Prasmju pilnveidošana

ES ir nākusi klajā ar daudzām iniciatīvām, kas palīdz dalībvalstīm sagatavot studentiem tādu piedāvājumu, kas atbilst mainīgajām prasmēm, kompetencēm un kvalifikācijai.

Par ko ir runa?

Darba tirgus pastāvīgi attīstās. Cilvēkiem nepieciešamās prasmes, kompetences un kvalifikācija laika gaitā mainās. Lai pielāgotos šīm pārmaiņām, ir svarīgi, lai cilvēkiem būtu visdažādākās prasmes, tostarp rakstpratība, rēķinpratība un digitālās prasmes. Turklāt, lai varētu veidot stabilu karjeru, iegūt neatkarību un aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, ir jāiegūst plašāks kompetenču klāsts, tostarp jāattīsta kritiskā domāšana, radošums un spēja strādāt komandā. Izglītībai un apmācībai šajā ziņā ir būtiska loma, jo tā sniedz jauniešiem iespēju attīstīt šīs prasmes un kompetences un nodrošināt vislabākos apstākļus dzīves uzsākšanai.

Lai varētu labāk saprast, kā vajadzīgās prasmes, kompetences un kvalifikācija ir iegūstamas, un piekļūt attiecīgajiem resursiem, tādējādi izvairoties no prasmju trūkuma un neatbilstības, īpaši svarīga ir efektīva komunikācija starp darba tirgu un izglītības un apmācības nozari.

Līdz šim paveiktais

Eiropas iniciatīvas prasmju pilnveidošanai

 • 2016. gada jaunajā Prasmju programmā Eiropai ir uzsvērtas 10 darbības, kas nodrošinātu, ka cilvēkiem ES ir pieejama atbilstoša apmācība, vajadzīgās prasmes un pienācīgs atbalsts;
 • 2018. gada maijā Eiropadome izklāstīja to pamatkompetenču kopumu, kas visiem nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālajai iekļaušanai un nodarbinātībai;
 • Eiropas Komisijas Digitālās izglītības rīcības plānā ir ietvertas 11 darbības, kas uzlabotu digitālo tehnoloģiju izmantošanu saistībā ar mācīšanu un mācīšanos, kā arī digitālo kompetenču attīstību;
 • Digitālo darbvietu lielā koalīcija ir partnerība, kurā apvienojušās daudzas ieinteresētās personas un kuras uzdevums ir atrisināt nepietiekamo IKT prasmju un IKT jomā neaizpildīto vakanču problēmu;
 • Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam ir projekts, kura mērķis ir izvērst Eiropas uzņēmējdarbības potenciālu, likvidēt atlikušos šķēršļus un radikāli pārveidot uzņēmējdarbības kultūru Eiropā;
 • Eiropadomes 2017. gada ieteikumi par absolventu gaitu apzināšanu ir mudinājuši dalībvalstis izveidot visaptverošas apzināšanas sistēmas, kas ļautu valsts līmenī apkopot datus par augstskolu absolventiem, lai uzlabotu salīdzināmu datu pieejamību un sīkāk izanalizētu absolventu rezultātus.

Eiropas iniciatīvas nepieciešamo prasmju pieejamības pārvaldībai

 • ESCO ir Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikācijas un profesiju daudzvalodu klasifikācija. Tā ievieš standarta terminoloģiju 25 Eiropas valodās un klasificē prasmes, kompetences, kvalifikāciju un profesijas, kas attiecas gan uz ES darba tirgu, gan izglītību un apmācību;
 • Eiropas prasmju panorāma nodrošina prasmju prognozēšanas regulāru uzraudzību un prasmju novērtēšanu valsts un Eiropas līmenī. Tā sniedz datus, informāciju un paziņojumus par tendencēm, kas raksturo prasmju attīstības virzību valsts un ES līmenī.

Kas notiks tālāk?

 • Tiks veikta ESCO turpmāka atjaunināšana, ņemot vērā izmaiņas darba tirgū un izglītībā un apmācībā.
 • ESCO klasifikāciju paredzēts ieviest Europass dzīves aprakstā, ES prasmju panorāmā un Eiropas darba ņēmēju mobilitātes portālā EURES.
 • Tiks pastāvīgi uzraudzītas darba tirgū pieprasītās prasmes un to attīstības tendences — ES prasmju panorāma.