Образование и мигранти

Образованието играе решаваща роля при подпомагането на бежанци и други мигранти от трети страни да се адаптират към нова страна и култура, както и за установяването на социални отношения с приемащите общности.

Към интегриране на мигрантите в образованието и обучението

Учащите с мигрантски произход често са изправени пред трудности при приспособяването към новата учебна среда. Професионалистите в сферата на образованието и обучението могат да се възползват от насоките и обмена на добри практики, за да отговорят на образователните нужди на учащите, като се има предвид техният все по-разнообразен и многоезичен характер. 

От 2016 г. Европейската комисия подкрепя усилията на страните от ЕС да интегрират мигрантите в своите системи за образование и обучение — като се започне от образованието в ранна детска възраст и се стигне до висшето образование. В Плана на Комисията за действие относно интеграцията на граждани на трети държави са определени три приоритета за образованието:

  • да се интегрират новопристигналите мигранти в структурите за общо образование възможно най-рано
  • да се предотвратят ниските образователни резултати сред мигрантите
  • да се предотврати социалното изключване и да се стимулира междукултурният диалог.

Изпълняваните в рамките на плана за действие конкретни действия варират от инструменти за подпомагане на оценяването на уменията и квалификациите на мигрантите до платформи за сътрудничество за насърчаване на обмена на информация между институциите за образование и обучение и техния персонал. 

Какво прави ЕС в подкрепа на интеграцията на мигрантите?

За да подпомогне интеграцията на мигрантите, Европейската комисия улеснява обмена на добри практики между страните от ЕС чрез дейности за взаимно обучение. Чрез тези дейности също така се насърчава изграждането на мрежи с участието на създателите на политики и им се дава възможност да реагират по-ефективно на настоящи и бъдещи предизвикателства. Между 2016 г. и 2018 г. по време на специални дейности за взаимно обучение бяха обсъдени следните теми: 

  • оценяване на езиковите компетентности и интеграция на непридружени непълнолетни лица чрез образование; 
  • приемане на новопристигнали мигранти и оценяване на предишните им образователни резултати;
  • признаване на квалификациите на мигрантите;
  • междукултурният диалог като инструмент за справяне с миграцията, бежанците и търсещите убежище лица в контекста на образованието;
  • езиково и културно многообразие;
  • политики за интегриране на мигрантите: принципи, предизвикателства и практики.

Освен това Комисията предлага целенасочени експертни съвети чрез партньорски консултации в подкрепа на политическите реформи в страните от ЕС, например във връзка с интеграцията в училищата на новопристигнали мигранти ученици. Такива прояви се организират по искане на някоя страна от ЕС и в тях участват създатели на политики от други национални администрации и независими експерти, които в рамките на основани на участието семинари търсят решения на национални предизвикателства.

Чрез програмата „Еразъм+“ Комисията финансира проекти и други дейности за интегриране на мигрантите във всички сектори на образованието и обучението. Стратегически партньорства са насочени към разработване на новаторски образователни практики и насърчаване на международното сътрудничество. В рамките на „Еразъм+“ се подкрепя също изграждането на капацитет в областта на висшето образование в страните партньори, които са особено засегнати от последиците на миграцията. 

Европейската комисия съфинансира мрежата SIRIUS за образование на мигрантите. Чрез тази мрежа се подпомага образованието на деца и младежи от мигрантски произход чрез стратегически дейности на национално и международно равнище. В мрежата участват изследователи, създатели на политики, професионалисти в областта на образованието за мигранти, както и самите мигранти и бежанци. 

Финансираният в рамките на „Еразъм+“ портал за училищно образование дава възможност на професионалистите да обменят информация и материали (статии, планове на уроци и пр.) и им предоставя достъп до услуги (например онлайн курсове) по темите за приобщаването, културното многообразие и интегрирането на новопристигнали мигранти ученици в училищата. Платформата eTwinning свързва училища в цяла Европа чрез инструменти в областта на ИКТ и предоставя възможност на училищните директори и персонал да обменят опит и да си помагат взаимно. 

Комисията предлага на повече от 100 000 бежанци и новопристигнали мигранти достъп до онлайн езикова подкрепа. Целта на инициативата е да се помогне на мигрантите да се интегрират в приемащата държава, като им се даде възможност да изучават местния език.