Eiropas politiskā sadarbība (sistēma “Izglītība un apmācība 2020”)

Stratēģiskā sistēma Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā “Izglītība un apmācība 2020” ir struktūra, kas ļauj dalībvalstīm sadarboties un apmainīties ar paraugpraksi.

Sistēma “Izglītība un apmācība 2020” piedāvā iespējas ieviest labu praksi izglītības jomā, apkopot un izplatīt zināšanas, kā arī veicināt izglītības politikas reformas valstu un reģionu līmenī.

Šīs sistēmas pamatā ir mūžizglītības pieeja. Līdz ar to tā ir vērsta uz rezultātiem, kas gūti pirmsskolas vecuma bērnu apmācībā, pieaugušo apmācībā, profesionālajā un augstākajā izglītībā, un izveidotā tā, lai aptvertu formālo, neformālo un ikdienējo mācīšanos.

Sistēma “Izglītība un apmācība 2020” tiecas sasniegt četrus kopējos ES mērķus:

Šī sistēma arī atbalsta šādu etalonrādītāju sasniegšanu Eiropas līmenī līdz 2020. gadam:

Sistēmas īstenošanā izmantota virkne rīku un instrumentu, tostarp šādi:

  • darba grupas, ko veido dalībvalstu izraudzīti eksperti un galvenās ieinteresētās personas,
  • savstarpējās mācīšanās pasākumi (PLAs), ko organizē kāda dalībvalsts, lai iepazīstinātu ar valsts līmenī ieviesto labo praksi vai izanalizētu kādu konkrētu situāciju kopā ar citām dalībvalstīm,
  • salīdzinošā izvērtēšana, ko veicot, dalībvalstu grupa citai dalībvalstij sniedz norādījumus konkrētā valsts mēroga jautājumā,
  • partneru konsultācijas aptver pieredzējušus partnerus no neliela skaita nacionālām administrācijām, kuri pēc kādas dalībvalsts lūguma sniedz padomus par politikas veidošanu vai īstenošanu saistībā ar konkrētu valsts mēroga jautājumu,
  • ikgadējais izglītības un apmācības pārskats ļauj uzraudzīt dalībvalstu progresu, kas panākts, īstenojot mērķus un etalonrādītājus, kas noteikti sistēmā “Izglītība un apmācība 2020”. Šī analīze palīdz plašāk novērtēt sociālekonomisko progresu, ko dalībvalstis panākušas Eiropas pusgada ietvaros,
  • kopīgi atsauces rīki un pieejas, kas izstrādātas darba grupu paveiktā darba rezultātā vai savstarpējās mācīšanās pasākumos,
  • sadarbības un konsultāciju darbības ar ieinteresētajām personām, tostarp pilsonisko sabiedrību, uzņēmumiem un sociālajiem partneriem, tādas kā, Eiropas Izglītības samits un Izglītības, apmācību un jaunatnes forums,
  • politikas atbalsta darbību un novatorisku projektu finansējums, ko piešķir no programmas “Erasmus+”.