Il-Qafas ta’ Kooperazzjoni Politika Ewropea (ET2020)

Il-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020) huwa forum li jippermetti lill-Istati Membri jiskambjaw l-aħjar prattiki u jitgħallmu minn xulxin.

Il-qafas ET 2020 jipprovdi opportunitajiet biex jinbnew l-aħjar prattiki fil-politika tal-edukazzjoni, jinġabar u jinxtered l-għarfien, u jiġu avvanzati r-riformi tal-politika edukattiva fil-livelli nazzjonali u reġjonali.

Il-qafas huwa bbażat fuq approċċ tat-tagħlim tul il-ħajja. Għalhekk, hu jindirizza r-riżultati minn kmieni fit-tfulija sal-edukazzjoni vokazzjonali u għolja għall-adulti, u huwa mfassal biex ikopri t-tagħlim fil-kuntesti kollha: formali, mhux formali u informali.

L-ET 2020 isegwi l-erba’ għanijiet komuni tal-UE li ġejjin:

Jappoġġja wkoll il-kisba tal-parametri referenzjarji li ġejjin fil-livell Ewropew sal-2020:

Il-qafas jiġi implimentat permezz ta’ varjetà ta’ għodod u strumenti, inklużi:

  • Gruppi ta’ Ħidma, magħmulin minn esperti maħturin mill-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati ewlenin.
  • Attivitajiet ta’ Tagħlim bejn il-Pari (PLAs), ospitati minn Stat Membru biex jintwerew prattiki eżistenti tajbin fil-livell nazzjonali jew biex jesploraw kwistjoni partikolari ma’ Stati Membri oħra
  • Evalwazzjonijiet Bejn il-Pari jinvolvu grupp ta’ Stati Membri li jipprovdu gwida lil Stat Membru ieħor dwar sfida nazzjonali speċifika
  • L-għoti ta’ konsulenza bejn il-pari jgħaqqad flimkien pari bl-esperjenza minn għadd żgħir ta’ amministrazzjonijiet nazzjonali biex jipprovdu parir (fuq talba ta’ Stat Membru) fit-tfassil jew l-implimentazzjoni ta’ politika bħala tweġiba għal sfida nazzjonali speċifika
  • Il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ annwali jirrapporta l-progress tal-Istati Membri lejn l-ilħiq tal-objettivi u l-parametri referenzjarji tal-ET 2020. Din l-analiżi talimenta l-valutazzjoni ta’ progress soċjoekonomiku usa’ mill-Istati Membri fi ħdan il-qafas tas-Semestru Ewropew.
  • Ġew prodotti għodod u approċċi ta’ referenza komuni bħala riżultat tax-xogħol imwettaq mill-Gruppi ta’ Ħidma, jew bħala parti minn attivitajiet ta’ tagħlim reċiproku.
  • Attivitajiet ta’ konsultazzjoni u kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, inkluża s-soċjetà ċivili u n-negozji u l-organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali, bħal pereżempju s-Summit Ewropew dwar l-Edukazzjoni u l-Forum dwar l-Edukazzjoni, it-Taħriġ u ż-Żgħażagħ.
  • Il-finanzjament għall-attivitajiet ta’ appoġġ ta’ politika u proġetti innovattivi permezz tal-programm Erasmus+