Comhar Beartais Eorpach (Creat ET2020)

Is é atá sa Chreat Straitéiseach le haghaidh Comhar Eorpach san Oideachas agus san Oiliúint (“ET 2020”) fóram a thugann caoi do na Ballstáit ar dhea-chleachtais a mhalartú agus foghlaim óna chéile.

Is é atá sa Chreat Straitéiseach le haghaidh Comhar Eorpach san Oideachas agus san Oiliúint (“ET 2020”) fóram a thugann caoi do na Ballstáit ar dhul i gcomhar le chéile chun dea-chleachtais a chothú. Cruthaíonn an fóram deiseanna chun eolas a bhailiú agus a scaipeadh, agus féachann sé le hathchóirithe beartais oideachais a chur chun cinn ar an leibhéal náisiúnta. 

Tá an creat bunaithe ar an gcur chuige um fhoghlaim ar feadh an tsaoil. Tugann sé aghaidh, dá bhrí sin, ar thorthaí ón luathóige go dtí an gairmoideachas agus an t-ardoideachas d’aosaigh, agus is é is aidhm dó freastal ar an bhfoghlaim i ngach comhthéacs: foirmiúil, seachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil.

Faoi ET 2020 tugtar aghaidh ar na ceithre chuspóir choiteanna seo atá ag an Aontas:

Ina theannta sin, le ET 2020 tacaítear leis na tagarmharcanna seo a leanas a ghnóthú ar an leibhéal Eorpach faoi 2020:

Cuirtear an creat chun feidhme trí réimse uirlisí agus ionstraimí, mar shampla:

  • Meithleacha, ina bhfuil saineolaithe ar ainmnigh na Ballstáit agus na príomhpháirtithe leasmhara iad.
  • Gníomhaíochtaí Piarfhoghlama (PLAanna), a reáchtálann Ballstát chun dea-chleachtais atá ann cheana féin ar an leibhéal náisiúnta a chur i láthair nó chun saincheist ar leith a fhiosrú i gcomhar le Ballstáit eile.
  • Athbhreithnithe Piaraí, ina gcuireann grúpa Ballstát comhairle ar Bhallstát eile maidir le dúshlán náisiúnta sonrach.
  • Is é a tharlaíonn i gcomhairleoireacht piaraí go dtugtar le chéile piaraí oilte as líon beag córas riaracháin náisiúnta chun comhairle a chur ar fáil, arna iarraidh sin do Bhallstát, maidir le beartas a cheapadh nó a chur chun feidhme mar fhreagairt ar dhúshlán náisiúnta sonrach.
  • San Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint déantar faireachán bliantúil ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag na Ballstáit maidir le cuspóirí agus tagarmharcanna ET 2020 a bhaint amach. Úsáidtear an anailís sin sa mheastóireacht ar an dul chun cinn socheacnamaíoch níos leithne atá á dhéanamh ag na Ballstáit laistigh den Seimeastar Eorpach.
  • Mar thoradh ar, inter alia, an obair a rinne na Meithleacha, nó an obair a rinneadh mar chuid de ghníomhaíochtaí foghlama frithpháirtí, cuireadh uirlisí agus cineálacha cur chuige tagartha coiteanna ar fáil.
  • Gníomhaíochtaí comhairliúcháin agus comhair le páirtithe leasmhara, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta agus eagraíochtaí gnó agus eagraíochtaí comhpháirtíochta sóisialta, amhail an Cruinniú Mullaigh Eorpach faoin Oideachas agus an Fóram Oideachais, Oiliúna agus Óige.
  • Maoiniú le haghaidh gníomhaíochtaí tacaíochta do bheartais agus le haghaidh tionscadail nuálacha tríd an gclár Erasmus+.