Europos politinis bendradarbiavimas (programa „ET 2020“)

Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginė programa („ET 2020“) – tai forumas, suteikiantis valstybėms narėms galimybę skleisti gerąją patirtį ir mokytis vienoms iš kitų.

Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginė programa („ET 2020“) – tai forumas, suteikiantis valstybėms narėms galimybę bendradarbiauti plėtojant gerąją patirtį. Ji suteikia galimybių kaupti ir skleisti žinias, ja siekiama skatinti nacionalinio lygmens švietimo politikos reformas. 

Programa grindžiama mokymosi visą gyvenimą principu. Todėl ja siekiama rezultatų tiek ikimokyklinio ugdymo, tiek suaugusiųjų profesinio mokymo ir aukštojo mokslo srityse, ir ji parengta taip, kad apimtų įvairų mokymąsi: formalųjį, neformalųjį ir savaiminį.

Programa „ET 2020“ siekiama šių keturių bendrųjų ES tikslų:

Be to, programa „ET 2020“ padedama užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų pasiekti šie Europos lygmens lyginamieji standartai:

Programa įgyvendinama įvairiomis priemonėmis. Tai:

  • iš valstybių narių ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų paskirtų ekspertų sudarytos darbo grupės,
  • valstybės narės vadovaujama tarpusavio mokymosi veikla, per kurią skleidžiama informacija apie nacionalinio lygmens gerąją patirtį arba kartu su kitomis valstybėmis narėmis nagrinėjamas koks nors konkretus klausimas;
  • tarpusavio vertinimas, per kurį valstybių narių grupė teikia patarimų kitai valstybei narei, kaip spręsti konkrečią jai kylančią problemą;
  • tarpusavio konsultacijos, kuriose dalyvauja patyrę kolegos iš nedidelio skaičiaus nacionalinių administravimo įstaigų. Jie valstybės narės prašymu teikia jai patarimų, kaip rengti arba įgyvendinti politiką, kuria būtų sprendžiama konkreti tos šalies problema;
  • Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis, kuriuo naudojantis kasmet stebima valstybių narių pažanga siekiant programos „ET 2020“ tikslų ir lyginamųjų standartų. Šios analizės rezultatais naudojamasi rengiant valstybių narių daromos pažangos platesnėje socialinėje ir ekonominėje srityje vertinimą per Europos semestrą;
  • bendros orientacinės priemonės ir metodai, kurios yra, be kita ko, darbo grupių veiklos rezultatas arba tarpusavio mokymosi veiklos dalis;
  • konsultacijos ir bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinę visuomenę, verslo ir socialinių partnerių organizacijas. Pavyzdžiai: Europos aukščiausiojo lygio susitikimas švietimo klausimams spręsti, Švietimo, mokymo ir jaunimo forumas;
  • politikos rėmimo veiklos ir novatoriškų projektų finansavimas pagal programą „Erasmus+“.