Evropsko sodelovanje v politiki (okvir ET 2020)

Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) je forum, ki državam članicam omogoča izmenjavo dobrih praks in vzajemno učenje.

Okvir ET 2020 omogoča oblikovanje dobrih praks na področju izobraževalne politike, zbiranje in razširjanje znanja ter spodbujanje reform izobraževalne politike na nacionalni in regionalni ravni.

Okvir temelji na pristopu vseživljenjskega učenja. Zato obravnava rezultate od predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih ter je zasnovan tako, da zajema učenje v vseh kontekstih: formalno, neformalno in priložnostno.

ET 2020 si prizadeva za uresničitev naslednjih štirih skupnih ciljev EU:

Prav tako podpira doseganje naslednjih referenčnih meril na evropski ravni do leta 2020:

 • vsaj 95 % otrok naj bi bilo vključenih v predšolsko vzgojo
 • delež petnajstletnikov, ki dosegajo slabe rezultate na področju branja, matematike in naravoslovja, naj bi se zmanjšal na manj kot 15 %
 • delež mladih v starostni skupini 18 do 24 let, ki niso končali šolanja (osipniki), naj bi se zmanjšal na manj kot 10 %
 • najmanj 40 % prebivalcev v starostni skupini 30 do 34 let naj bi imelo visokošolsko izobrazbo
 • najmanj 15 % odraslih naj bi bilo vključenih v učenje
 • najmanj 20 % visokošolskih diplomantov in 6 % mladih v starostni skupini 18 do 34 let s poklicno izobrazbo naj bi del študija ali usposabljanja opravilo v tujini
 • delež zaposlenih v starostni skupini 20 do 34 let, ki imajo najmanj višjo sekundarno izobrazbo in so šolanje končali 1–3 leta pred zaposlitvijo, naj bi se povečal na najmanj 82 %

Okvir se izvaja z različnimi orodji in instrumenti, ki zajemajo:

 • delovne skupine strokovnjakov, ki jih imenujejo države članice in drugi pomembni deležniki
 • dejavnosti medsebojnega učenja, ki jih država članica gosti, da bi prikazala obstoječo dobro prakso na nacionalni ravni ali proučila določeno vprašanje z drugimi državami članicami
 • strokovne preglede, v okviru katerih skupina držav članic drugi državi članici zagotavlja smernice glede posebnega nacionalnega izziva
 • medsebojno svetovanje, pri katerem sodelujejo izkušeni predstavniki omejenega števila nacionalnih uprav, ki na prošnjo države članice tej državi svetujejo pri oblikovanju ali izvajanju politike kot odziv na poseben nacionalni izziv
 • letni pregled izobraževanja in usposabljanja, ki vsako leto spremlja napredek držav članic pri doseganju ciljev in referenčnih meril ET 2020; ta analiza prispeva k oceni širšega socialno-ekonomskega napredka držav članic v okviru evropskega semestra
 • skupna referenčna orodja in pristopi, ki so bili med drugim oblikovani na podlagi rezultatov dela delovnih skupin ali v okviru dejavnosti medsebojnega učenja
 • dejavnosti posvetovanja in sodelovanja z deležniki, vključno s civilno družbo, poslovnimi organizacijami in organizacijami socialnih partnerjev, kot sta evropski vrh o izobraževanju ter forum o izobraževanju, usposabljanju in mladih
 • finančna podpora programa Erasmus + za dejavnosti podpore politikam in inovativne projekte