Ökad kompetens

EU driver många initiativ för att hjälpa länderna att se till att studenterna får den kompetens och utbildning som efterfrågas.

Vad handlar det om?

Arbetsmarknaden utvecklas ständigt. De färdigheter, kunskaper och utbildningar som behövs förändras med tiden. Alla behöver vissa grundläggande färdigheter som att kunna läsa, skriva, räkna och använda it. Men vi behöver också bredare kompetenser, t.ex. kritiskt tänkande, kreativitet och samarbetsförmåga, för att klara av ett långt arbetsliv och bli självständiga och engagerade samhällsmedborgare. Utbildning är en avgörande faktor för att unga människor ska skaffa sig de här färdigheterna och kompetenserna – och för att få en så bra start i livet som möjligt.

För att bättre kunna identifiera de efterfrågade färdigheterna, kunskaperna och utbildningarna och styra tillgången på dem för att förebygga kompetensbrist, krävs att arbetsmarknaden och utbildningssystemen samverkar effektivt.

Vad har man gjort hittills?

EU-initiativ för kompetensutveckling

 • I den nya kompetensagendan för Europa från 2016 lyfter man fram tio insatser som ge alla i EU tillgång till rätt utbildning, kunskap och stöd.
 • I maj 2018 beskrev Europeiska rådet några nyckelkompetenser som alla behöver för sin personliga utveckling, ett aktivt medborgarskap och social inkludering och för att få jobb.
 • Kommissionens handlingsplan för digital utbildning innehåller elva insatser för att bättre utnyttja den digitala tekniken i undervisningen och för inlärning och digital kompetens.
 • Den breda koalitionen för digitala jobb är ett partnerskap mellan flera parter som har fått i uppdrag att åtgärda bristen på it-kompetens och problemet med tusentals otillsatta it-jobb.
 • Handlingsplanen Företagande 2020 ska frigöra EU:s företagarpotential genom att undanröja hindren och revolutionera företagarkulturen i EU.
 • Europeiska rådets rekommendation om uppföljning av utexaminerade från 2017 uppmuntrar EU-länderna att införa ett omfattande system för att följa upp hur det går för dem som tar en högskoleexamen. Målet är att förbättra tillgången på jämförbara data som kan användas för mer djupgående analyser av de högskoleutbildades karriärer.

EU-initiativ för klassificering och kartläggning av kompetens

 • Esco är en europeisk klassificering av färdigheter, kunskaper, utbildningar och yrken. Den innehåller standardtermer på 25 europeiska språk och kategoriserar färdigheter, kunskaper, utbildningar och yrken som är relevanta för både arbetsmarknaden och utbildningssystemen i EU.
 • Kompetenskartan för EU ger en bild av vilken kompetens som finns och behövs. Den innehåller uppgifter och analyser för olika yrken och sektorer på nationell nivå och EU-nivå.

Vad är nästa steg?

 • Esco fortsätter att uppdateras för att spegla förändringar på arbetsmarknaden och i utbildningssystemen.
 • Esco ska införas i Europass meritförteckning, kompetenskartan för EU och Eures.
 • Inom kompetenskartan för EU kartläggs fortlöpande vilken kompetens som finns och efterfrågas.