Evropsko sodelovanje v politiki (okvir ET 2020)

Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) je forum, ki državam članicam omogoča, da sodelujejo pri vzpostavljanju najboljših praks.

Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) je forum, ki državam članicam omogoča, da sodelujejo pri vzpostavljanju najboljših praks. Forum omogoča zbiranje in razširjanje znanja, njegov namen pa je spodbujati nacionalne reforme na področju izobraževanja. 

Okvir temelji na pristopu vseživljenjskega učenja. Zato obravnava rezultate od predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih ter je zasnovan tako, da zajema učenje v vseh kontekstih: formalno, neformalno in priložnostno.

ET 2020 si prizadeva za uresničitev naslednjih štirih skupnih ciljev EU:

ET 2020 podpira tudi doseganje naslednjih referenčnih meril na evropski ravni do leta 2020:

 • vsaj 95 % otrok naj bi bilo vključenih v predšolsko vzgojo;
 • delež petnajstletnikov, ki dosegajo slabe rezultate v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti, naj bi se zmanjšal na manj kot 15 %;
 • delež mladih v starostni skupini 18 do 24 let, ki niso končali šolanja (osipniki), naj bi se zmanjšal na manj kot 10 %;
 • najmanj 40 % prebivalcev v starostni skupini 30 do 34 let naj bi imelo visokošolsko izobrazbo,
 • najmanj 15 % odraslih naj bi bilo vključenih v učenje
 • najmanj 20 % visokošolskih diplomantov in 6 % mladih v starostni skupini 18 do 34 let s poklicno izobrazbo naj bi del študija ali usposabljanja opravilo v tujini
 • na najmanj 82 % naj bi se povečal delež zaposlenih v starostni skupini 20 do 34 let, ki imajo najmanj sekundarno izobrazbo in so šolanje končali 1–3 leta pred zaposlitvijo

Okvir se izvaja z različnimi orodji in instrumenti:

 • Delovne skupine strokovnjakov, ki jih imenujejo države članice in drugi pomembni deležniki.
 • Dejavnosti medsebojnega učenja, ki jih država članica gosti, da bi prikazala obstoječo dobro prakso na nacionalni ravni ali proučila določeno vprašanje z drugimi državami članicami.
 • Strokovni pregledi zajemajo države članice, ki drugi državi članici zagotavljajo smernice glede posebnega nacionalnega izziva.
 • Medsebojno svetovanje, pri katerem sodelujejo predstavniki omejenega števila nacionalnih uprav, ki na prošnjo države članice tej svetujejo pri oblikovanju ali izvajanju politike kot odziv na poseben izziv, s katerim se sooča.
 • Pregled izobraževanja in usposabljanja vsako leto spremlja napredek držav članic pri doseganju ciljev in referenčnih meril ET 2020. Ta analiza prispeva k oceni širšega socialno-ekonomskega napredka držav članic v okviru evropskega semestra.
 • Skupna referenčna orodja in pristopi so bili med drugim oblikovani na podlagi rezultatov dela delovnih skupin ali v okviru dejavnosti medsebojnega učenja.
 • Dejavnosti posvetovanja in sodelovanja z deležniki, vključno s civilno družbo, poslovnimi organizacijami in organizacijami socialnih partnerjev, kot sta evropski vrh o izobraževanju ter Forum o izobraževanju, usposabljanju in mladih.
 • Finančna podpora programa Erasmus + za dejavnosti podpore politikam in inovativne projekte