Utbildningssamarbete i Europa – Utbildning 2020

Den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (”Utbildning 2020”) hjälper EU-länderna att utbyta bästa praxis och lära av varandra.

EU:s strategiska ram för europeiskt utbildningssamarbete (”Utbildning 2020”) ska hjälpa EU-länderna att samarbeta om bästa praxis och att dela och sprida kunskap. Målet är att främja utbildningspolitiska reformer på nationell nivå. 

Samarbetet bygger på en strategi om livslångt lärande och gäller därför utbildningsresultat från förskola till högre utbildning och vuxenutbildning och alla former av lärande: formellt, icke-formellt och informellt lärande.

Utbildning 2020 har följande fyra gemensamma mål för alla EU-länder:

Utbildning 2020 ska dessutom bidra till att följande riktvärden nås i EU till 2020:

Ett flertal verktyg och instrument används för samarbetet:

  • Arbetsgrupper som består av experter från EU-länderna och intressenter.
  • Aktiviteter för ömsesidigt lärande där ett medlemsland visar upp bästa praxis i sitt land eller bjuder in andra länder för att diskutera en viss fråga.
  • Inbördes utvärderingar där en grupp länder ger råd till ett land om ett specifikt nationellt problem.
  • Inbördes rådgivning där erfarna kollegor från några få nationella myndigheter på ett medlemslands begäran ger råd om hur man utformar eller genomför en strategi som svar på ett specifikt nationellt problem.
  • Utbildningsöversikten följer medlemsländernas årliga framsteg när det gäller att nå målen och riktvärdena för Utbildning 2020. Analysen ingår också i den bredare utvärderingen av medlemsländernas sociala och ekonomiska resultat inom den europeiska planeringsterminen.
  • Gemensamma referensverktyg och strategier har tagits fram bland annat av arbetsgrupperna och tack vare ömsesidigt lärande.
  • Samråd och samarbeten med intressenter, t.ex. civilsamhället, näringslivet och arbetsmarknadens parter, genomförs exempelvis inom det europeiska toppmötet om utbildning och utbildnings- och ungdomsforumet.
  • Insatser till stöd för utbildning och innovativa projekt finansieras via programmet Erasmus+.