Eiropas sadarbība izglītības un apmācības jomā (sistēma ET2020)

Stratēģiskā sistēma Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) ir forums, kurā dalībvalstis var apmainīties ar paraugpraksi un mācīties viena no otras.

Stratēģiskā sistēma Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) darbojas kā forums, kurā dalībvalstis var sadarboties paraugprakses veidošanā. Forums sniedz iespējas apkopot un izplatīt zināšanas, kā arī virzīt izglītības politikas reformas valsts līmenī. 

Šīs sistēmas pamatā ir mūžizglītības pieeja. Tajā ņemti vērā rezultāti, kas gūti no agrīnas pirmsskolas līdz pieaugušo profesionālajai un augstākajai izglītībai, aptverot visus izglītības līmeņus: formālo, neformālo un ikdienējo mācīšanos.

ET 2020 tiecas sasniegt četrus kopējos ES mērķus:

ET 2020 arī atbalsta šādu etalonrādītāju sasniegšanu līdz 2020. gadam Eiropas līmenī:

Sistēmas īstenošanā izmantota virkne rīku un instrumentu, tostarp šādi:

  • darba grupas, ko veido dalībvalstu izraudzīti eksperti un galvenās ieinteresētās personas,
  • savstarpējās mācīšanās pasākumi (PLAs), ko organizē dalībvalstis, lai iepazīstinātu ar valsts līmenī ieviesto labo praksi vai kopā ar citām dalībvalstīm izanalizētu kādu konkrētu situāciju,
  • salīdzinošā izvērtēšana, ko veicot, dalībvalstu grupa citai dalībvalstij sniedz norādījumus konkrētā valsts mēroga jautājumā,
  • līdzbiedru konsultācijas apvieno pieredzējušus līdzbiedrus no dažām valsts struktūrām, kuri pēc kādas dalībvalsts lūguma sniedz konsultācijas par politikas veidošanu vai īstenošanu saistībā ar konkrētu valsts mēroga jautājumu,
  • izglītības un apmācības pārskats ļauj katru gadu uzraudzīt dalībvalstu panākto progresu ET 2020 mērķu un etalonrādītāju sasniegšanā. Izanalizētā informācija tiek izmantota plašāka sociālekonomiskā progresa izvērtējumā, ko dalībvalstis veic saistībā ar Eiropas pusgadu,
  • kopīgi atsauces rīki un pieejas, kas izstrādātas cita starpā darba grupu paveiktā darba rezultātā vai savstarpējās mācīšanās pasākumos,
  • apspriešanās un sadarbība ar ieinteresētajām personām, tostarp pilsonisko sabiedrību, kā arī ar uzņēmumiem un sociālo partneru organizācijām, piemēram, Eiropas Izglītības samitā un Izglītības, apmācību un jaunatnes forumā,
  • finansējums politikas atbalsta pasākumiem un novatoriskiem projektiem, ko piešķir programmā “Erasmus+”.