Европейско политическо сътрудничество (рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението „Образование и обучение 2020“)

Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) е форум, който дава възможност на държавите членки да обменят добри практики и да се учат една от друга.

Рамката „Образование и обучение 2020“ предоставя възможности за изграждане на добри практики в областта на образователната политика, за събиране и разпространяване на знания и за реформи на политиките за образование на национално и регионално равнище.

Рамката се основава на подхода за учене през целия живот. Поради това тя е насочена към резултатите от обучението — като се започне от обучението в ранна детска възраст и се стигне до обучението на възрастни, професионалното и висшето образование — и е изготвена така, че да обхваща формалното, неформалното и информалното учене.

В „Образование и обучение 2020“ са определени следните четири общи за целия ЕС цели:

Подкрепя се и постигането на следните целеви показатели на европейско равнище до 2020 г.:

Рамката се прилага чрез различни средства и инструменти, включително:

  • Работни групи, съставени от специалисти, определени от държавите членки, и основни заинтересовани страни.
  • Дейности за партньорско обучение, на които домакин е държава членка, като целта е да се демонстрират съществуващите добри практики на национално равнище или да се проучи определен въпрос с други държави членки.
  • Партньорските оценки включват група държави членки, които предоставят насоки на друга държава членка във връзка с конкретно национално предизвикателство.
  • Партньорските консултации обединяват партньори с опит от малък брой национални администрации, които предоставят съвети по искане на определена държава членка при изготвянето или прилагането на политика в отговор на специфично национално предизвикателство.
  • Чрез ежегодния Обзор на образованието и обучението се докладва за напредъка на държавите членки към постигането на целите и целевите показатели на „Образование и обучение 2020“. Този анализ се включва в оценката на по-общия социално-икономически напредък на държавите членки в рамките на европейския семестър.
  • В резултат от работата, извършена от работните групи или в рамките на дейности за взаимно обучение, са създадени общи референтни средства и подходи.
  • Дейности по консултация и сътрудничество със заинтересовани страни, включително гражданското общество и организации на бизнеса и социалните партньори, като европейската среща на върха по въпросите на образованието и форума за образованието, обучението и младежта.
  • Финансиране за дейности в подкрепа на политиката и новаторски проекти чрез програмата „Еразъм+“.