Работни групи по рамката „Образование и обучение 2020“

Целта на работните групи е да се помогне на държавите членки да отговорят на основните предизвикателства пред техните системи за образование и обучение, както и да спазват общи приоритети, договорени на европейско равнище.

Какво представляват работните групи?

Работните групи са създадени в рамките на процеса на политическо сътрудничество в ЕС в областта на образованието и обучението, който подкрепя общите цели на политиката. 

Групите подкрепят създаването на политики на национално и европейско равнище и предоставят форум за обмен на опит и добри практики за начините, по които може да се реагира на основните предизвикателства пред системите за образование и обучение. 

Членовете на работните групи са правителствени служители, определени от държавите от ЕС и другите участващи държави. В групите се назначават и известен брой представители на организации на заинтересовани страни и социални партньори. 

Седемте работни групи бяха създадени през юли 2018 г. и ще продължат да работят до изтичането на мандата им през юни 2020 г. 

Работата на групите е организирана около следните теми: Образование и грижи в ранна детска възраст; Училища; Професионално образование и обучение; Висше образование; Учене за възрастни; Общи ценности и приобщаващо образование; и Цифрово образование: учене, преподаване и оценяване. 

За да видите докладите от заседанията, моля, проверете Регистъра на експертните групи към Европейската комисия. За допълнителна информация за работните групи, моля, регистрирайте се на платформата Yammer.

Тази работна група обсъжда начини за създаване на системи за висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст в Европа. Нейната работа се основава на резултатите, постигнати от предишната работна група (2012—2014 г.), която разработи европейската рамка за качество за този сектор. Основните приоритетни области на тази група са:

 • Професионализация на персонала като основен елемент на създаването на привлекателна, устойчива и изискваща наличие на компетентност професия. Тази част от работата е насочена към първоначалното и продължаващото професионално развитие, възможностите за професионално развитие, разнообразяването на персонала (например вземане на мерки във връзка с неравнопоставеността между половете, осигуряване на многообразие по отношение на етническия произход), както и към условията на труд.
 • Социално приобщаване, насочено към насърчаване на широко участие в образованието и грижите в ранна детска възраст, чиято цел е намаляване на недостига на умения при децата от различен произход (включително децата със специални потребности), подобряване на социалното сближаване и подкрепа за ранното езиково обучение на децата на новопристигнали мигранти или децата от малцинствени групи.

Работната група ще обсъди и начини за измерване на качеството на различните равнища на системите за образование и грижи в ранна детска възраст.

За повече информация относно работата на Комисията в тази област, моля, вижте страницата за образование и грижи в ранна детска възраст.

Тази работна група обсъжда управлението на системите за училищно образование с цел да се осигури висококачествено и приобщаващо образование в европейското пространство за образование. В момента нейните целеви области са: 

 • Осигуряване на качеството: как системата за училищно образование може да подкрепи развитието на широки компетентности на младите хора и да стимулира общоучилищен подход, основан на ангажирането на всички участници в училищния живот.
 • Професионално развитие на учителите и директорите: как да се осигурява и подпомага привлекателно и устойчиво професионално развитие, по-специално във връзка с оценяването на персонала, необходимите компетентности, професионалното развитие и лидерските способности.

С основните политически послания на предишната работна група за училищата (2016—2018 г.) можете да се запознаете в доклада на Комисията „Европейски идеи за по-добро обучение: управление на системите за училищно образование

За повече информация относно работата на Комисията в тази област, моля, вижте страниците за политиката за училищно образование.

За да видите последните новини, публикации и видеоматериали от Европа, възможностите за обучение по Еразъм+ и курсовете за професионално развитие в академията за учители, моля, посетете портала за училищно образование.

В тази работна група се обсъждат ролята и потенциалът на иновациите, като се обръща особено внимание на цифровизацията с цел създаване на по-гъвкави, устойчиви и висококачествени системи за професионално образование и обучение (ПОО). Това включва разглеждане на иновациите и цифровизацията в рамките на ПОО и неговата връзка с други области, като се отчита и въздействието върху ПОО на по-общите тенденции в областта на иновациите и цифровизацията в икономиките и на трудовите пазари (например Индустрия 4.0, автоматизация, изкуствен интелект). 

