Haridus ja rändajad

Haridusel on võtmeroll rändajate ja pagulaste kohanemisel uutes riikides ja keskkondades. Haridusasutused ja -organisatsioonid saavad tutvuda nõuannete ja heade tavadega selle kohta, kuidas pakkuda haridust sisserändajatele.

Millega on tegemist?

Haridusel on võtmeroll rändajate ja pagulaste kohanemisel uutes riikides ja keskkondades. Haridusasutused ja -organisatsioonid saavad tutvuda nõuannete ja heade tavadega selle kohta, kuidas pakkuda haridust sisserändajatele.

Mida tehakse?

Euroopa Komisjon hõlbustab sisserändajate integreerimise heade tavade vahetamist liikmesriikide vahel vastastikuse õppe kaudu. Sellega edendatakse võrgustike loomist poliitikakujundajate seas ja võimaldatakse neil paremini toime tulla praeguste ja tulevaste probleemidega.

Programmi Erasmus+ kaudu rahastab komisjon projekte ja muud tegevust rändajate integreerimiseks hariduse kaudu.

Euroopa Komisjon kaasrahastab võrgustikku SIRIUS. Võrgustik toetab sisserändaja taustaga laste ja noorte haridust riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil toimuva strateegilise tegevuse kaudu, mis toob kokku nii teadlased, poliitikakujundajad ja sisserändajate hariduse valdkonna spetsialistid kui ka rändajad ja pagulased.

 

Üksteiselt õppimine rändeprobleemide lahendamisel Rootsis