Европейско политическо сътрудничество (рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението „Образование и обучение 2020“)

Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) е форум, който дава възможност на държавите членки да си сътрудничат при създаването на добри практики и да се учат една от друга.

Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) е форум, който дава възможност на държавите членки да си сътрудничат при създаването на добри практики. Форумът предоставя възможности за събиране и разпространяване на знания и подпомага напредъка на реформите в областта на политиката за образование на национално равнище. 

Рамката се основава на подхода за учене през целия живот. Поради това тя е насочена към резултатите от обучението — като се започне от обучението в ранна детска възраст и се стигне до обучението на възрастни, професионалното и висшето образование, като е изготвена така, че да обхваща ученето във всички видове контекст: формално, неформално и информално.

В „Образование и обучение 2020“ са определени следните четири общи за целия ЕС цели:

„Образование и обучение 2020“ подкрепя и постигането на следните целеви показатели на европейско равнище до 2020 г.:

Рамката се прилага чрез различни средства и инструменти, включително:

  • Работни групи, съставени от специалисти, определени от държавите членки и основни заинтересовани страни.
  • Дейности за партньорско обучение, на които домакин е държава членка, като целта е да се демонстрират съществуващите добри практики на национално равнище или да се проучи определен въпрос с други държави членки.
  • Партньорските оценки включват група държави членки, които предоставят насоки на други държави членки във връзка с конкретни национални предизвикателства.
  • Партньорските консултации обединяват партньори с опит от малък брой национални администрации, които предоставят съвети по искане на определена държава членка при изготвяне или прилагане на политика в отговор на специфично национално предизвикателство.
  • Чрез ежегодния Обзор на образованието и обучението се следи напредъкът на държавите членки към целите и целевите показатели на „Образование и обучение 2020“. Този анализ се включва в оценката на по-общия социално-икономически напредък на държавите членки в рамките на европейския семестър.
  • Общите референтни средства и подходи са създадени, inter alia, в резултат от работата, извършена от работните групи или в рамките на дейности за взаимно обучение.
  • Дейности по консултация и сътрудничество със заинтересовани страни, включително гражданското общество и организации на бизнеса и социалните партньори, като европейската среща на върха по въпросите на образованието и форума за образованието, обучението и младежта.
  • Финансиране за дейности в подкрепа на политиката и новаторски проекти чрез програмата Еразъм+.