učení, výuka a hodnocení. 

Záznamy ze zasedání jednotlivých skupin naleznete v Rejstříku expertních skupin Evropské komise. Chcete-li o pracovních skupinách získat další informace, zaregistrujte se prosím na platformě Yammer.

V rámci této pracovní skupiny se diskutuje o možnostech zkvalitnění systémů předškolního vzdělávání a péče v Evropě. Východiskem diskuse jsou výsledky činnosti předchozí pracovní skupiny (2012-2014), která vypracovala evropský rámec kvality pro tuto oblast. Prioritní oblasti této skupiny jsou tyto:

 • Profesionalizace pracovníků předškolního vzdělávání jako klíčový prvek pro zajištění atraktivní, udržitelné a kvalifikované profese. Tato část práce se zaměřuje na počáteční i kontinuální profesní rozvoj, kariérní možnosti, rozmanitost pracovníků (např. otázky rozdílného zastoupení mužů a žen v této profesi, zajištění rozmanitosti pracovníků co do jejich etnického původu) i na pracovní podmínky.
 • Sociální inkluze se zaměřuje na podporu široké účasti dětí v institucích předškolního vzdělávání a péče a má za cíl zmenšit rozdíly v dovednostech mezi dětmi z různých sociálních prostředí (včetně dětí se zvláštními potřebami), zlepšit sociální soudržnost a podpořit výuku cizího jazyka od útlého věku dětí z rodin nově příchozích migrantů či z prostředí menšin.

Pracovní skupina se rovněž zabývá otázkou měření kvality systémů předškolního vzdělávání a péče.

Více informací o činnosti Komise v této oblasti najdete na stránkách věnovaných předškolnímu vzdělávání a péči.

V rámci této pracovní skupiny se diskutuje o správě systémů školního vzdělávání s cílem zajistit vysoce kvalitní a inkluzivní vzdělávání v rámci Evropského prostoru vzdělávání. Skupina se zaměřuje na tyto oblasti: 

 • Zajištění kvality: jak může systém školního vzdělávání u mladých lidí podporovat rozvoj širokých kompetencí a ve školství prosazovat celostní přístup založený na účasti všech osob zapojených do školního vzdělávání.
 • Profesní dráha učitelů a vedoucích pracovníků škol: jak rozvíjet a podporovat atraktivní a udržitelnou profesní dráhu – především v oblasti hodnocení zaměstnanců škol, získaných kompetencí, profesního rozvoje a prohlubování schopnosti vést.

Hlavní politická sdělení předchozí pracovní skupiny (2016-2018) jsou k dispozici ve zprávě Komise s názvem Evropské návrhy, jak zlepšit kvalitu učení: řízení systémů školního vzdělávání

Více informací o činnosti Komise v této oblasti najdete na stránkách věnovaných školské politice.

Nejnovější zprávy, publikace, videa, příležitosti škol v rámci programu Erasmus+ a kurzy profesního rozvoje učitelů najdete na portálu School Education Gateway.

Tato pracovní skupina se zabývá úlohou a potenciálem inovací se zaměřením na digitalizaci. Cílem je vytvořit flexibilnější, udržitelnější a vysoce kvalitní systémy odborného vzdělávání a přípravy. Sleduje se využívání inovací a digitalizace v rámci těchto systémů a jejich propojení s jinými přístupy. Pozornost se také věnuje dopadu širších trendů inovací a digitalizace na hospodářství a pracovní trh napojený na odbornou přípravu a vzdělávání (např. otázka průmyslu 4.0, automatizace, umělé inteligence). 

Konečným cílem je podpořit zaměstnatelnost a osobní rozvoj mladých studentů i lidí v produktivním věku, kteří se v rámci odborné přípravy vzdělávají, a přispět tak ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků, k udržitelnému růstu a rozvoji sociální soudržnosti. 

