Η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση

Η προαγωγή μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας και η καλλιέργεια των επιχειρηματικών ικανοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών οργανισμών είναι βασικοί στόχοι πολιτικής για τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Περί τίνος πρόκειται;

Η επιχειρηματικότητα είναι θεμελιώδης ικανότητα στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης. Συνίσταται στην ικανότητα του ατόμου να αξιοποιεί ευκαιρίες και ιδέες και να τις μετατρέπει σε αξίες για τους άλλους.

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα προετοιμάζει τα άτομα ώστε να είναι υπεύθυνα και να αποκτούν επιχειρηματικές ικανότητες. Περιλαμβάνει ευρύ φάσμα μαθησιακών αποτελεσμάτων και βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών που απαιτούνται για την παραγωγή δημιουργικών ιδεών, την επίτευξη στόχων και τη διαχείριση έργων πολιτιστικής, κοινωνικής ή εμπορικής αξίας.

Η προαγωγή μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας και η καλλιέργεια των επιχειρηματικών ικανοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών οργανισμών είναι βασικοί στόχοι πολιτικής για τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ευκαιρίες για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα παρέχει στους νέους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται στη ζωή και στην εργασία τους. Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει ουσιαστικά αυτή την προτεραιότητα, τόσο για άτομα που σπουδάζουν όσο και για άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης στο εξωτερικό ή σε έργα στρατηγικών συμπράξεων.

Σε επίπεδο ΕΕ, διατίθενται κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να σας βοηθήσουν να ενσωματώσετε την επιχειρηματικότητα στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, ή και εργαλεία στήριξης του επιχειρηματικού δυναμικού του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος, όπως το HEInnovate για την ανώτατη εκπαίδευση.