Образование и мигранти

Образованието играе ключова роля, като помага на мигрантите и бежанците да се установят в новата си държава и среда. Образователните институции и организации могат да се възползват от насоки и добри практики, за да адаптират предоставянето на образование на мигрантите към техните нужди.

За какво става въпрос?

Образованието играе ключова роля, като помага на мигрантите и бежанците да се установят в новата си държава и среда. Образователните институции и организации могат да се възползват от насоки и добри практики, за да адаптират предоставянето на образование на мигрантите към техните нужди.

Какво се прави?

Европейската комисия улеснява обмена на добри практики относно интегрирането на мигрантите между държави членки чрез дейности за взаимно учене. Чрез тези дейности също така се насърчава изграждането на мрежи с участието на създателите на политики и им се дава възможност да реагират по-ефективно на настоящи и бъдещи предизвикателства.

Чрез програмата Еразъм+ Комисията финансира проекти и други дейности за интегриране на мигрантите в образователната система.

Европейската комисия съфинансира мрежата „Сириус“. Чрез тази мрежа се подпомага образованието на деца и младежи от мигрантски произход чрез стратегически дейности на национално и международно равнище. В мрежата участват изследователи, създатели на политики, професионалисти в областта на образованието за мигранти, както и самите мигранти и бежанци.

 

Взаимно учене за справяне с предизвикателствата на миграцията в Швеция