Europæisk samarbejde om politikker (ET2020-rammen)

Strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet (ET 2020) er et forum, som giver medlemslandene mulighed for at udveksle god praksis og lære af hinanden.

ET 2020-rammen giver mulighed for at opbygge god praksis inden for uddannelsespolitik, indsamle og udbrede viden og fremme reformer på uddannelsesområdet på nationalt og regionalt plan.

Den bygger på tanken om livslang læring, og derfor vedrører den alle uddannelsestrin lige fra førskoleundervisning til voksenuddannelse og videregående uddannelse og omfatter læring i både formelle, ikke-formelle og uformelle sammenhænge.

ET 2020 har følgende fire fælles EU-målsætninger:

ET 2020 støtter også arbejdet med at nå følgende mål på europæisk plan inden 2020:

ET 2020 bliver realiseret ved hjælp af en række værktøjer og instrumenter, bl.a.:

  • Arbejdsgrupper bestående af eksperter udpeget af medlemslandene og de vigtigste interessenter.
  • Peerlæringsaktiviteter arrangeret af et medlemsland for at fremvise god praksis på nationalt plan eller for at undersøge et særligt problem sammen med andre medlemslande.
  • Peerevalueringer, hvor en gruppe af medlemslande rådgiver et andet medlemsland om en bestemt national udfordring.
  • Peerrådgivning, hvor erfarne kolleger fra et lille antal nationale myndigheder samles for efter anmodning fra et medlemsland at rådgive det i, hvordan det skal udforme eller gennemføre en politik for at løse en bestemt national udfordring.
  • Rapporten om uddannelsesovervågning, som hvert år beskriver medlemslandenes fremskridt i retning af ET 2020's målsætninger og benchmarks. Denne analyse indgår i evalueringen af medlemslandenes generelle socioøkonomiske fremskridt i forbindelse med det europæiske semester.
  • Fælles referenceværktøjer og metoder, der er opstået som resultat af arbejdet i arbejdsgrupperne eller fælles læringsaktiviteter.
  • Hørings- og samarbejdsaktiviteter med interessenter som civilsamfundsorganisationer, erhvervsorganisationer og arbejdsmarkedsorganisationer – f.eks. det europæiske uddannelsestopmøde og Education, Training and Youth Forum.
  • Finansiering af politikstøtteaktiviteter og innovative projekter gennem Erasmus+.