Prioritní oblasti této skupiny jsou tyto: 

 • Zavedení inovativních stylů výuky pro učitele a školitele
 • Posílení základních kompetencí přizpůsobením učebních osnov a/nebo programů odborné přípravy, aby mohly lépe reagovat na měnící se podmínky na trhu práce
 • Vytváření nových vzdělávacích prostředí a prosazování nové organizační struktury v institucích i podnicích
 • Důraz na využívání moderních vzdělávacích technologií v běžném i vyšším odborném vzdělávání a přípravě.
 • Podpora proaktivních, flexibilních systémů odborného vzdělávání a přípravy důrazem na chytré specializační strategie a spolupráci prostřednictvím odvětvových klastrů
 • Propagace kvality a excelence v oblasti odborného vzdělávání
 • Posílení správy a financování prostřednictvím sdílení nákladů a investic do infrastruktury
 • Podpora mobility ve vzdělávání a odborné přípravě, tzv. kariér bez hranic a internacionalizace odborného vzdělávání

Chcete-li získat další informace, zaregistrujte se na platformě Yammer a sledujte #ET2020VET na Twitteru.

Tato pracovní skupina se zabývá způsoby, jak v co nejvyšší míře poskytovat vysoce kvalitní vysokoškolské vzdělávání a jak připravit absolventy na měnící se podmínky na trhu práce i ve společnosti obecně. Zároveň má za cíl zasadit se o zvýšení kapacit Evropy v oblasti inovací a přispívat k udržitelnému růstu a rozvoji inkluzivní společnosti. 

Pracovní skupina sleduje priority stanovené v obnoveném program EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání a ve sdělení o posílení evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury.
Prioritní oblasti této skupiny jsou tyto: 

Pracovní skupina se zabývá možnostmi rozvoje moderních systémů vzdělávání dospělých, které podporují kontinuální zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci dospělých, jež jsou nezbytné k zajištění bezproblémového fungování pracovního trhu v dnešní společnosti. Prioritní oblasti této skupiny jsou tyto: 

 • Podpora snahy dospělých o rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace 
 • Podpora rozvoje kultury kontinuálního učení na pracovišti (v soukromém i veřejném sektoru)

Další informací naleznete na elektronické platformě pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE.

Tato pracovní skupina projednává politická řešení klíčových otázek spadajících do oblasti působnosti Pařížského prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání z roku 2015. Skupina rovněž prosazuje společné hodnoty, a to na základě Doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce

Prioritní oblasti této skupiny jsou tyto:

 • Prosazování společných hodnot a interkulturních kompetencí, včetně výchovy k občanství a digitálního občanství
 • Podpora inkluzivního vzdělávání pro všechny účastníky
 • Prosazování evropské dimenze vzdělávání a odborné přípravy
 • Podpora pracovníků ve vzdělávání při prosazování rozmanitosti a vytváření otevřeného vzdělávacího prostředí

Chcete-li získat další informace, zaregistrujte se na platformě Yammer.

Tato pracovní skupina se zabývá účelným a inovativním využíváním digitálních technologií ve vzdělávání a odborné přípravě a rozvojem digitálních kompetencí. Zkoumá způsoby, jak mohou vzdělávací systémy nejlépe reagovat na změny ve společnosti a na trhu práce tím, že provedou digitální transformaci, budou prosazovat osvědčené postupy a společnou formulaci politik v této oblasti. 

V souladu s akčním plánem digitálního vzdělávání jsou hlavními prioritními oblastmi této skupiny tyto:

 • Lepší využívání digitálních technologií ve výuce, při učení i hodnocení
 • Rozvoj příslušných digitálních kompetencí a dovedností
 • Zkvalitnění vzdělávání lepší analýzou dat a prognostikou:

pracovní skupina zaměřuje svou činnost na tato klíčová témata:

 • Sledování a měření dopadu
 • Vzdělávání učitelů, praxe a učení studentů
 • Hodnocení a uznávání výsledků
 • Paradigma a udržitelná změna
 • Digitální vzdělávání podporující celoživotní učení
 • Partnerství (soukromý, terciární sektor) a spolupráce