L-edukazzjoni għall-impjiegi u t-tkabbir

L-edukazzjoni u t-taħriġ huma kruċjali kemm għall-progress ekonomiku kif ukoll għal dak soċjali. L-allinjament tal-ħiliet mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol għandu rwol ewlieni f’dan.

Dwar xiex?

L-edukazzjoni u t-taħriġ huma kruċjali kemm għall-progress ekonomiku kif ukoll għal dak soċjali. L-allinjament tal-ħiliet mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol għandu rwol ewlieni f’dan. Bl-istess mod, skont l-istrateġija tagħha Ewropa 2020 biex tirrispondi għall-kriżi ekonomika, l-UE stabbilixxiet miri biex iġġib l-għadd ta’ dawk li jitilqu mill-iskola kmieni għal taħt l-10 % u li żżid is-sehem tal-gradwati mill-edukazzjoni terzjarja b’tal-anqas 40% sal-2020.

Għaliex hu meħtieġ?

F’ekonomija dejjem aktar globalizzata u bbażata fuq l-għarfien, l-Ewropa teħtieġ forza tax-xogħol b’livell tajjeb ta’ ħiliet sabiex tikkompeti f’termini ta’ produttività, kwalità, u innovazzjoni.

Madankollu, evidenza reċenti tissuġġerixxi li 20% tal-popolazzjoni fl-età tax-xogħol fl-UE għandhom ħiliet baxxi fil-litteriżmu u fin-numeriżmu. Dan iżid l-ispariġġ li qed jikber bejn il-ħiliet in-nies jakkwistaw u dawk li jintalbu fuq is-suq tax-xogħol. Dawn il-fatturi jikkontribwixxu għall-qgħad u t-tkabbir limitat. L-edukazzjoni u t-taħriġ isaħħu wkoll l-iżvilupp personali u ċ-ċittadinanza attiva u jippromwovu l-ekwità, l-inklużjoni soċjali u l-koeżjoni.

Kif taħdem il-kompetizzjoni?

Filwaqt li r-responsabilità għas-sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ hija tal-Istati Membri, l-UE għandha rwol importanti fl-appoġġ u ż-żieda fl-isforzi għat-titjib u l-immodernizzar tas-sistemi ta’ edukazzjoni tagħhom.

L-objettivi, l-istrumenti u l-arranġamenti għall-ħidma konġunta fil-livell tal-UE huma deskritti fil-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020). Dan il-qafas huwa validu sal-2020.

Il-progress huwa monitorat bl-għajnuna tal-indikaturi, u mqabbel ma’ sett ta’ objettivi. Taħt l-Istrateġija Ewropa 2020 u s-Semestru Ewropew:

  • L-UE twettaq analiżi tal-pajjiż biex tappoġġja lill-Istati Membri fl-iżvilupp tal-politika ta’ edukazzjoni u taħriġ tagħhom. Din tindirizza l-isfidi li huma identifikati fil-livell tal-UE, f’dak nazzjonali, u f’dak reġjonali, u timmira li tappoġġja t-tagħlim reċiproku, l-iskambju tal-aħjar prattiki, l-identifikazzjoni tal-bżonnijiet ta’ investiment u l-valutazzjoni tal-progress. Kull sena, il-pajjiżi tal-UE jingħataw gwida speċifika dwar ir-riformi prijoritarji (“Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi”).
  • L-UE tippromwovi wkoll għadd kbir ta’ konsultazzjoni u attivitajiet ta’ kooperazzjoni li jinvolvu l-partijiet ikkonċernati bħalma huma l-fornituri ta’ tagħlim, is-soċjetà ċivili, in-negozji, u l-organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali.

Il-Forum dwar l-Edukazzjoni, it-Taħriġ u ż-Żgħażagħ huwa l-pjattaforma annwali għal skambji ta’ fehmiet bejn id-diversi partijiet ikkonċernati fl-edukazzjoni, fit-taħriġ u fiż-żgħażagħ.