Εκπαίδευση για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν καίρια σημασία τόσο για την οικονομική όσο και για την κοινωνική πρόοδο. Η ευθυγράμμιση των δεξιοτήτων προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας παίζει καθοριστικό ρόλο.

Περί τίνος πρόκειται;

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν καίρια σημασία τόσο για την οικονομική όσο και για την κοινωνική πρόοδο. Η ευθυγράμμιση των δεξιοτήτων προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας παίζει καθοριστικό ρόλο. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, η ΕΕ έθεσε ως στόχο να μειώσει τον αριθμό όσων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο κάτω από το 10% και να αυξήσει το ποσοστό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 40% τουλάχιστον μέχρι το 2020.

Γιατί χρειάζεται;

Σε μια όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένη και βασισμένη στη γνώση οικονομία, η Ευρώπη χρειάζεται ένα καλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, ώστε να γίνει ανταγωνιστική από την άποψη της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το 20% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ διαθέτει χαμηλές δεξιότητες στη γραφή, την ανάγνωση και την αριθμητική. Το πρόβλημα αυτό προστίθεται στο διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτούν οι νέοι και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στην ανεργία και στον περιορισμό της ανάπτυξης. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση ενισχύουν επίσης την προσωπική εξέλιξη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, ενώ παράλληλα προάγουν την ισότητα, την κοινωνική ένταξη και τη συνοχή.

Πώς λειτουργεί;

Παρόλο που κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για το δικό του σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο στηρίζοντας και συμπληρώνοντας τις προσπάθειες των κρατών μελών να βελτιώνουν και να εκσυγχρονίζουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα.

Οι στόχοι, τα εργαλεία και οι ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην κοινή δράση σε επίπεδο ΕΕ περιγράφονται στο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020). Το πλαίσιο αυτό θα ισχύει μέχρι το 2020.

Η πρόοδος παρακολουθείται με τη βοήθεια δεικτών και σημείων αναφοράς. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου:

  • η ΕΕ πραγματοποιεί αναλύσεις ανά χώρα για να βοηθά τα κράτη μέλη να χαράσσουν τις πολιτικές τους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι αναλύσεις αυτές ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που εντοπίζονται σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και στοχεύουν στη στήριξη της αμοιβαίας μάθησης, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τον εντοπισμό των επενδυτικών αναγκών και την αξιολόγηση της προόδου. Οι χώρες της ΕΕ λαμβάνουν κάθε χρόνο συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας («Συστάσεις ανά χώρα»).
  • η ΕΕ προωθεί επίσης πολυάριθμες δραστηριότητες διαβούλευσης και συνεργασίας, στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις και οργανώσεις κοινωνικών εταίρων.

Το φόρουμ εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας είναι μια ετήσια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.