Podnikatelské kompetence ve vzdělávání

Propagace podnikatelských kompetencí u evropských občanů a organizací a jejich další rozvíjení představuje pro EU i členské země jeden z klíčových cílů politik.

O co jde?

Podnikatelské kompetence patří k základním dovednostem, jež je třeba poskytovat v rámci celoživotního učení. Jedná se o schopnost chopit se nabízených příležitostí či inovativního nápadu a přeměnit je v hodnotu, jež může být ku prospěchu ostatním.

Nabízené vzdělání v této oblasti má studenty připravit na to, aby byli schopni inovativně přemýšlet, převzít zodpovědnost a zrealizovat stanovený cíl. Jde o soubor nejrůznějších dovedností, znalostí a postojů, které jsou potřeba k tomu, aby byl jedinec schopen přicházet s kreativními myšlenkami, dosahovat předsevzatých cílů a úspěšně řídit projekty kulturního, společenského nebo obchodního zaměření.

Propagace podnikatelských kompetencí u evropských občanů a organizací a jejich rozvíjení představuje pro EU i členské země jeden z klíčových cílů politik.

Příležitosti pro školitele a vzdělávací instituce

Vzdělávání v oblasti podnikání má mladým lidem nabídnout možnost rozvíjet takové dovednosti, které uplatní v práci i životě obecně. To je priorita, kterou podporuje i program Erasmus+, a to nejen u lidí, kteří vyjíždějí studijně do zahraničí, ale i u projektů strategického partnerství.

Na úrovni EU existují pokyny, které vám mohou pomoci začlenit podnikání do výuky. K dispozici jsou i nástroje na podporu podnikatelského potenciálu vaší vzdělávací instituce, např. iniciativa HEInnovate pro vysokoškolské vzdělávání.