Comhar Beartais Eorpach (Creat ET2020)

Is é atá sa Chreat Straitéiseach le haghaidh Comhar Eorpach san Oideachas agus san Oiliúint (ET 2020) fóram a thugann caoi do na Ballstáit ar dhea-chleachtais a mhalartú agus foghlaim óna chéile.

Cuireann an creat ET 2020 deiseanna ar fáil chun dea-chleachtais a chruthú i réimse an bheartais oideachais, eolas a bhailiú agus a scaipeadh, agus féachann sé le hathchóirithe beartais oideachais a chur chun cinn ar an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach.

Tá an creat bunaithe ar an gcur chuige um fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Tugann sé aghaidh, dá bhrí sin, ar thorthaí ón luathóige go dtí an gairmoideachas agus an t-ardoideachas d’aosaigh, agus is é is aidhm dó freastal ar an bhfoghlaim i ngach comhthéacs: foirmiúil, seachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil.

Faoi ET 2020 tugtar aghaidh ar na ceithre chuspóir choiteanna seo atá ag an Aontas:

Tacaíonn sé freisin leis na tagarmharcanna seo a leanas a ghnóthú ar an leibhéal Eorpach faoi 2020:

 • Ba cheart 95%, ar a laghad, de leanaí a bheith páirteach in oideachas luathóige
 • ba cheart níos lú ná 15% de leanaí atá 15 bliana d'aois a bheith ar easpa scileanna léitheoireachta, matamaitice nó eolaíochta
 • ba cheart ráta na luathfhágála oideachais agus oiliúna i gcás daoine idir 18 agus 24 bliana d'aois a bheith faoi bhun 10%
 • ba cheart ardoideachas de chineál éigin a bheith ar 40%, ar a laghad, de dhaoine idir 30 agus 34 bliana d'aois
 • ba cheart 15%, ar a laghad, de dhaoine fásta a bheith páirteach san fhoghlaim
 • ba cheart tréimhse éigin a bheith caite ag staidéar nó i mbun oiliúna i dtír eile ag 20% ar a laghad de chéimithe ardoideachais agus 6% ar a laghad de dhaoine idir 18 agus 34 bliana d'aois a bhfuil cáilíocht ghairme tosaigh acu
 • na céimithe sin idir 20 agus 34 bliana d'aois a chríochnaigh a gcuid meánoideachais shinsearaigh, ar a laghad, agus a d'fhág an córas oideachais idir 1 agus 3 bliana ó shin, ba cheart ar a laghad 82% díobh sin a bheith fostaithe

Cuirtear an creat chun feidhme trí réimse uirlisí agus ionstraimí, mar shampla:

 • Meithleacha, ina bhfuil saineolaithe ar ainmnigh na Ballstáit agus na príomhpháirtithe leasmhara iad
 • Gníomhaíochtaí Piarfhoghlama (PLAanna), a reáchtálann Ballstát chun dea-chleachtais atá ann cheana féin ar an leibhéal náisiúnta a chur i láthair nó chun saincheist ar leith a fhiosrú i gcomhar le Ballstáit eile
 • Athbhreithnithe Piaraí, ina gcuireann grúpa Ballstát comhairle ar Bhallstát eile maidir le dúshlán náisiúnta sonrach
 • Is é a tharlaíonn i gcomhairleoireacht piaraí go dtugtar le chéile piaraí oilte as líon beag córas riaracháin náisiúnta chun comhairle a chur ar fáil (arna iarraidh sin do Bhallstát) maidir le beartas a cheapadh nó a chur chun feidhme mar fhreagairt ar dhúshlán náisiúnta sonrach
 • San Fhaireachán bliantúil ar Oideachas agus Oiliúint déantar tuairisciú ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag na Ballstáit maidir le cuspóirí agus tagarmharcanna ET 2020 a bhaint amach. Úsáidtear an anailís sin sa mheastóireacht ar an dul chun cinn socheacnamaíoch níos leithne atá á dhéanamh ag na Ballstáit laistigh de chreat an tSeimeastair Eorpaigh
 • Mar thoradh ar an obair a rinne na Meithleacha, nó an obair a rinneadh mar chuid de ghníomhaíochtaí foghlama frithpháirtí, cuireadh uirlisí agus cineálacha cur chuige tagartha coiteanna ar fáil
 • Gníomhaíochtaí comhairliúcháin agus comhair le páirtithe leasmhara, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta agus eagraíochtaí gnó agus eagraíochtaí comhpháirtíochta sóisialta, amhail an Cruinniú Mullaigh Eorpach faoin Oideachas agus an Fóram Oideachais, Oiliúna agus Óige
 • Maoiniú le haghaidh gníomhaíochtaí tacaíochta do bheartais agus le haghaidh tionscadail nuálacha tríd an gclár Erasmus+