Edukacja na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego

Kształcenie i szkolenie mają kluczowe znaczenie zarówno dla postępu gospodarczego, jak i postępu społecznego. Dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy odgrywa w tym zakresie decydującą rolę.

Informacje ogólne

Kształcenie i szkolenie mają kluczowe znaczenie zarówno dla postępu gospodarczego, jak i postępu społecznego. Dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy odgrywa w tym zakresie decydującą rolę. Z tego powodu w ramach strategii „Europa 2020”, opracowanej w odpowiedzi na kryzys gospodarczy, Unia Europejska obrała sobie za cel, aby do 2020 r. ograniczyć odsetek osób przedwcześnie kończących naukę do mniej niż 10 proc. oraz zwiększyć odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie do co najmniej 40 proc.

Dlaczego jest to potrzebne?

W gospodarce, która jest coraz bardziej zglobalizowana i oparta na wiedzy, Europa potrzebuje dobrze wykwalifikowanej siły roboczej, aby zachować konkurencyjność pod względem wydajności, jakości i innowacyjności.

Z ostatnich badań wynika jednak, że 20 proc. osób w wieku produkcyjnym w UE w niskim stopniu opanowało umiejętności pisania, czytania i liczenia. Pogłębia to rozdźwięk między umiejętnościami potencjalnych pracowników a oczekiwaniami rynku pracy. Rozdźwięk ten z kolei przyczynia się do wzrostu bezrobocia i ogranicza wzrost gospodarczy. Kształcenie i szkolenie sprzyjają natomiast rozwojowi jednostki i aktywnej postawie obywatelskiej oraz wspierają równość szans oraz integrację i spójność społeczną.

Jakie są zasady?

Mimo że to państwa członkowskie odpowiadają za swoje systemy kształcenia i szkolenia, Unia Europejska ma do odegrania ważną rolę, polegającą na wspieraniu i uzupełnianiu działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu ulepszenia i unowocześnienia ich systemów edukacji.

Cele, narzędzia i metody współpracy na poziomie UE określono w strategicznych ramach europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020). Obejmują one okres do 2020 r.

Postępy w realizacji celów monitoruje się przy pomocy wskaźników i poziomów odniesienia. W ramach strategii „Europa 2020” i europejskiego semestru:

  • Unia Europejska przygotowuje analizy krajowe, aby pomóc państwom członkowskim w kształtowaniu polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Odnoszą się one do wyzwań na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. Ich celem jest wspieranie wzajemnego uczenia się, wymiana najlepszych praktyk, określanie potrzeb inwestycyjnych i ocena dokonanych postępów. W ramach strategii „Europa 2020” kraje UE otrzymują szczegółowe zalecenia dotyczące priorytetowych reform w danym roku („zalecenia dla poszczególnych krajów”).
  • UE wspiera również liczne konsultacje i współpracę z zainteresowanymi podmiotami, takimi jak instytucje oświatowe oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i organizacji zrzeszających partnerów społecznych.

Odbywające się co rok Europejskie Forum Kształcenia, Szkolenia i Młodzieży jest platformą wymiany poglądów pomiędzy różnymi podmiotami zainteresowanymi kwestiami kształcenia, szkolenia i młodzieży.