Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (πλαίσιο «ΕΚ 2020»)

Το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»), είναι ένα φόρουμ που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις.

Το πλαίσιο «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» («ΕΚ 2020») παρέχει ευκαιρίες για την οικοδόμηση βέλτιστων πρακτικών στην εκπαιδευτική πολιτική, για τη συγκέντρωση και διάδοση γνώσεων και για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το πλαίσιο βασίζεται στην προσέγγιση της διά βίου μάθησης. Ως εκ τούτου, εξετάζει τα αποτελέσματα από την προσχολική έως την επαγγελματική και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει κάθε είδους μάθηση: τυπική, μη τυπική και άτυπη.

Το πλαίσιο «ΕΚ 2020» επιδιώκει τους ακόλουθους τέσσερις κοινούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ:

Υποστηρίζει επίσης την επίτευξη των ακόλουθων κριτηρίων αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2020:

Το στρατηγικό πλαίσιο εφαρμόζεται με διάφορα εργαλεία και μέσα, όπως:

  • ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη·
  • δραστηριότητες αλληλοδιδαχής (PLA), που φιλοξενούνται σε ένα κράτος μέλος για να αναδείξουν τις υφιστάμενες ορθές πρακτικές σε εθνικό επίπεδο ή να εξετάσουν ένα συγκεκριμένο θέμα από κοινού με άλλα κράτη μέλη·
  • αξιολογήσεις από ομοτίμους κατά τις οποίες μια ομάδα κρατών μελών παρέχουν καθοδήγηση σε άλλο κράτος μέλος σχετικά με συγκεκριμένη εθνική πρόκληση·
  • παροχή συμβουλών από ομοτίμους χάρη στην οποία συγκεντρώνονται έμπειροι συνάδελφοι από μικρό αριθμό εθνικών διοικήσεων για να παρέχουν συμβουλές, (κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους), κατά τον σχεδιασμό ή την υλοποίηση πολιτικών ως απάντηση σε μια συγκεκριμένη εθνική πρόκληση.
  • η ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών ως προς τους στόχους και τα κριτήρια αναφοράς της EΚ 2020. Η ανάλυση αυτή τροφοδοτεί την αξιολόγηση της ευρύτερης κοινωνικοοικονομικής προόδου από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
  • Τα κοινά εργαλεία αναφοράς και οι κοινές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα του έργου που επιτελούν οι ομάδες εργασίας ή στο πλαίσιο δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης.
  • Δραστηριότητες διαβούλευσης και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, όπως η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Εκπαίδευση και το φόρουμ «Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Νεολαία».
  • Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων στήριξης πολιτικής και καινοτόμων σχεδίων, μέσω του προγράμματος Erasmus +.