Onderwijs voor banen en groei

Onderwijs en opleiding zijn onmisbaar voor de economische en sociale ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat de vaardigheden van de beroepsbevolking op de behoeften van de arbeidsmarkt worden afgestemd.

Waar gaat het om?

Onderwijs en opleiding zijn onmisbaar voor economische en sociale ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat de vaardigheden van de beroepsbevolking op de behoeften van de arbeidsmarkt worden afgestemd. Daarom ook streeft de EU er in het kader van de strategie Europa 2020 naar om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te brengen tot onder de 10% en het aandeel afgestudeerden van het hoger onderwijs op te voeren tot minstens 40% in 2020.

Waarom is dat nodig?

De economie steunt meer en meer op mondialisering en kennis. Daarom heeft Europa behoefte aan een goed opgeleide beroepsbevolking om mee te kunnen op het gebied van productiviteit, kwaliteit en innovatie.

Recentelijk is echter gebleken dat 20% van de bevolking in de werkzame leeftijd niet goed genoeg kan lezen, schrijven en rekenen. Daar komt nog bij dat de vaardigheden van de beroepsbevolking en de behoeften van de arbeidsmarkt uit elkaar groeien. Dit zorgt voor meer werkloosheid en minder groei. Onderwijs en opleiding zijn ook goed voor de persoonlijke ontwikkeling en het actief burgerschap. Daarnaast bevorderen zij kansengelijkheid, sociale inclusie en cohesie.

Hoe werkt het?

Hoewel elke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor zijn eigen onderwijs- en opleidingsstelsel, speelt de EU een ondersteunende en aanvullende rol bij de verbetering en modernisering van het onderwijs.

De doelstellingen, instrumenten en afspraken voor de Europese samenwerking zijn beschreven in het strategisch kader voor Europese samenwerking op het vlak van onderwijs en opleiding, ET 2020 genaamd. Dit loopt tot 2020.

Aan de hand van een aantal indicatoren wordt de vooruitgang gemeten. In het kader van de Europa 2020-strategie en het Europees semester:

  • maakt de EU analyses per land om de lidstaten te helpen hun onderwijs- en opleidingsbeleid uit te stippelen. De bedoeling is problemen op EU-, nationaal en regionaal niveau te ontdekken en aan te geven hoe we van elkaar kunnen leren, goede werkwijzen kunnen uitwisselen, de investeringsbehoeften kunnen bepalen en de vooruitgang kunnen meten. krijgen de lidstaten elk jaar advies over noodzakelijke hervormingen (landspecifieke aanbevelingen).
  • De EU bevordert ook overleg en samenwerking met belanghebbenden zoals onderwijsinstellingen, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de sociale partners.

Het Europees Forum voor onderwijs, opleiding en jeugd is een jaarlijks evenement waarop de partijen die betrokken zijn bij onderwijs, opleiding en jeugd, met elkaar van gedachten wisselen.