Ontwikkeling van vaardigheden

De EU ontplooit allerlei initiatieven om lidstaten te helpen om studenten voor te bereiden op de veranderende behoeften aan vaardigheden, competenties en kwalificaties.

Waar gaat het om?

De arbeidsmarkt ontwikkelt zich voortdurend. De vaardigheden en kwaliteiten die mensen op hun werk nodig hebben, veranderen dus ook. Om al die veranderingen te kunnen bijbenen moeten mensen over een aantal basisvaardigheden beschikken, zoals lezen, schrijven en rekenen, en computerkennis. Zij hebben ook meer competenties nodig, zoals kritisch denken, creativiteit en teamwerk, om een duurzame loopbaan te kunnen uitbouwen en onafhankelijke, betrokken burgers te worden die een bijdrage leveren aan de samenleving. Om jongeren deze vaardigheden en competenties bij te brengen en hun de best mogelijke start in het leven te geven, zijn goed onderwijs en een goede opleiding onmisbaar.

Een doeltreffende communicatie tussen de arbeidsmarkt en de onderwijs- en opleidingssector is van cruciaal belang om meer inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van de nodige vaardigheden, competenties en kwalificaties, en deze bij te sturen om lacunes en mismatches te voorkomen.

Wat is er al gedaan?

Europese initiatieven voor de ontwikkeling van vaardigheden

 • De nieuwe vaardighedenagenda voor Europa van 2016 belicht tien maatregelen om de juiste opleiding, vaardigheden en ondersteuning beschikbaar te stellen aan mensen in de EU.
 • In mei 2018 kwam de Europese Raad met een lijst van sleutelcompetenties die iedereen nodig heeft voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, actief burgerschap, sociale integratie en werk.
 • Het actieplan voor digitaal onderwijs van de Europese Commissie omvat elf maatregelen voor een beter gebruik van digitale technologie in het onderwijs en bij de ontwikkeling van digitale vaardigheden.
 • De grote coalitie voor ICT-banen is een breed partnerschap dat het tekort aan ICT-vaardigheden en het probleem van de duizenden niet ingevulde vacatures in de ICT-sector moet aanpakken.
 • Het actieplan Ondernemerschap 2020 is een blauwdruk om het ondernemerspotentieel van Europa tot bloei te laten komen door bestaande hindernissen weg te nemen en zo de ondernemerschapscultuur in Europa radicaal te veranderen.
 • De aanbevelingen van de Europese Raad van 2017 over het volgen van afgestudeerden hebben de lidstaten aangespoord nationale systemen te ontwikkelen om iedereen die aan een hogeronderwijsinstelling is afgestudeerd, te volgen om te zorgen voor meer vergelijkbare gegevens en zo meer diepgaande vergelijkende analyses mogelijk te maken van de verdere ontwikkeling van afgestudeerden.

Europese initiatieven voor een betere beschikbaarheid van vaardigheden

 • ESCO is de meertalige Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen. Het gaat om standaardterminologie in 25 Europese talen voor de indeling van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen die relevant zijn voor de Europese arbeidsmarkt en de onderwijs- en opleidingssector.
 • Het Europees vaardighedenpanorama inventariseert regelmatig het beheer van vaardigheden op nationaal en Europees niveau. Het omvat gegevens en informatie over trends op nationaal en EU-niveau.

Wat zijn de volgende stappen?

 • Verdere actualisering van ESCO, rekening houdend met wijzigingen in de verhouding tussen onderwijs en opleiding enerzijds en de arbeidsmarkt anderzijds
 • Integratie van ESCO in het Europass-cv, het EU-vaardighedenpanorama en EURES
 • Voortdurende monitoring van de vraag naar en het aanbod aan vaardigheden – Europees vaardigheidspanorama