Крайната цел е да се подобрят пригодността за заетост и личностното развитие на младите учащи и хората в трудоспособна възраст в рамките на ПОО, да се допринесе за конкурентоспособността на дружествата, както и за устойчивия растеж и социалното сближаване. 

Основните приоритетни области на тази група са: 

 • Утвърждаване на новаторски стилове на преподаване за преподаватели и обучаващи
 • Укрепване на ключовите компетентности чрез адаптиране на учебните програми и/или програми за обучение и разпоредби, които са съобразени с бързо променящите се трудови пазари
 • Създаване на нова учебна среда и организационно развитие в институциите за обучение и дружествата
 • Гарантиране на използването на съвременни технологии за обучение в ПОО и висшето ПОО
 • Стимулиране на проактивни и гъвкави системи за ПОО, подкрепящи стратегии за специализация и сътрудничество чрез промишлени клъстери
 • Стимулиране на качество и високи постижения в ПОО
 • Засилване на управлението и финансирането чрез подялба на разходите и инвестиции в инфраструктура
 • Подкрепа за учебната мобилност в рамките на ПОО, кариери без граници и интернационализиране на ПОО

За повече информация, моля, регистрирайте се на платформата Yammer и следвайте #ET2020VET в Twitter.

В тази работна група се обсъжда как да се оптимизира предоставянето на качествено висше образование и как да се подготвят висшистите за променящите се трудови пазари и общества. Друга нейна цел е да се повиши капацитетът на Европа за иновации и да се допринесе за устойчив растеж и приобщаващи общества. 

Работната група следва приоритетите, определени в Нов тласък за висшето образование в ЕС, и в съобщението „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“.
Основните приоритетни области на тази група са: 

В тази работна група се обсъждат вариантите на политика за развитие на съвременни системи за учене за възрастни, които подкрепят непрестанното повишаване на квалификацията и преквалификацията, необходими за успех на съвременния трудов пазар и в обществото. Основните приоритетни области на тази група са: 

 • насърчаване на хората да се включат в повишаване на квалификацията или преквалификация 
 • подкрепа за развитието на култура на непрекъснато учене на работното място (в държавния и частния сектор)

За повече информация, моля, посетете Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE).

В тази работна група се обсъждат политическите решения по ключови въпроси, попадащи в обхвата на Парижката декларация от 2015 г. относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация. Групата също така насърчава общи ценности, по-специално в светлината на Препоръката на Съвета относно утвърждаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването

Основните приоритетни области на тази група са:

 • Насърчаване на общи ценности и междукултурни компетентности, включително гражданско образование и цифрово гражданство
 • Подкрепа за приобщаващо образование за всички учащи
 • Насърчаване на европейско измерение на образованието и обучението
 • Подпомагане на персонала от сферата на образованието в насърчаването на многообразие и създаването на отворена за учене среда

За повече информация, моля, регистрирайте се на платформата Yammer.

В тази работна група се обсъждат целенасоченото и новаторско използване на цифрови технологии в образованието и обучението и развитието на умения в областта на ИКТ. Тя търси оптимални отговори от страна на образователните системи на промените в обществото и на трудовия пазар, свързани с цифровата трансформация, насърчава добрите практики и съвместното разработване на политически решения. 

В съответствие с плана за действие в областта на цифровото образование, нейните основни приоритетни области са:

 • По-добро използване на цифровите технологии за преподаване, учене и оценяване
 • Развитие на необходимите компетентности и умения в областта на цифровите технологии
 • Подобряване на образованието чрез по-добри анализи на данни и прогнозиране

Следните теми са основни в работата на групата:

 • Мониторинг и измерване на въздействието
 • Обучение на преподавателите, практика и обучение на учениците
 • Оценяване и признаване
 • Парадигма и устойчива промяна
 • Цифрово образование в подкрепа на ученето през целия живот
 • Партньорства (частни, трети сектор) и сътрудничество