Rozwój umiejętności

UE podejmuje wiele inicjatyw, aby pomóc państwom członkowskim w wyposażeniu uczniów i studentów w umiejętności, kompetencje i kwalifikacje dostosowane do zachodzących zmian.

Informacje podstawowe

Na rynku pracy zachodzą ciągłe zmiany, a potrzebne na nim umiejętności, kompetencje i kwalifikacje również ciągle się zmieniają. Aby poradzić sobie z tymi zmianami, musimy posiadać różnego rodzaju umiejętności, takie jak umiejętność rozumienia i tworzenia informacji oraz umiejętności rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowe. Potrzebujemy również szerszego zestawu kompetencji, takich jak krytyczne myślenie, kreatywność i praca zespołowa, aby zapewnić sobie stabilną ścieżkę zawodową i być niezależnymi, zaangażowanymi obywatelami, którzy kierują się dobrem społeczeństwa. Kształcenie i szkolenie odgrywają kluczową rolę w umożliwieniu młodym ludziom rozwijania tych umiejętności i kompetencji, a także w zapewnieniu im możliwie najlepszego startu życiowego.

Skuteczna komunikacja między rynkiem pracy a sektorem kształcenia i szkolenia ma zasadnicze znaczenie dla lepszego określenia dostępności wymaganych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji oraz do zarządzania nią. Pozwoli to uniknąć sytuacji niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej i niedopasowania umiejętności do potrzeb na rynku pracy.

Co udało się osiągnąć do tej pory?

Europejskie inicjatywy w zakresie rozwoju umiejętności

 • Nowy europejski program na rzecz umiejętności, ogłoszony w 2016 r., obejmuje dziesięć działań służących udostępnieniu mieszkańcom UE odpowiednich szkoleń, umożliwieniu im nabycia odpowiednich umiejętności i udzieleniu im odpowiedniego wsparcia w tym zakresie.
 • W maju 2018 r. Rada Europejska określiła zestaw kompetencji kluczowych, których wszyscy potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnej postawy obywatelskiej, włączenia społecznego i uzyskania zatrudnienia.
 • Opracowany przez Komisję Europejską Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej zawiera 11 działań służących lepszemu wykorzystaniu technologii cyfrowej w nauczaniu i uczeniu się oraz w rozwijaniu kompetencji cyfrowych.
 • Wielka koalicja na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym to wielostronne partnerstwo, którego celem jest zaradzenie brakom w zakresie umiejętności cyfrowych i problemowi nieobsadzonych stanowisk związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 • Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do roku 2020 to wytyczne dotyczące działań na rzecz odblokowania europejskiego potencjału przedsiębiorczości poprzez usunięcie przeszkód w tej dziedzinie, co zaowocuje zrewolucjonizowaniem kultury przedsiębiorczości w Europie.
 • W zaleceniu Rady z 2017 r. w sprawie monitorowania losów absolwentów zachęcono państwa członkowskie do opracowania kompleksowych systemów monitorowania losów absolwentów szkół wyższych na poziomie krajowym, aby poprawić dostępność porównywalnych danych i umożliwić bardziej dogłębną analizę porównawczą wyników absolwentów.

Europejskie inicjatywy na rzecz zarządzania dostępnością potrzebnych umiejętności

 • ESCO to wielojęzyczna europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów. Wprowadzono w niej znormalizowaną terminologię w 25 językach europejskich oraz sklasyfikowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla rynku pracy UE oraz dla kształcenia i szkolenia.
 • Za pomocą unijnej panoramy umiejętności regularnie monitoruje się zapotrzebowanie na umiejętności i ich oceny na poziomie krajowym i europejskim. Panorama dostarcza informacji i danych analitycznych dotyczących trendów w zakresie umiejętności na szczeblu krajowym i unijnym.

Jakie będą kolejne kroki?

 • Dalsza bieżąca aktualizacja ESCO, tak aby klasyfikacja ta odzwierciedlała zmiany zachodzące na rynkach pracy oraz, równolegle, w systemach kształcenia i szkolenia.
 • Wprowadzenie klasyfikacji ESCO do Europass CV, unijnej panoramy umiejętności oraz portalu EURES.
 • Dalsze stałe monitorowanie tendencji i zapotrzebowania w zakresie umiejętności – unijna panorama umiejętności.