Utbildning för jobb och tillväxt

Utbildning behövs för att ekonomin och samhället ska utvecklas. Att anpassa kompetensen efter arbetsmarknadens behov är en viktig del i detta.

Vad handlar det om?

Utbildning behövs för att ekonomin och samhället ska utvecklas. Att anpassa kompetensen efter arbetsmarknadens behov är en viktig del i detta. I sin tillväxtstrategi Europa 2020 har EU satt upp som mål för 2020 att minska antalet elever som hoppar av skolan till under 10 procent och öka andelen högskoleutbildade till minst 40 procent.

Varför är det viktigt?

I en alltmer globaliserad och kunskapsbaserad ekonomi behöver EU en välutbildad arbetskraft så att vi kan hävda oss när det gäller produktivitet, kvalitet och innovation.

Undersökningar visar dock att 20 procent av den arbetsföra befolkningen i EU är dåliga på att läsa, skriva och räkna. Dessutom finns redan en växande obalans mellan människors kunskaper och den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta spär på arbetslösheten och begränsar tillväxten. Utbildning kan också stärka människors personliga utveckling och samhällsengagemang och främja jämlikhet, social integration och sammanhållning.

Hur går det till?

EU-länderna ansvarar för sina egna utbildningssystem, men EU kan stödja och komplettera ländernas insatser för att förbättra och modernisera utbildningen.

EU-arbetets mål och verktyg beskrivs i EU:s strategiska ram för utbildningssamarbete Utbildning 2020.

Resultaten följs upp med hjälp av indikatorer och riktmärken inom Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen:

  • EU gör landsanalyser för att hjälpa länderna att utveckla sin utbildningspolitik. Analyserna tar upp europeiska, nationella och regionala utmaningar och ska stödja ömsesidigt lärande och utbyte av bästa praxis, kartlägga investeringsbehov och utvärdera framstegen. EU-länderna får varje år landsspecifika rekommendationer om vilka reformer de bör genomföra.
  • EU håller också många samråd och uppmuntrar samarbete mellan aktörer som utbildningsanordnare, civilsamhället, företag och arbetsmarknadsorganisationer.

Varje år hålls ett forum – Education, Training and Youth Forum – där de som arbetar med utbildnings- och ungdomsfrågor kan utbyta idéer.