Εκπαίδευση και μετανάστες

Η εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διευκόλυνση των μεταναστών και των προσφύγων να εγκατασταθούν σε νέα χώρα και σε νέο περιβάλλον. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από την καθοδήγηση και τις ορθές πρακτικές σχετικά με τον τρόπο εξατομίκευσης της παροχής εκπαίδευσης στους μετανάστες.

Περί τίνος πρόκειται;

Η εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διευκόλυνση των μεταναστών και των προσφύγων να εγκατασταθούν σε νέα χώρα και σε νέο περιβάλλον. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από την καθοδήγηση και τις ορθές πρακτικές σχετικά με τον τρόπο εξατομίκευσης της παροχής εκπαίδευσης στους μετανάστες.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκολύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ορθές πρακτικές σχετικά με την ένταξη των μεταναστών, μέσω δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης. Οι δραστηριότητες αυτές προωθούν επίσης τη δικτύωση μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και τους δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις.

Με το πρόγραμμα Erasmus +, η Επιτροπή χρηματοδοτεί έργα και άλλες δραστηριότητες για την ένταξη των μεταναστών στην εκπαίδευση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί το δίκτυο SIRIUS. Το δίκτυο αυτό στηρίζει την εκπαίδευση παιδιών και νέων που προέρχονται από περιβάλλον μεταναστών μέσω στρατηγικών δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με τη συνεργασία ερευνητών, ιθυνόντων πολιτικής, επαγγελματιών του κλάδου της εκπαίδευσης μεταναστών, καθώς και των ίδιων των μεταναστών και των προσφύγων.

 

Ανταλλαγή εμπειριών για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων στη Σουηδία